logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion i fusnesau
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Cyflwyniad i dystysgrifio organig ar gyfer ffermwyr a thyfwyr ...mwy
Mwy o newyddion
Tanysgrifio i'n cylchlythr

saxon organicYn ol i Gwybodaeth y Farchnad

Y farchnad grawn yng Nghymru

Diweddariad y farchnad gan Alastair Garner, Saxon agriculture

Ionawr 2016

I gicdanio'r fasnach rawn organig yn 2016, mae tipyn o fynd o hyd ar haidd porthiant organig o'r DU yn ystod cyfnod eithaf araf iddi. Mae'n debygol y bydd y galw hwn yn parhau hyd at y Pasg fan leiaf, gan gynnig cyfle rhagorol i'n ffermwyr i symud eu grawn.

Mae tyfwyr yn dal eu gafael ar haidd organig a fydd, yn eu tyb nhw, yn ddigon da i'w fragu ond gyda llawer o samplau'n cael eu gwrthod gan fragwyr, mae'n debygol mai i'r farchnad borthiant y daw llawer ohono. Rydym yn prynu amrywogaethau bragu organig o ansawdd da; dylid anfon samplau i labordy Saxon i'w cymeradwyo. Ffoniwch i drafod beth yw'r sefyllfa oherwydd ceir hyd i 'gartrefi' iddynt yn ddigon cyflym.

Nid yw pethau'n edrych mor addawol i wenith porthiant organig. Does dim prinder o rawn domestig ar gael mae'n hanfodol ein bod yn gwybod lle mae stociau ar draws y wlad at yr adegau pan fydd yna alw. Mae'r galw cryf am amrywogaethau melino organig uchel eu safon o'r DU yn parhau. Os oes gennych samplau nad ydym wedi eu gweld yn labordy Saxon dylid eu hanfon atom cyn gynted ag y bo modd gan fod premiymau hael ar gael. Prisiau ar gais.

O ran proteinau organig, mae galw sylweddol o hyd am ffa organig ond ychydig iawn sydd ar gael ar y fferm. Os oes unrhyw lwythi llawn yn y llefydd iawn, mi wnawn ni eu prynu ond bydd ffa sydd wedi'u mewnforio'n bwysig er mwyn ateb y galw. Ein hamcanbrisiau ar gyfer grawn organig o'r fferm ym mis Chwefror/Mawrth: Gwenith porthiant £180, gwenith melino £pris ar gais, haidd porthiant £185, haidd bragu £195, ffa a phys £290.

Rhagfyr 2015

Mae'r farchnad gwenith porthiant organig ar ddiwedd 2015 yn parhau i fod yn swrth, heb fawr o reswm i ddefnyddwyr i brynu gan fod yna gyflenwadau digonol, prisiau di-ddim a tywydd mwyn. Y pris rydym yn dynodi ar gyfer Ionawr / Chwefror am wenith porthiant organig yw £185 o'r fferm. Ar nodyn mwy addawol, mae gennym lefydd o hyd ar gyfer haidd porthiant organig ym mis Ionawr er bod y rhain yn llenwi'n gyflym. Y prys rydym yn dynodi ar gyfer Ionawr / Chwefror am haidd porthiant organig yw £185 o'r fferm.

Fe ddylai unrhyw un sydd â grawnfwydydd organig i werthu drwy weddill y gaeaf a'r gwanwyn ein diweddaru gydag argaeledd cyn gynted â phosibl er mwyn sicrhau'r cyfle gorau i farchnata eich grawn. Mae dal galw da ar gyfer haidd bragu organig gyda'r premiwm dros borthiant yn £20, ac mae melinwyr angen gwenith o ansawdd uchel gofynnwch am y premiymau sydd ar gael.

Mae proteinau organig wedi bod yn arbennig o fywiog trwy gydol yr hydref ac mae'n debygol y bydd y galw yn parhau i mewn i 2016. Mae cadwyni cyflenwi a fewnforir dal wedi eu tarfu gyda chacen blodyn yr haul organig dal ddim ar gael a phroteinau eraill yn brin. Mae'r premiwm ar gyfer ffa a phys organig cartref yn parhau i fod yn hael â'n dynodiad pris ar gyfer Rhagfyr / Ionawr yw £290 o'r fferm. Dylai gwerthwyr fod yn ymwybodol allai brisiau cwympo pan fydd proteinau a fewnforiwyd ar gael.

Ein harwyddion prisiau organig am Ragfyr-Chwefror o'r fferm yw:
Gwenith porthiant organig £185, melino £PAO, haidd porthiant £185, bragu £205, ffa a phys £ 290.

Tachwedd 2015

Wrth i ni gyrraedd Tachwedd mae marchnadoedd grawn organig yn parhau i fod o dan bwysau, gyda cyflenwad digonol a phrynu'n gyfyngedig. Mae prynwyr yn cynhesu wrth i'r tywydd oeri, ond mae'r galw'n anghyson.

Mae mathau melino a bragu'r DU sy'n gwneud y radd yn anodd dod o hyd iddynt. Mae canlyniadau protein, ansawdd glwten a gostyngiad canlyniadau rhif yn siomedig - sy'n golygu llawer mwy o borthiant yn dod i'r farchnad. Mae premiymau yn parhau i fod yn hael, ond mae'n rhaid i ni weld samplau yn gyntaf, amcanbrisau ar gais.

Bydd proteinau organig cartref yn parhau i fod yn boblogaidd er bod cyflenwad yn ddigonol â mewnforion yn ychwanegu at y gofyniad. Ein amcanbris ar gyfer ffa a phys organig yw £300 o'r fferm, er bod y premiwm sylweddol hwn yn debygol o lithro pan fydd ffynonellau protein eraill yn cyrraedd y DU.

Ein amcanbris ar gwerth porthiant o'r fferm am Tachwedd / Rhagfyr:
Gwenith porthiant organig £185, melino £PAG, haidd porthiant £180, bragu £ 208, ffa £300.

www.saxon-agriculture.co.uk

Hydref 2015

Nid yw marchnadoedd grawn organig eleni wedi gweld fawr ddim o newid dros gyfnod y cynhaeaf. Mae gwerthoedd bwydydd wedi symud at iselodd tebyg i lynedd, yn aros am y galw gaeaf gan gynhyrchwyr bwydydd porthiant. Mae ansawdd cnydau premiwm wedi bod yn gymysg. Mae samplau gwenith melino organig wedi ei chael yn anodd i wella ar 10% protein, tra bu maint sylweddol o grawn di-groen mewn samplau haidd bragu. Felly mae premiymau hael ar gael ar gyfer grawn organig sy'n cyrraedd graddau melino a bragu.

Mae'r galw am broteinau organig wedi bod yn dda trwy gydol 2015 ar ôl amhariadau ar gadwyni cyflenwi mewnforio. Mae defnyddwyr wedi bod yn prynu ffa a phys porthiant organig mewn maentiau da er bod y cyflenwad domestig i fodloni'r gofyniad hwn wedi bod yn gyfyngedig. Bydd y galw yn parhau hyd nes bydd y pryderon ynghylch â phrotein wedi ei fewnforio yn lleihau.

Dylai gwerthwyr grawnfwydydd a phroteinau organig gysylltu â Saxon Organic ar 01284 764915 i fanteisio ar gyfleoedd cyflenwi. Ar hyn o bryd mae'r arwyddion o'r-fferm ar gyfer Tachwedd / Rhagfyr fel a ganlyn: Gwenith bwydydd £190, Melino £POA, Haidd bwydydd £182, Bragu £210, Ffa £295.


Gweler archif
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.