logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion i fusnesau
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Cyflwyniad i dystysgrifio organig ar gyfer ffermwyr a thyfwyr ...mwy
Mwy o newyddion
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Y farchnad âr - archif

saxon

Diweddariad y farchnad gan Simon Tubbs Saxon agriculture – Tachwedd 2014

Mae'r marchnadoedd grawn a chodlysiau wedi bod yn weddol dawel yn ddiweddar yn y cyfnod cyn y Nadolig, er ein bod yn sylwi ar welliant o ran hwyliau er gwaetha'r ffaith bod llawer o ddeunydd gradd borthiant yn dal yn weddill yn y farchnadfa.

Mae barrug cyntaf y gaeaf wedi crisialu meddyliau'r prynwyr ac erbyn hyn maent fwy neu lai wedi cwblhau eu hanghenion prynu ar gyfer 2014, a hynny'n ddiffwdan, oherwydd yn rhy aml, yn y cyffiniau agosâ'n unig y bydd cyflenwyr organig yn masnachu. Fodd bynnag, gallwn gynnig cynnydd da yn y prisiau bob mis i'r rheini sy'n fodlon gwerthu grawn yn awr i'w gasglu yng ngwanwyn 2015 - ymholwch.

Mae rhai premiymau hollol anhygoel ar gael o hyd ar gyfer samplau sy'n cwrdd â manylebau melino a/neu fragu – peidiwch â cholli'r un cyfle!

Gwerthoedd cyfredol, casgliadau o'r fferm fis Tachwedd/Rhagfyr
Gwenith porthiant £192, Melino £pris wrth gyrraedd, Haidd porthiant £182, Bragu £210, Ffa £268, Rhygwenith £180.

Diweddariad y farchnad gan Simon Tubbs Saxon agriculture – Hydref 2014

Yn ôl y disgwyl, mae gwerthoedd y farchnad yn parhau'n ddigon digyfnewid ers y diweddariad diwethaf. Gwan yw'r teimlad o hyd ym mhob marchnad borthiant cyn y Nadolig ond rydym yn teimlo bod prynwyr eto i bwrcasu'r rhan fwyaf o'u hanghenion. Mae tywydd addfwyn ar ddechrau mis Hydref wedi golygu bod y galw am borthiant anifeiliaid yn dawel, ond rhaid dweud mai gwerthwyr cyndyn yw cyflenwyr ffermydd hefyd gyda'r gwerthoedd fel y maent ar hyn o bryd a hwythau'n brysur yn trin y tir. Rydym yn dal i fod o'r farn y dylai'r rheini sydd am werthu cyn diwedd y flwyddyn werthu yn gynt yn hytrach nag wedyn. Efallai ei bod yn werth nodi bod gwenith anorganig eisoes wedi cael ei fasnachu am lai na £100.

Tipyn bach yn siomedig fu peth o bwysau cnydau'r gwanwyn, felly teimlwn efallai na fydd y cyflenwad domestig fel a dybid yn wreiddiol, ond fel gwlad sy'n dibynnu ar fewnforion beth bynnag, nid yw sefyllfa gyflenwi dynnach yn y DU yn mynd i newid y gêm. Mae rhai melinau porthiant anifeiliaid wedi mynd i arfer â defnyddio mathau o wenith sydd wedi'u mewnforio ac sy'n uwch ac yn fwy cyson o ran protein a bydd bob amser alw am Indrawn ar gyfer rhai dognau.
Isel yw lefelau protein y rhan fwyaf o wenith melino'r tymor hwn, felly dylai'r rheini sy'n ddigon ffodus o gael proteinau dros 10.5% weld premiymau da iawn ar gynnig. Dylai samplau a chyfathrebu'n dda â'ch prynwyr fod yn flaenoriaeth (yn arbennig mewn marchnad fregus); byddwn wastad yn synnu at y lleiafrif sydd fel pe baen nhw heb strategaeth farchnata ar wahân i ffonio ar ddiwrnod y gwerthu!

Prisiau cyfredol, o'r fferm, gan ddibynnu ar y lleoliad
Gwenith porthiant £190, barlys £182, ceirch £165, ffa £260. Melino a bragu £i'w cadarnhau o dderbyn sampl.

Market update by Simon Tubbs Saxon agriculture – August 2014

Harvest already seems to have been in play for over a month, after persistent rain delays seen during late August. Certainly early cut samples have been very good quality in terms of specific weight, and we hope that later cut cereals have not yet been affected by adverse weather. Organic yields are reported to be good to slightly above average, and the wider UK wheat harvest looks to be some 4.5 million tonnes over last year.

The non-organic cereal market has been particularly weak due to a surplus of feed grade wheat this year in Europe, and this sentiment has unfortunately led organic prices down in tandem. As reported in previous updates, buyers have only bought in their immediate requirements, and still have the majority of their forward cover to buy at a later date. As we go to press, there is little to provide support to prices, but we feel that downside to current prices should now be limited. The big question is will prices improve, or will sellers find that there is no carry in the market? We strongly suggest that farms send their buyers representative samples once harvest is complete – we are confident in our ability to place all grades to the most suitable buyer. We offer a freepost sample service to all regions of the UK, please call us on 01284 764915 for more details.

Current values ex farm (subject exact location) for September collection:
Feed wheat £194, milling £poa depending on protein, feed barley £182, oats £180, beans £255.

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Mehefin 2014

Gyda thymor yr hen gnwd fwy neu lai'n tynnu at ei derfyn, dyma ni'n aros am gnwd newydd. Mae'r marchnadoedd grawn (gan gynnwys y farchnad organig) wedi cwympo'n sydyn dros y mis diwethaf wrth i gnydau a allai fod yn sylweddol yn hemisffer y gogledd bwyso'n drwm ar ragolygon y prisiau. Mae prynwyr fferm yn ystyried bod gwerthoedd y ceisiadau presennol yn rhy isel (rydym yn deall bod gwenith porthiant confensiynol bellach yn is na'r costau cynhyrchu) ac maen nhw jest wedi cau'r siop tan y cynhaeaf. Mae prynwyr organig hefyd wedi bod yn fodlon gwylio gwerthoedd grawn yn llithro ond teimlwn fod ganddynt lawer i'w brynu y tu hwnt i fis Awst, a ddylai roi rhywfaint o gefnogaeth os dôn nhw i gyd i'r farchnad i brynu ar yr un pryd! Yn ôl ein cyflenwyr fferm, mae golwg dda iawn ar gnydau âr ar hyn o bryd, er y bydden ni i gyd, siŵr o fod, yn croesawu ychydig yn fwy o heulwen wrth i'r cnydau aeddfedu. Rydym wedi bod yn eitha prysur yn masnachu proteinau drwy'r gaeaf gan fod y deunyddiau hyn ar hyn o bryd i'w weld yn cynnig gwerth am yr arian. Gofynnwch i ni am ddyfynbris os oes gennych ddiddordeb. Rydym o'r farn fod gwerthoedd wedi canfod eu lefel am y tro, ond disgwyliwn y bydd peth ansefydlogrwydd gan ddibynnu ar ansawdd/maint cnwd 2014.

Gwerthoedd cyfredol, o'r fferm, yn amodol ar leoliad -
Gwenith porthiant £210 Medi, Haidd porthiant /Rhygwenith £204, Ffa £280. Prisiau melino a bragu ar gais.

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Mehefin 2014

Mae marchnadoedd grawn organig wedi bod yn sefydlog yn ddiweddar gyda'r rhan fwyaf o'r prif brynwyr sy'n ddefnyddwyr bellach wedi prynu eu gwala hyd at fis Gorffennaf. Mae rhai ffermydd wedi bod yn gwerthu stoc porthiant dros ben ymlaen i'r farchnad sydd wedi cadw masnachu ar fynd i'r defnyddwyr grawn manwerthu lleiaf, ond wrth i ni symud i fis Mai, mae yna bwysau o'r newydd gan werthwyr i glirio storfeydd a gallai hyn wthio gwerthoedd yn is cyn mis Gorffennaf wrth iddynt chwilio am brynwr. Mae'r helbulon gwleidyddol parhaol yn yr Wcráin wedi cadw marchnadoedd yn effro o gofio eu bod yn gwerthu oddeutu 30 miliwn tunnell o rawn bob blwyddyn, a dylid nodi bod deunydd organig o'r Wcráin a fewnforir i'r DU wedi bod yn gystadleuol iawn bob amser.

Hyd yma, maent wedi bod yn werthwyr ymosodol, ond mae cyflenwadau o gynnyrch cynhaeaf 2013 bellach yn prinhau. Fel arfer, mae masnachu ar ran ffermydd sydd â chnydau newydd wedi bod yn araf iawn cyn y cynhaeaf – yn gyffredinol, rydym yn clywed gan ein ffynonellau arferol o'r ffermydd fod golwg dda iawn ar gnydau ar hyn o bryd, ond am y tro does fawr o ddiddordeb mewn masnachu ymlaen, er ein bod bellach yn derbyn ymholiadau prisio'n gyson. Gyda chnwd cartref a fydd, gobeithio, yn fwy 'normal', wedi'i ddrilio ar gyfer 2014/15, dylem weld argaeledd cnwd domestig mwy o faint yn ystod y tymor marchnata hwn. Gan edrych ymlaen at newidiadau arfaethedig yn PAC/ mecanweithiau cefnogi ffermydd, ceir arwyddion y gallai cynhyrchwyr organig weld gwell enillion a allai, hwyrach, annog rhai ffermydd i droi'n ôl at dyfu'n organig. Fel arfer, dyna le mae'r glo mân yn dod i mewn!

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Mawrth 2014

Mae'r marchnadoedd wedi bod yn dawelach yn ddiweddar wrth i ffermydd ganolbwyntio ar ddrilio'r gwanwyn, ac mae'r galw am brynu wedi lleihau wrth i ddognau bwyd yr haf gael eu gostwng. Ceir rhai cyfleoedd da ar gyfer diwedd yn y tymor. Mae prisiau wedi llacio o'r uchafion diweddar, yn dilyn y sefyllfa yn yr Wcráin (gwlad sy'n allforio llwythi enfawr o ddeunyddiau crai organig ac anorganig at borthiant), ond mae cynigion newydd o'r rhanbarth hwnnw'n anodd cael hyd iddynt. Mae grawn heb ei werthu sydd ar gael yn y DU yn isel ar ôl cynhaeaf bach y llynedd, ac rydym yn gobeithio y bydd cynhaeaf mwy yn 2014 yn gwella'r cyflenwad. Yn gyffredinol, byddai'n well gan ddefnyddwyr gael eu cynnyrch domestig o ble fedran nhw, ond mae cyflenwi wedi bod yn broblem fawr yn ddiweddar. Mae marchnadoedd cnydau newydd eto i ymsefydlu, ond maent i'w gweld oddeutu £225 ar gyfer gwenith mis Medi.
Hoffem wybod eich arwynebeddau cnydio ar gyfer tymor 2014/15, fel y gallwn wella cysylltiadau rhwng ffermydd a phrynwyr gan fod y marchnadoedd wedi mynd yn ddarniog braidd yn ddiweddar.

Gwerthoedd presennol o'r fferm - £240 Gwenith Porthiant, £232 Haidd Porthiant, £305 Ffa. Rydym yn dal i fod yn awyddus i brynu gwenith melino - bydd prisiau'n dibynnu ar brotein.

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Chwefror 2014

Mae marchnadoedd grawn organig wedi'u cynnal drwy fis Ionawr a mis Chwefror, ond rydyn ni'n dechrau teimlo bod y farchnad wenith yn benodol wedi cyrraedd ei anterth efallai. Wrth i ni edrych tua'r gwanwyn, mae ffermydd bellach yn cynnig stoc porthiant dros ben i'w werthu, ac ar yr un pryd, mae defnyddwyr yn disgwyl llai o alw am borthiant gan gwsmeriaid da byw – ddim yn gyfuniad da! Fel a adroddwyd mewn bwletinau cynharach, y deunydd crai rhataf o hyd o ran grawn yw indrawn – agwedd negyddol arall. Ein teimlad felly yw y dylai'r rheini sydd am werthu cyn y Pasg wneud hynny tra bydd cyfleoedd cyflenwi ar gael, oherwydd, cyn bo hir, byddwch yn cystadlu â gwerthwyr eraill. Bydd mwy o gyfle ac amser gan y rheini sydd am aros tan fis Mai a thu hwnt i werthu.

Erbyn hyn, rydyn ni'n troi ein sylw at ragolygon cnydau newydd. Fel y cam cyntaf, dylech roi gwybod i'ch prynwr am eich manylion cnydio er mwyn iddo/iddi'ch cadw'n hysbys o ran datblygiadau yn y farchnad sy'n berthnasol i chi. Mae teimlad y farchnad anorganig yn wan gyda chynhaeaf grawn 'normal' yn dychwelyd i'r DU a chnwd gwenith mwy o faint yn 2014 yn sgil dau dymor gwael o'r bron. Yn amlwg, mae'r rhan fwyaf o gnydau organig yn cael eu hau yn y gwanwyn a dylen ni eisoes fod wrthi'n drilio wrth i ni fynd i'r wasg, ond mae llawer o ardaloedd yn aros yn rhy wlyb i wneud hynny. Bydden ni'n ddiolchgar am unrhyw adroddiadau ynglyn â sut hwyl rydych chi'n ei chael arni.

Gwerthoedd cyfredol, o'r fferm ym mis Mawrth, ac yn amodol ar leoliad ac ansawdd
Gwenith porthiant £240, Haidd £228, Ceirch £205, Ffa £305. Gwenith melino £288 a cheirch £235.
Gwenith cynhaeaf cnwd newydd £221, haidd £210.

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Ionawr 2014

Mae prisiau grawn organig wedi parhau'n gadarn hyd yn hyn yn 2014 ac er gwaethaf marchnad anorganig sy'n wannach o lawer ers troad y flwyddyn. Mae hyd yn oed y farchnad geirch wedi gweld cynnydd ar ôl rhagolygon oedd yn ymddangos yn anobeithiol yn yr hydref! Fodd bynnag, teimlwn y bydd prisiau'n dechrau llacio yn ein marchnad, oherwydd nid yn unig mai indrawn organig yw'r grawn rhataf sydd ar gael (hyd at £20 y dunnell yn is na gwenith), mae diffyg gaeaf hyd yn hyn yn golygu'n syml nad yw'r cyfansoddwyr porthiant mwyaf wedi bod mor brysur ag y dymunent. Dylai gwerthwyr wir gymryd sylw o'r holl ffactorau hyn gan nad ydym yn teimlo bod y prisiau cyfredol yn gynaliadwy wrth fynd ymlaen.
Mae'r galw am wenith melino o'r DU yn gryf; byddem wir yn annog tyfwyr i newid i gynhyrchu gwenith gwanwyn o ansawdd lle bo'n bosibl i gyflenwi'r farchnad hon.
Mae'r farchnad fanwerthu organig yn y DU i'w gweld yn gryfach ar hyn o bryd a chyda chynhaeaf anorganig enfawr yn cael ei ragweld ar gyfer 2014 – 15, dylai premiymau organig ddechrau gwella ar ôl sawl tymor digon main.
Gwerthoedd presennol Chwefror o'r fferm, llwythi llawn, ac yn amodol ar leoliad;
Gwenith porthiant £245, Haidd/Rhygwenith £225, Ceirch £220, a Ffa £305.

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Tachwedd 2013

Mae'r marchnadoedd grawn domestig wedi bod yn eitha tawel yn ddiweddar gyda gwerthwyr cyn y Flwyddyn Newydd yn amlwg wedi cwblhau eu rhaglenni gwerthu erbyn hyn, ac mae'r rhai sy'n dal eu stoc yn ôl yn hir at ei gilydd yn aros eu pryd. Rydym hefyd yn deall bod y rhan fwyaf o'r taliadau sengl wedi'u gwneud, felly nid yw gofynion y llif arian yn rheswm dilys am werthu yn y man a'r lle chwaith! Mae'r cyfnod trin estynedig eleni wedi rhoi cyfle i ffermydd ac yn sicr mae yna bosibilrwydd o gnwd gwenith anorganig mawr iawn wrth i 2014/15 lanio ar y rhiniog.
Ar yr ochr brynu, golygai'r hydref/gaeaf hir a mwyn fod y galw am borthiant anifeiliaid wedi bod yn isel ac ar hyn o bryd, mae'r unedau melin mwy o faint wedi prynu gormod wrth fynd i mewn i fis Ionawr. Effeithir yn arbennig ar y defnydd o wenith wrth i fwy o indrawn a haidd gael eu prynu i felinau o gofio mai deunyddiau crai rhatach ydynt. Felly, rydym yn awgrymu'n gryf bod y rheini sydd â chnydau i'w gwerthu o hyd o leiaf yn hysbysu eu prynwyr arferol beth sydd ar gael.
I'r rheini sy'n dal grawn i mewn i'r Flwyddyn Newydd, rydym hefyd yn cynghori y dylai storfeydd gael eu monitro'n ofalus fel y bydd unrhyw risg o blâu'n cael ei chadw at lefelau derbyniol. Rydym yn ymwybodol o rai lefelau lleithder uchel ar sawl fferm, felly rhaid bod ar wyliadwriaeth, yn enwedig gyda stoc organig lle y gwaherddir ymyriad cemegol.

Mae galw cryf iawn o hyd am wenith melino, ond bydd prisiau'n adlewyrchu ansawdd unigol felly dylech siarad â ni am brisiant. Mae ceirch yn parhau wedi'u gorgyflenwi ar hyn o bryd, ond gall hyn newid, felly, unwaith eto siaradwch â'ch prynwr gan y bydd cyfleoedd ar hyd y ffordd.
Prisiau arweiniol, ar sail llwythi 29 tunnell, o'r fferm, fis Ionawr ac yn amodol ar leoliad -
Gwenith Porthiant £232, Gwenith melino £270, Haidd porthiant £218, Ceirch £200, Ffa £300.

Yn olaf, mae pawb yn Saxon yn dymuno Nadolig tangnefeddus a Blwyddyn Newydd Dda i chi..

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Hydref 2013Mae'n ymddangos bod marchnadoedd wedi cael hyd i lefel o ran cyflenwi cyn y Nadolig, gyda rhywfaint o gefnogaeth i'w chael gan ddefnyddwyr sy'n dal ati i brynu o'r llaw i'r gennau'n bennaf. Mae ffermydd wedi cael cyfle da i symud yn eu blaenau gyda drilio yn ystod mis Hydref oedd yn ddigon caredig, ac mae llawer yn sôn eu bod bellach wedi gorffen trin y tir am yr hydref. Fel a adroddwyd o'r blaen, mae ansawdd grawn y DU wedi gwella cryn dipyn eleni ond y siom yw bod y meintiau'n llai o lawer. Yn wir, datgelodd ffigurau Defra ar gyfer arwynebedd y gwenith a blannwyd y llynedd, fod pethau ar eu hisaf ers 30 mlynedd ar ôl y tywydd gwael yn hydref 2012. Ni fu'r haf poeth o gymorth i bwysau cnydau'r gwanwyn chwaith, ac felly mae argaeledd gwenith y DU yn gyfyngedig. Gyda'r DU yn ddibynnol ar fewnforion, rheolir prisiau gan brisiau amnewid mewnforion a dylid nodi bod indrawn eisoes rhyw £20 yn rhatach na gwenith porthiant. Mae'r llwythi gwenith/indrawn hyn wedi dechrau cyrraedd ac mae'r dewis gan ddefnyddwyr bellach i newid i'r rhain, felly, byddem yn awgrymu y dylai unrhyw un sydd am werthu yn ystod yr hyn sy'n weddill o 2013, fynd ati rhag blaen i farchnata cnydau. Ceirch yw'r cur pen mwya ar hyn o bryd, gyda chnwd mawr o hyd i gael ei werthu a fawr o brynwyr i'w gweld. Fodd bynnag, credwn fod melinwyr eto i brynu'r rhan fwyaf o'u hanghenion at y flwyddyn newydd, ac felly rydym yn gobeithio y bydd hyn yn cynnig cymorth yn y man.

Mae'r prisiau o'r fferm, ar sail llwythi 29 tunnell ac yn amodol ar leoliad a'r ansawdd terfynol yn dangos:
Gwenith £233, Gwenith melino £263, Barlys £218, Barlys bragu £242, Ceirch £200, Rhygwenith £220, Ffa £300, a Phys £305.

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Medi 2013Gyda'r cynhaeaf bellach y tu cefn i ni a chyfle bach da i wneud gwaith ar y tir, mae ffermwyr wedi bod yn manteisio'n llawn ar yr amodau i fwrw ymlaen â chynlluniau cnydio ar gyfer y tymor nesa. Mae marchnadoedd grawn wedi ymsefydlogi ar ôl gostyngiadau parhaus dros y misoedd diwethaf, ond mae premiymau ar gyfer allbynnau organig yn dal i fod yn wan.
Efallai fod pwysau'r cnwd wedi amrywio ond o leiaf mae'r ansawdd wedi gwella cryn dipyn dros y flwyddyn ddiwethaf, ond mae rhai mathau o rawn, ceirch yn enwedig, yn cael eu gorgyflenwi ac eisoes mae'n anodd iawn eu gwerthu i'w casglu yn yr hydref. Ar y llaw arall, mae cryn alw am wenith a chyda phrynwyr cyfanwerthol bellach yn edrych i brynu deunydd cyn y Nadolig, rydym yn teimlo erbyn hyn y dylid gwerthu wrth i gyfleoedd o'r fath ddod i'r fei. Bydd canran dda o samplau haidd i gyd yn cyrraedd y raddfa fragu y tymor hwn, felly dylid anfon samplau at ddarpar brynwyr i gadarnhau bod gofynion y manylebau yn cael eu hateb.
Mae grawn a phroteinau wedi'u mewnforio bellach ar gael ac mae masnachu wedi cynyddu'n ddramatig o ddiwedd mis Medi ar ôl tueddiad araf yn yr haf.
Prisiau, yn amodol ar leoliad ac yn seiliedig ar lwythi 29 tunnell wedi'u casglu o'r fferm
Gwenith porthiant £226, Haidd /Rhygwenith porthiant £215, Ceirch porthiant £185, a Ffa £295. Mae premiymau ar gael ar gyfer haidd bragu a gwenith melino ond mae angen samplau er mwyn pennu prisiau.


Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Awst 2013Roedd marchnadoedd organig yn eithaf tawel wrth i'r cynhaeaf ddod yn nes. Mae prisiau'r farchnad wedi aros yn amddiffynnol, gydag ambell werthwr a phrynwr yn unig yn awyddus i gymryd rhan – mae hyn wedi bod yn rhwystredig dros yr ychydig wythnosau diwethaf.
Er yn wreiddiol i ni ragweld y posibilrwydd o gynhaeaf hwyr, mewn gwirionedd fe ddaeth yn gynt oherwydd y mis Gorffennaf poeth a thywydd mwyn mis Awst yn y rhan fwyaf o'r DU – peth newydd i sawl un! Roedd llawer o brynwyr wedi prynu cyflenwadau ychwanegol o'r hen gnydau ar ôl cael eu dal yn ystod y tymor blaenorol ac felly, doedd dim angen iddynt brynu stociau o gnydau newydd i'w cyflenwi'n gyflym, a chyda'r galw am borthiant yn isel yn yr haf, ni chafwyd fawr o gyfle i brynu a gwerthu mewn swmp. Wrth i ni fynd i'r wasg, rydym wedi gweld rhai samplau da iawn o rawn ac yn disgwyl na fyddwn yn profi'r un problemau â'r rhai a gafwyd y tymor diwethaf, pan oedd pob llwyth fel pe bai'n arwain at dipyn o honiadau ynglŷn ag ansawdd wrth gael ei gyflenwi. Mae gwybodaeth am bwysau cnydau'n fylchog gyda llawer o ranbarthau yn y gorllewin heb ddechrau ond yn ddiweddar, yn wahanol i'r de a'r dwyrain lle mae'r cynhaeaf bron wedi'i orffen.
Mae gwerthiant manwerthu organig wedi parhau i wella eleni – rhywbeth sy'n galonogol iawn, a chyda'r cyflenwad efallai yn fwy cyfyngedig, ein gobaith yw y bydd y galw ychwanegol hwn yn cadw premiymau'n ddeniadol i gynhyrchwyr yn y dyfodol.
Prisiau awgrymedig (i'w casglu o'r fferm ym mis Medi) ar sail 29 o dunelli; gwenith porthiant £230, haidd £218, ceirch £230 a ffa £300.Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Gorffennaf 2013Mae gweithgarwch masnachu cnydau newydd wedi bod yn gyfyngedig am ddau reswm – yn gyntaf, mae ffermwyr wedi bod yn gyndyn o werthu cyn y cynhaeaf ar ôl y pwysau cnydau gwael a'r ansawdd symol a welwyd yn ystod y tymor diwethaf, ac yn ail, mae prynwyr wedi cymryd y safbwynt y bydd prisiau'n parhau i wanio wrth i ragolygon cynhaeaf unrhyw le heblaw yn y DU addo bod yn ysgubol. Felly, mae defnyddwyr wedi cadw draw o'r farchnad sydd wedi bod yn rhwystredig.
Disgwylir i gnwd gwenith 2013 yr UE fod 8% yn uwch eleni, ac yn bwysicach byth, dywedir bod cnydau Dwyrain Ewrop yn enfawr. Rydym yn darllen am bwysau cnydau draw fanno sydd hyd at 35% yn uwch a chyda'r cynnydd yn y grawn sydd ar gael, does ryfedd bod yr holl farchnadoedd amaethyddol wedi gwanio dros yr ychydig wythnosau diwethaf. Yn anffodus i ni fel gwerthwyr, mae'r farchnad ostyngol yma'n golygu, yn syml iawn, fod prynwyr yn credu os byddant yn oedi cyn prynu y bydd yn rhatach pan ddônt ati i wneud hynny.
Rydym o'r farn y bydd gwerthoedd y cynhaeaf yn aros yn wan, ond gallai'r cyfnod ar ôl y cynhaeaf weld gwelliant oherwydd bydd yn rhaid i'r prynwyr ddod i'r farchnad yn y pen draw. Mae'n bwysig nodi nad i werthoedd organig yn unig y mae hyn yn berthnasol. Rydym yn deall bod y farchnad anorganig yn wynebu union yr un her.
Wrth fynd i'r wasg, mae cynhaeaf haidd y gaeaf wedi dechrau yn y DU. Mae arwyddion cynnar yn dangos ansawdd gwell o lawer o ran pwysau penodol a'r olwg sydd ar y samplau, ond maent yn isel iawn o ran nitrogenau a allai gynyddu cyflenwad y barlys porthiant. Mae'n amlwg bod y cynhaeaf gwenith yn eitha pell i ffwrdd. Mae'r amodau tyfu wedi bod yn ffafriol er gwaetha'r ffaith bod peth o gnwd y gwanwyn wedi gwywo yng ngwres mis Gorffennaf. Rydym yn gobeithio beth bynnag na fydd patrwm y tywydd yn torri jest wrth i'r cnydau aeddfedu. Yn gyffredinol, mae tyfwyr yn dweud wrthym fod golwg dda iawn ar y cnydau, ond byddwn ni bob amser yn gwerthfawrogi'r adborth diweddaraf gennych, felly dewch i siarad â ni ar 01284 764915.

Dangosyddion prisiau, o'r fferm, llwythi 29 tunnell yn amodol ar leoliad
Gwenith porthiant £240, Gwenith melino £272, Haidd porthiant £230, Ceirch melino £238, Rhygwenith £233 a Ffa £300.

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Mehefin 2013


Mae'r marchnadoedd wedi drifftio'n is drwy fis Mehefin gan fod cyflenwadau'r rhan fwyaf o rawn i'w gweld yn fwy na digon i ateb y galw cyfredol am yr hen gnwd. Mae'r cwymp mewn prisiau wedi cael ei arwain gan y farchnad anorganig ac mae gwerthoedd organig hefyd wedi gorfod unioni'u hunain i lawr gan fod y galw am borthiant wedi cyrraedd isafbwynt y tymor. Wedi dweud hynny, rydym yn dal i dderbyn ymholiadau ynglŷn â phrynu ffa a rhygwenith, felly os oes gennych chi rywfaint ar gael, rhowch wybod i ni. Mae proteinau deunydd crai organig hefyd yn cael eu prisio'n is wrth i gyflenwyr geisio clirio stoc cyn i'r tymor marchnata newydd gychwyn.
Yn raddol, mae busnes y cnwd newydd yn dechrau, ond mae'r bwlch rhwng prynwyr a gwerthwyr yn eang; mae pwysau'n cynyddu ar y rheini y mae angen iddynt werthu adeg y cynhaeaf ond mae'r gostyngiadau eithaf dramatig yn y prisiau'n ddiweddar wedi creu anghytundeb llwyr dros dro wrth i ni fynd i'r wasg. Yn gyffredinol, mae ffermwyr organig yn sôn bod cnydau mewn cyflwr da, yn wahanol i'r rhan fwyaf o wenith yr hydref a'r cnwd rêp had olew anorganig lle mae golwg sydd ymhell o fod yn foddhaol ar bethau - amrywia amcangyfrifon ar gyfer cynhaeaf gwenith 2013 y DU rhwng 10.5 a 12 miliwn o dunelli ar ôl cynhaeaf 13.2 miliwn o dunelli'r flwyddyn gynt. Tymor arall dan arweiniad mewnforion ar y gorwel…
Gobeithiwn, beth bynnag fydd maint y cnwd, y bydd yr ansawdd yn well na'r llynedd – i'r diben hwn, byddwn cyn bo hir yn dosbarthu bagiau samplau i'n cyflenwyr rheolaidd – os hoffech gael eich cynnwys, rhowch wybod i ni. Rydym hefyd yn cynnig crynodeb misol o'r farchnad drwy e-bost i'r rheini sy'n cofrestru â ni. Anelir y gwasanaeth hwn at y rheini sydd â chynnyrch organig ac sy'n cael ei droi'n organig i'w werthu, ond nid oes rhaid i chi ymrwymo ymlaen llaw.
Ar hyn o bryd, mae'r prisiau tua £250 o'r fferm am wenith mis Medi, gyda haidd ar ostyngiad £10. Hyd yn hyn mae ceirch, rhygwenith a ffa heb ddod i'r fei – ond mae prisiau ar gael ar gais.


Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Mawrthr 2013


Mae'r marchnadoedd organig wedi tawelu cyn y Pasg wrth i ffermydd ganolbwyntio ar waith ar y tir yn ystod pob cyfle a gânt o ran y tywydd, ond mae'r eira a gwympodd yn ddiweddar yn achosi oedi i raglenni plannu'r gwanwyn ac mae twf cnydau'r gaeaf yn cael ei ddal yn ôl gan y tywydd oer. Mae prynwyr yn dal i brynu fesul llwyth, a hynny'n ysbeidiol dros ben, o'r stoc domestig, ond rydym yn teimlo bod meintiau rhesymol i'w prynu o hyd gan brynwyr sy'n ddefnyddwyr o fis Ebrill ymlaen. Yn anochel, bydd y galw am borthiant yn lleihau wrth i ni symud i fis Ebrill, ond bydd bob amser gyfleoedd i werthu yn y man a'r lle ond dim ond os ydym yn gwybod beth sydd gennych chi!

Rydym yn deall bod y fasnach fanwerthu organig wedi gwella o fis Ionawr (o bosibl o ganlyniad i fater y cig ceffyl yn y farchnad bwyd prosesedig) a bod gwerthiant llaeth organig ar i fyny o flwyddyn i flwyddyn. Yn sicr, mae'r marchnadoedd cyfandirol yn llewyrchus ac erbyn hyn rydym yn gweld mwy o ddiddordeb gan brynwyr tramor wrth i'w cyflenwadau cartref eu hunain ddechrau edwino. Mae'r farchnad organig yn y DU yn aros yn fregus, yn bennaf oherwydd y diffyg hyrwyddo yn yr archfarchnadoedd sy'n dal i fod yn gyfrifol am 70% o'r holl werthiant.

Credwn y gallai prisiau lithro wrth i ni symud i chwarter olaf y tymor marchnata presennol, er bod yna bosibilrwydd bob amser o dro yn y gynffon os bydd y cynhaeaf yn cael ei oedi fel y digwyddodd y tymor diwethaf. Dylech fod yn ymwybodol bod indrawn eisoes yn masnachu i'r melinau am dros £30 y dunnell yn rhatach na gwenith. Y gwerthoedd ar gyfer gwenith cynhaeaf yw tua £200 o'r fferm ar gyfer mis Tachwedd, gyda phris haidd yn £248. Rydym bellach yn dechrau gweld diddordeb mewn prynu cnydau newydd, felly byddwn ni'n croesawu'ch barn/cael adroddiadau gennych am eich bwriadau o ran drilio a/neu gnydio.

Wrth fynd i'r wasg, rydym bellach yn prisio gwenith porthiant o'r fferm ym mis Ebrill yn £308, haidd yn £300, rhygwenith yn £295, ceirch porthiant yn £248 a ffa yn £322. Dylech siarad yn uniongyrchol â ni ar 01284 764915 am ddyfynbris cadarn sy'n berthnasol i'ch sampl a'ch lleoliad.

Digwyddiadau Digwyddiadau Digwyddiadau
Rydym yn cynnal 3 chyfarfod fferm llawn gwybodaeth ar ddechrau mis Mai yn Swydd Rydychen, Swydd Stafford a Gorllewin Swydd Efrog. Bydd stondin hefyd gennym eleni yn Cereals in Lincolnshire 12/13 Mehefin a byddwn yn nigwyddiad Grawn Organig y Ffermwyr a Thyfwyr Organig yn Swydd Amwythig ar 2 Gorffennaf.Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Chwefror 2013


Mae'r rhan fwyaf o'r diddordeb o ran prynu grawn a chodlysiau organig bellach ar gyfer mis Ebrill a'r misoedd ar ôl hynny, oherwydd bod gan y prynwyr gyflenwad da ar gyfer mis Mawrth erbyn hyn. Gwelwn fod marchnadoedd wedi ymsefydlu ar y lefelau cyfredol yn y tymor canolig, gan fod deunydd sydd wedi'i fewnforio bellach yn mynd yn ddrutach wrth i'r bunt sterling wanio yn erbyn y ddoler. Mae stociau'r DU ar lefelau isel (ac eithrio ceirch organig), ond rydym yn cynghori gwerthwyr i beidio â cholli'r un cyfle oni bai eu bod yn barod i ddal eu tir tan fis Mehefin gan fod cyfleoedd y misoedd nesa yn mynd yn gyflym. Mae gostyngiad mawr yn dal i fod yn y prisiau hyd yn oed i'r cnwd newydd, felly mae'n ymddangos nad oes fawr o ddiben dal grawn i mewn i'r haf.

Mae'n amlwg y bydd lefelau prisiau cnydau newydd yn dibynnu ar sut mae drilio'n mynd rhagddo yn y gwanwyn (ac rydym wedi gweld peth gwaith ar y tir yn y dwyrain yn ddiweddar!). Yn ôl pob tebyg, bydd cnwd âr y DU'n gyfyngedig unwaith eto yn 2013, o ystyried y diffyg drilio yn yr hydref, ond mae cnydau ar dir mawr Ewrop i'w gweld mewn cyflwr da, felly gallai fod cystadleuaeth gyson o dramor.

Yn gyffredinol, mae marchnadoedd manwerthu organig i'w gweld yn ymadfer rywfaint sy'n galonogol. Efallai y cyngor gorau y gallwn ni ei gynnig yw rhoi gwybod i'ch darpar brynwyr beth sydd gennych chi, neu beth sy'n debygol o fod gennych chi, ar werth. Yn rhy aml yn y byd organig, fydd gwerthwyr a phrynwyr ddim yn ymwybodol o bresenoldeb ei gilydd.

Rydym yn gweld gwerthoedd fel a ganlyn, sylfaen mis Ebrill –
Gwenith porthiant £308, Haidd porthiant £300, Ceirch porthiant £258, a ffa am £315.


Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Ionawr 2013


Mae cefnogaeth o hyd i farchnadoedd grawn a chodlysiau organig i mewn i'r Flwyddyn Newydd, gyda chyflenwadau o ddeunydd sy'n tarddu o'r DU yn prinhau yn sgil y cynhaeaf gwael yn 2012, y cynhaeaf gwaethaf yn swyddogol ers 23 o flynyddoedd. Mae defnyddwyr gwenith wedi bod wrthi'n prynu grawn sydd wedi'i fewnforio ers yr hydref i wella pwysau penodol cyfartalog a gwarantu meintiau digonol i'r melinau. Mae hyn yn golygu bod gan y rhan fwyaf o felinau ddigon i ateb galw'r prynwyr tan y Pasg, ond bydd angen cyflenwad ychwanegol arnynt ar gyfer mis Ebrill a thu hwnt. Mae gwenith porthiant wedi bod yn gwerthu am £305+ ar gyfer mis Ionawr, ar sail manyleb porthiant safonol o 72kg, ond dylid nodi bod pris gwenith a fewnforir hefyd ar y lefel hon a gallai hyn gyfyngu ar godiadau pellach. Mae galw am haidd hefyd ac mae'n werth tua £290 o'r fferm ar gyfer mis Chwefror. Os oes gennych wenith neu haidd i'w gwerthu, rhowch wybod i ni. Fodd bynnag, mae gormod o geirch ar hyn o bryd ac mae'n anodd cael hyd i safle gwerthu iddynt gerllaw. Mae ceirch gradd borthiant yn werth tua £255 i'w casglu ym mis Mawrth, lle mae ceirch melino wedi gwerthu am £270 o'r fferm ar gyfer mis Mehefin. Mae ffa porthiant yn gwerthu am £315, ond mae'r galw (a'r cyflenwad) yn gyfyngedig.
I grynhoi, mae'r farchnad organig wedi codi'n gyson drwy gydol y flwyddyn er gwaethaf cwymp sydyn yn y farchnad anorganig dros gyfnod y Nadolig. Felly, ar hyn o bryd, mae'r premiwm organig ar ei orau ar gyfer y tymor.
Ar ôl gostyngiad dros y 2 neu 3 blynedd diwethaf, mae marchnad organig y DU bellach yn dangos ei fod yn ailgodi ychydig ac mae cyfandir Ewrop hefyd yn sôn am well twf o lawer.
Wrth reswm, rhaid i ni obeithio am amodau tyfu sy'n well o lawer yn y gwanwyn, gydag arwynebedd mawr i'w hau o bosib yn sgil yr hydref gwlyb iawn.


Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Tachwedd 2012


O hyd mae chwilio garw am wenith o bob gradd ar gyfer cyflenwadau cyn y Nadolig, ond bellach mae argaeledd mewnforion yn rhoi caead ar y prisiau. Gallai hyn, wrth i bobl sylweddoli'n fwyfwy fod y cyflenwad ddomestig yn gyfyngedig o ran maint ac ansawdd, olygu bod y farchnad ddomestig bellach yn dynesu at y brig, er gwaethaf prinder cyflenwadau. Mae rhai cynhyrchwyr porthiant eisoes wedi prynu cyflenwadau gwenith sydd wedi'u mewnforio er mwyn gwella pwysau penodol y lefel gyfartalog a theimlwn na all hyn ond cynyddu. Mae premiwm da i'w gael am samplau gwenith sy'n cyrraedd y meini prawf ar gyfer pobi bara – felly, dewch â'ch samplau!

Mae'r diddordeb mewn prynu barlys a haidd yn wan am weddill 2012 ond gobeithiwn y bydd hyn yn gwella yn y Flwyddyn Newydd. Mae ffermydd yn brwydo i gwblhau neu hyd yn oed cychwyn eu hymgyrch ddrilio i'r hydref ac mae cyflenwi hadau'n parhau i fod yn broblem fawr oherwydd lefelau afiechyd uchel a welir mewn stociau hadau ac rydym yn rhagweld tymor prysur yn y gwanwyn.

Mae prisiau grawn uwch y tymor hwn yn methu â digolledu'r pwysau cnydau is a welwyd eleni, ond rydym yn deall bod y sefyllfa'n debyg, os nad yn waeth, yn y farchnadfa anorganig. Gwerthoedd cyfredol o'r fferm ar gyfer mis Tachwedd ar sail llwythi 29 tunnell ac yn amodol ar leoliad. Gwenith Porthiant £288, gwenith melino £315, barlys porthiant £265, rhygwenith £272, ceirch porthiant £235 a ffa £300.

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Medi 2012


Ni fydd cynhaeaf 2012 yn cael ei gofio fel blwyddyn dda gyda'r rhan fwya o bwysau'r cnydau llawer iawn yn is, a pheth o'r ansawdd yn amlwg yn ddigon cyffredin, yn enwedig o ran y gwenith. Fodd bynnag, diddorol iawn yw nodi bod llawer o'n cyflenwyr organig yn adrodd bod eu cymdogion anorganig wedi dioddef yn waeth byth. Y diffyg oriau o heulwen yn ystod y cyfnod pan oedd y grawn yn chwyddo yw'r prif reswm y tu ôl i'r pwysau penodol is a gafwyd gyda chnydau a heuwyd yn yr hydref yn cael eu taro waetha. Mae'n werth nodi hefyd fod cnydau yn y de i'w gweld o ansawdd is na'r rheini ymhellach i'r gogledd.

Mae prisiau wedi bod yn sefydlog yn ystod ail hanner mis Medi, ac rydym yn teimlo y bydd gwerthoedd yn parhau'n weddol wastad yn y tymor byr/canolig, ar ôl codi'n sydyn cyn y cynhaeaf. Rydym yn ymwybodol bod rhai prynwyr bellach yn mynd ar ôl deunydd sydd wedi'i fewnforio, os am bremiwm sylweddol, i hybu gwerth porthiant cynhyrchion terfynol, ac felly efallai y bydd rhai samplau'r DU yn anodd i'w lleoli.

Os oes gennych unrhyw gynnyrch âr ar werth, byddem yn argymell yn gryf eich bod yn tynnu samplau cynrychioladol i'w cyflwyno i'ch prynwr ymlaen llaw i leihau'r peryglon y caiff y cynnyrch ei wrthod a bydd prisiau'n cael eu haddasu'n annisgwyl oherwydd yr ansawdd. Croeso i chi ein ffonio'n uniongyrchol ar 01284 764915 i drafod unrhyw ymholiadau marchnata sydd gennych.

Gwerthoedd cyfredol o'r fferm ar gyfer mis Hydref, ar sail llwythi 29 tunnell ac yn amodol ar leoliad. Gwenith Porthiant £275, Gwenith melino £pris wrth gyrraedd, Haidd porthiant £260, Rhygwenith £262, Ceirch graddfa felino £265, a Ffa £295.

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Awst 2012


Mae marchnadoedd grawn organig wedi parhau'n gadarn wrth iddi ddod yn glir y bydd y pwysau'n siomedig yn dilyn y tymor tyfu anodd iawn. Mae combeins wedi cychwyn arni ac mae samplau cynnar yn datgelu bod yr ansawdd wedi dioddef, er, mae'n rhaid dweud, fod llawer o gnydau anorganig wedi gwneud yr un mor wael, ac ar ôl cryn wariant ar gemegau amaethyddol! Yn halen ar y briw, mae'r ffermydd hyn hefyd yn tueddu i werthu mwy cyn y cynhaeaf nag y bydd cynhyrchwyr organig, ac erbyn hyn yn wynebu'r caswir eu bod wedi gwerthu canran uwch o'u cnydau na'u bwriad, ac am brisiau islaw'r farchnad yn gyffredinol.

Ar sail y dyrnaid o samplau organig hyd yn hyn, amrywia pwysau barlys penodedig o 55kg i 66kg; ceirch o 42kg i 52kg gyda gwenith rhwng 68kg a 74kg. Mae gwybodaeth am bwysau'n dameidiog, barlys rhwng oddeutu 1.25 ac 1.5 tunnell yr erw gyda gwenith hyd at 2 dunnell yr erw. Rydym yn clywed adroddiadau tebyg ynghylch samplau anorganig, ond rhaid cofio bod yr holl ganlyniadau hyn yn deillio o wybodaeth gyfyngedig yn sgil cynhaeaf hwyr.

Yn ddigon dealladwy, mae tyfwyr eisiau canolbwyntio ar gynaeafu cnydau fel y bydd y tywydd yn caniatáu, ac ni fyddant yn gwerthu ond pan fydd y cnydau yn yr ysgubor. Bydd samplau cywir yn bwysig iawn y tymor hwn er mwyn osgoi unrhyw siom annifyr wrth gyflenwi. Y cwestiwn mawr yw a yw'r prisiau eisoes yn adlewyrchu problemau o ran ansawdd/pwysau, neu a fydd yn rhaid iddynt godi ymhellach. Rydym yn amau y bydd prisiau'n dal i godi tra bydd y ffactorau ansicr hyn yn parhau. Beth bynnag yw'r canlyniadau, mae gan y sector da byw dymor porthi drud o'i flaen.

Wrth i ni fynd i'r wasg, telir £253 am farlys porthiant o'i gasglu'n brydlon, £265 am wenith porthiant a £270 am geirch melino yn seiliedig ar lwythi 29 tunnell ac yn amodol ar leoliad. Codwch y ffôn arnom ar 01284 764915 am yr wybodaeth ddiweddaraf.

www.saxonagriculture.co.uk/grain.html

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Mehefin 2012


Mae gwerthoedd organig wedi sefydlogi yn sgil y codiad sydyn mewn nwyddau amaethyddol a welwyd yn ddiweddar ar ôl adroddiadau am y gwres mawr ym mhrif ardaloedd cynhyrchu grawn yr Unol Daleithiau. Mae hyn wedi arwain at ymchwydd ym marchnadoedd y dyfodol, sydd, yn ei dro, wedi rhoi hwb i brisiau grawn yn fyd-eang.

Ceir sôn hefyd am leihad ym mhwysau cnydau yn Rwsia, Wcráin a Dwyrain Ewrop, er, mae'n rhaid dweud, fod cnydau yng ngorllewin Ewrop yn edrych yn dda er gwaetha'r cyfnod gwlyb hirfaith ers mis Ebrill. Ychwanegwch at hyn oedi yng nghynhaeaf y DU ac mae gennym rai prisiau uchel ar gynnig erbyn hyn a fydd yn golygu nad yw pethau'n edrych yn hawdd iawn ar y sector da byw ar ôl prisio anghenion porthiant yr hydref.

Ar hyn o bryd, rydym yn gosod gwenith porthiant organig ar £240 o'r fferm i'w gasglu ym mis Medi, gyda haidd a rhygwenith ar £226 yn amodol ar leoliad. Bydd y tywydd gwlyb parhaus fwy neu thebyg yn achosi ambell broblem o ran ansawdd a bydd y pryderon hyn yn parhau nes bydd samplau'r cynhaeaf yn cael eu gweld.

Mae'n bur debyg gennym y bydd marchnadoedd yn parhau i amrywio yn y tymor canolig felly cadwch mewn cysylltiad agos â'ch marchnad leol.

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Saxon Agriculture, Mai 2012


Mae masnachu ym marchnadoedd yr hen gnwd wedi darfod i raddau helaeth, gyda'r pris i'w weld yn symud rhywfaint yn is yn ddiweddar i gwrdd â chyfraddau'r cnwd newydd. Bu prynwyr ymhlith y defnyddwyr yn weddol dawel yn ddiweddar ac maent wedi llwyddo i brynu cyflenwadau atodol am brisiau gostyngol gan werthwyr sy'n awyddus i glirio eu storfeydd grawn cyn y cynhaeaf. Gwelwn mai gwerthoedd mis Mehefin oedd oddeutu £245 ar gyfer gwenith porthiant a £226 ar gyfer haidd yng nghanolbarth Lloegr – prisiau eraill ar gais! O hyd ceir rhai cyfleoedd da, ond mae angen i ni wybod beth sy'n dal i fod ar ôl gennych i'w werthu.

Rydym yn deall bod y tywydd gwlyb a welwyd drwy gydol mis Mai o leiaf wedi helpu i'r cnydau i ddechrau tyfu, ond o hyd ceir rhai adroddiadau am gystadleuaeth gref gan chwyn mewn rhai ardaloedd. Ceir hyd yn oed sôn am gyfyngiadau sychdwr yn cael eu codi, felly 'ddyliwn i y bydden ni erbyn hyn yn gwerthfawrogi ychydig o dywydd cynhesach i helpu i'r grawn chwyddo yn y cnwd. Yn gyffredinol, mae adroddiadau am y cnydau'n galonogol ond ochr arall y geiniog yw bod cnydau yn Ewrop ac ar draws y byd hefyd mewn cyflwr da sy'n gosod terfyn uchaf i'r prisiau. Y newyddion cadarnhaol yw bod nwyddau amaethyddol yn parhau i fod yn weddol gryf o gofio'r hinsawdd economaidd wan iawn mewn sectorau eraill a theimlwn f y dylai'r rheini sy'n dymuno gwerthu grawn ar gyfer cyfnod y cynhaeaf ystyried o ddifri werthu rhywfaint cyn i unrhyw bwysau gwerthu o flaen y cynhaeaf ddod yn amlwg.

Hoffwn i ddangos £226 am wenith porthiant, £218 am haidd a rhygwenith a £250 am ffa a cheirch melino. Byddwn hefyd, o dderbyn sampl, yn talu premiwm priodol am unrhyw rawn sy'n cael ei werthu cyn y cynhaeaf ac sy'n cyrraedd safon uchel. Dylech siarad â fi i gael dyfynbris cadarn sy'n berthnasol i'ch ardal.

Mae marchnad y DU'n fregus o hyd o'i chymharu â marchnad tir mawr Ewrop, a hyd yn hyn, mae prynwyr cyfanwerthu wedi bod yn barod i wylio ac i aros. Gallai hyn fod o fantais i werthwyr yn y tymor byr oherwydd, yn y pen draw, bydd mwy o ddiddordeb mewn prynu a allai arwain at brisiau uwch yn yr hydref. Fodd bynnag, cadwch lygad barcud ar y farchnad – dim ond codi'r ffôn arnon ni sy' raid.

Ar nodyn felly – y gobaith yw y dylech fod yn ymwybodol ein bod wedi symud i swyddfa newydd yn Bury St Edmunds ac erbyn hyn rydym yn hollol integredig â Saxon Agriculture. Bydd yr holl fasnachu a logisteg organig yn digwydd o'r swyddfa hon, bydd taliadau a chontractau'n parhau i gael eu hanfon o swyddfa East Walton fel o'r blaen. Dylech ddileu manylion cyswllt yr hen swyddfa yn Boxford.

Cyfeiriad y swyddfa newydd yw:-
1 Greenwood Court, Skyliner Way, Bury St Edmunds IP32 7GY
Ffon 01284 764915 – fy ffôn lôn 07795 150464 – e-bost simon.tubbs@saxonagriculture.co.uk

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Norton Organics, Ebrill 2012Yn dawel bach, mae marchnadoedd grawn organig wedi bod yn gadarnach dros y mis diwethaf. Mae prynwyr cyfanwerthu'r DU yn parhau i fasnachu o'r llaw i'r genau ac maent i'w gweld yn fodlon gadael llonydd i brynu ymlaen ar hyn o bryd.

Mae stociau gwenith yn arbennig yn mynd yn brin. Mae tywydd oerach wedi ysgogi peth galw am borthiant yn y cyffiniau ac mae glaw'n ddiweddar wedi helpu'r rhagolygon o ran pwysau'r cnydau newydd yn y rhanbarthau mwyaf sych.

Mae prisiau'r hen gnydau'n dal i fod dipyn yn uwch na gwerthoedd y cynhaeaf, felly, dylai'r rheini sy'n dal i fod â stociau i'w gwerthu erbyn hyn ystyried gwerthu cyn i brisiau ddowcio i lawr yn y cyfnod yn arwain at y cynhaeaf.

Os hoffech ddyfynbris cadarn sy'n berthnasol i'ch sampl a'ch lleoliad, galwch ni ar 01787 210899.

Dangosyddion o'r fferm – mae'r rhain yn seiliedig ar lwythi 29 tunnell yn amodol ar leoliad

Cnwd NewyddMaiMedi
Gwenith porthiant£240£220
Haidd porthiant£222£205
Ceirch£260£POA
Ffa£280£245

Prisiau o'r fferm yw'r holl rai uchod ac yn debygol o newid. Am wybodaeth cysylltwch â Norton Organics ar 01787 210966 www.nortonorganic.co.uk/grain.html

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Norton Organics, Mawrth 2012Mae'r marchnadoedd grawn organig at ei gilydd wedi aros yn ddigyfnewid dros y mis diwethaf ac eithrio gwenith porthiant sy'n mynd yn gadarnach yn y de wrth i gyflenwadau yn yr ardaloedd lle y ceir galw, fynd yn dynnach.

Rydym yn dal o'r farn fod y melinau o hyd yn gorfod prynu'r rhan fwyaf o'u hanghenion deunyddiau crai o fis Mai ymlaen, ond nid ydynt yn mynd ati i brynu wrth i ni fynd i'r wasg. Mae teimladau'n gadarn.

Mae marchnadoedd cnydau newydd eto i'w sefydlu, gweler isod am arwyddion o ran prisiau.

Mae adroddiadau o'r ffermydd yn awgrymu bod cnydau gwanwyn wedi mynd i mewn yn dda. Bellach mae angen glaw go iawn i'w ddyfrio i'w lle!

Os hoffech ddyfynbris cadarn sy'n berthnasol i'ch sampl a'ch lleoliad, galwch ni ar 01787 210899.

Dangosyddion o'r fferm – mae'r rhain yn seiliedig ar lwythi 29 tunnell yn amodol ar leoliad

Cnwd NewyddNorton
Gwenith porthiant£240
Gwenith melino Ebrill£265
Gwenith cynhaeaf£220
Ceirch (melino)£265
Haidd £210
Haidd porthiant£222

Prisiau o'r fferm yw'r holl rai uchod ac yn debygol o newid. Am wybodaeth cysylltwch â Norton Organics ar 01787 210966 www.nortonorganic.co.uk/grain.html

Y farchnad grawn yng Nghymru

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Norton Organics, Chwefror 2012


Mae gwenith porthiant o'r hen gnwd yn gwerthu am oddeutu £225 o'r fferm i'w gasglu o fewn 28 diwrnod, gyda phorthiant haidd yn gwerthu am £218. Mae stociau gwenith yn mynd yn dynnach yn yr ardaloedd yn y De lle y mae'r galw ar ei fwyaf ac mae grawn bellach yn gorfod teithio mwy o bellter o'r Gogledd, felly ceir rhai amrywiadau yn y pris yn rhanbarthol. Fodd bynnag, mae argaeledd haidd yn fwy, felly rydym yn disgwyl gweld y gwahaniaeth rhwng pris gwenith a haidd yn ehangu.
Yn sicr, o'r llaw i'r genau y mae'r patrwm prynu o hyd ac hyd yn hyn rydym heb weld fawr o ddiddordeb mewn prynu ar ôl mis Mawrth gyda'r galw am borthiant yn ansicr. £265/270 yw gwerth ceirch gradd felino ar gyfer Ebrill/Mai, Rhygwenith £215, Ffa £285 a Phys £280.
Mae marchnadoedd cnydau newydd eto i'w sefydlu.

Siaradwch â Norton Organics ar 01787 210899 am brisiau sy'n berthnasol i'ch lleoliad os oes gennych stociau i'w gwerthu o hyd.

Cnwd NewyddNorton
Gwenith£225
Haidd£218
Ceirch (melino)£265/270
Rhygwenith£215
Ffa£285
Pys£280

Prisiau o'r fferm yw'r holl rai uchod ac yn debygol o newid. Am wybodaeth cysylltwch â Norton Organics ar 01787 210966 www.nortonorganic.co.uk/grain.html
Y farchnad grawn yng Nghymru

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Norton Organics, Ionawr 2012


Yn gyffredinol, mae'r marchnadoedd wedi aros yn dawel i mewn i fis Ionawr gan fod defnyddwyr yn prynu o'r llaw i'r genau'n unig. Heb os, nid yw'r tywydd mwyn hyd yn hyn wedi helpu i fwydo'r galw y tymor hwn ac mae'r hinsawdd economaidd ehangach hefyd yn golygu bod y rhan fwyaf o brynwyr yn nerfus iawn ynglŷn ag ymrwymo i'r dyfodol o ran masnachu. Mae cyflenwadau gwenith porthiant yn y de bellach yn dod yn anos cael hyd iddynt er bod digonedd o stociau ar y fferm ymhellach i'r gogledd. Mae stociau haidd a rhygwenith yn ddigonol ac, os rhywbeth, mae yna ormod yn cael eu cyflenwi, gyda chyflenwyr yn ceisio gwerthu i farchnad denau. Rydym yn dal i fod yn awyddus iawn i brynu gwenith melino, ceirch a ffa porthiant.

Byddem yn dangos gwerthoedd o'r fferm ar sail llwythi 29 tunnell;

Gwenith porthiant£228
Gwenith melinopris ar gais (premiymau rhagorol i'w cael)
Ceirch melino£260
Haidd porthiant£215
Rhygwenith£210
Ffa£282

Prisiau o'r fferm yw'r holl rai uchod ac yn debygol o newid. Am wybodaeth cysylltwch â Norton Organics ar 01787 210966 www.nortonorganic.co.uk/grain.html


Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Norton Organics, Rhagfyr 2011

Mae marchnadoedd grawn wedi sefydlogi ar lefel ychydig yn is wrth i'r Nadolig agosáu ac mae'r galw am borthiant yn y DU wedi aros yn dawel ar ôl tywydd mwyn yr hydref. Teimlwn y bydd prisiau'n dal eu tir ar y lefelau presennol i mewn i fis Ionawr felly dylai'r rheini sydd am werthu'n gynnar yn y Flwyddyn Newydd wneud hynny'n gynt yn hytrach na wedyn, gan ein bod yn credu y bydd gwerthwyr yn ailymddangos ar ôl mis Rhagfyr ac o bosibl yn gwthio prisiau'n is cyn mis Mawrth. I ryw raddau, mae'r marchnadoedd grawn wedi'u cynnal yn ddiweddar trwy brinder gwerthiant o ffermydd (mae Taliadau Sengl cynnar wedi helpu y llif arian efallai?), ond mae'r galw'n wan wrth symud ymlaen ac, yn sicr, nid yw'r hinsawdd economaidd ehangach yn helpu i gynnal prisiau.

Mae cyfeiriad y farchnad borthiant yn nes ymlaen yn y tymor yn fwy anodd i'w ragweld gan fod prisiau cadarnach yn Ewrop wedi golygu fod y DU wedi llwyddo am unwaith i allforio ychydig o rawn/codlysiau organig. Os bydd y galw yn y DU'n cynyddu, gallai'r cyflenwad fynd yn dynnach yn rhan ola'r flwyddyn farchnata, felly gallai'r rhai sy'n dal allan yn hir weld gwell prisiau yn y tymor hirach.

Mae'r galw am wenith a cheirch melino'n gryf o hyd ac rydym yn brynwyr ffa brwd iawn felly siaradwch â ni i gael y prisiau diweddaraf.

Siaradwch â Norton Organic ar 01787 210899 am yr wybodaeth ddiweddaraf o'r farchnad.

Y farchnad grawn organig yng Nghymru Rhagfyr 2011
Prisiau o'r fferm yw'r holl rai uchod ac yn debygol o newid. Am wybodaeth cysylltwch â Norton Organics ar 01787 210966 www.nortonorganic.co.uk/grain.html

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Norton Organics, Tachwedd 2011

Ers y cynhaeaf, mae prisiau gwerthu o'r fferm wedi llacio gyda'r galw am borthiant anifeiliaid yn dawel oherwydd mwynder yr hydref hyd yn hyn. Fodd bynnag, mae premiymau porthiant gwenith organig wedi dal eu tir ar oddeutu £80 dros brisiau gwenith anorganig er gwaethaf yr amgylchiadau economaidd gwannach yn gyffredinol, sy'n fawr o help i farchnad bremiwm. Mae'n ddiddorol nodi bod marchnadoedd cryfach ar gyfandir Ewrop yn golygu ei bod yn bosibl allforio grawn - rhywbeth anarferol gan fod y DU'n ddibynnol ar fewnforion!

Ar hyn o bryd mae gwenith porthiant organig yn i'w gael am £220 yn y gorllewin gyda barlys yn gwerthu am ryw £40 yn llai i'w gasglu ym mis Rhagfyr. Mae ceirch (gradd felino) werth £268 ar gyfer mis Ionawr tra bydd ffa'n mynd am £265.
At ei gilydd, bu ansawdd a phwysau'r grawn yn dda iawn eleni, ac rydym wedi derbyn sawl adroddiad gan dyfwyr bod eu cnydau organig yn cynhyrchu mwy o bwysau cnydau confensiynol gerllaw.

Rydym yn disgwyl gwell galw ar ôl y Nadolig gan ein bod yn credu nad oes gan brynwyr ond ychydig iawn o rawn i'w sbario ymlaen i'r flwyddyn newydd, a gobaith y gwerthwyr beth bynnag, yw y dylai ychydig o dywydd gaeafol sbarduno'r galw am borthiant. Fodd bynnag, rydym yn teimlo bod prisiau'n annhebygol o godi rhyw lawer yn y tymor canolig, felly byddwn ni'n awgrymu y dylai'r rheini sydd am werthu rhwng rŵan a mis Mawrth ystyried mynd amdani.

Siaradwch â Norton Organic ar 01787 210899 am yr wybodaeth ddiweddaraf o'r farchnad.

Y farchnad grawn organig yng Nghymru Tachwedd 2011
Prisiau o'r fferm yw'r holl rai uchod ac yn debygol o newid. Am wybodaeth cysylltwch â Norton Organics ar 01787 210966 www.nortonorganic.co.uk/grain.html

Y diweddaraf o'r farchnad gan Simon Tubbs Norton Organics, Hydref 2011

Mae gostyngiad yng ngwerth prisiau grawn porthiant confensiynol i'w weld fel pe bai wedi trosi i'r sector organig lle mae prisiau gwenith a barlys wedi syrthio'n ôl. Mae'r tueddiad yma i fod i barhau, felly dylai gwenith gael ei werthu cyn diwedd y flwyddyn. Bu tipyn o lwyddiant gyda cheirch gyda'r rhan fwyaf yn cyrraedd graddau melino ac yn hawlio pris da. Mae ffa hefyd yn gwneud yn dda. Nid yw'n ymddangos fel pe bai llawer o bys ar y farchnad gyda'r disgwyl y bydd mewnforion yn debygol o syrthio yn y Flwyddyn Newydd.

Y farchnad grawn organig yng Nghymru Hydraf 2011
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.