logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion i fusnesau
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Cyflwyniad i dystysgrifio organig ar gyfer ffermwyr a thyfwyr ...mwy
Mwy o newyddion
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Logo Canolfan Organig CymruYn ol i Gwybodaeth y Farchnad

Y farchnad llaeth organig yng Nghymru

Ionawr 2016

Ddaeth y farchnad laeth organig i ben 2015 ar nodyn positif gyda gwerthiannau o gynhyrchion Brand Calon Wen yn i fyny'n sylweddol ar y flwyddyn gynt. Mae cyflenwadau o laeth llaeth organig yn brin, fel y byddech yn ei ddisgwyl wrth i gynhyrchu tymhorol gyrraedd ei isel bwynt arferol ym mis Chwefror. Bydd hyn yn cael ei wrthbwyso ychydig eleni oherwydd y diwrnod ychwanegol ond ar y cyfan nid yw'n debygol bydd yna gynhyrchiant gormodol wrth i'r cyflenwadau llaeth cynyddu yn y Gwanwyn. Mae'r tywydd gwlyb wedi bod yn her i organig yr un peth a chonfensiynol gyda storfeydd slyri yn llawn ond a bod y tywydd yn dal i wella bydd hyn yn lleddfu ac yn galluogi gwartheg i gael eu troi allan ar eu hamser arferol o ganol Chwefror ymlaen. Yn y gwanwyn, bydd Calon Wen yn lansio iogwrt wedi'i rewi felly cadwch lygad allan am yr ychwanegiad newydd cyffrous i ystod nwyddau Calon Wen.
Dai Miles, Calon Wen.

Mae OMSCo hefyd wedi cael chwe mis ffantastig gyda'u haelodau yn ennill clod mewn seremonïau gwobr i fyny ac i lawr y wlad. "Rydym wedi cael ein cydnabod gan gyrff cenedlaethol a rhyngwladol - mae hi wedi bod yn flwyddyn arbennig a hoffem ddiolch i'n haelodaeth i gyd. Mae eu hymrwymiad a brwdfrydedd wedi cyfrannu at flwyddyn hynod o lwyddiannus." meddai Richard Hampton, Rheolwr Gyfarwyddwr OMSCo. Diwedd 2015 fe lansiodd OMSCo partneriaeth newydd gyda sefydliad cydweithredol Americanaidd, Organic Valley. Bydd y cytundeb hanesyddol, lle y bydd y ddau gydweithredwr un cymryd aelodaeth yn sefydliadau ei gilydd wrth gadw annibyniaeth, yn darparu cyfleoedd rhyngwladol a hyblygrwydd adre, gan gynnig mynediad i farchnadoedd newydd, cynnyrch, arbenigedd technegol a rhannu arferion gorau mewn ffermio llaeth organig.

Cynhadledd y Prosiect Godro Organig, Cynaliadwy ac Isel o ran Mewnbynnau (SOLID)
Ar ôl 5 mlynedd, mae'r Prosiect Godro Organig, Cynaliadwy ac Isel o ran Mewnbynnau (SOLID), sy'n cynnwys 25 o bartneriaid ar draws 10 o wledydd Ewropeaidd, yn tynnu i'w derfyn yn y gwanwyn eleni. Bu'r gynhadledd hon yn rhoi sylw i rai'n unig o gyflawniadau'r prosiect. Fel sylwedydd, roedd ei athroniaeth 'yn ôl at yr hanfodion' ar y naill law a defnyddio cynnyrch ymchwil newydd a thechnolegau newydd ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy ar y llall yn apelio ataf yn fawr. Roedd ysbryd y bartneriaeth rhwng ffermwyr, cwmnïau cadwyni cyflenwi ac ymchwil a datblygu'n amlwg iawn yn y gynhadledd ac, yn fy marn i, dyma brawf digamsyniol o brosiect llwyddiannus. Cliciwch fan yma i ddarllen blog Tony ar wefan OCW.
Tony Little, Sustainable Farming.

Rhagfyr 2015

Mae'r galw am laeth o'r fferm yn dda i ardderchog, ers Mis Medi Organig mae'r galw oddi wrth nifer o broseswyr wedi cynyddu'n sylweddol, gydag unrhyw laeth tu hwnt i gytundeb yn gwerthu am bremiwm. Unwaith bydd y tymor newydd yn dechrau ganol mis Mawrth nesaf bydd yna ddigon i gwrdd â'r galw, rwy'n rhagweld bydd cyflenwad yn dynn tan hynny. Parthed gwerthiant llaeth mewn potel, mae ffigyrau Calon Wen yn dangos cynnydd cyson mewn gwerthiant gyda'r mwyafrif o'n cwsmeriaid manwerthu. Mae gwerthiant Cheddar yn gyson ac mae ein cawsiau newydd Preseli Blue a Crumbly Caerffili yn gwerthu yn dda. Mae menyn yn hedfan o'r silffoedd er gwaethaf y gwahaniaeth amlwg mewn prisiau i gymharu â chonfensiynol.

Mae Calon Wen o'r farn bod organig 'own-label' o bosib yn ei chael yn anodd yn erbyn cynhyrchion confensiynol rhad, mae gan ddefnyddwyr organig yn ôl eu natur ddiddordeb yn darddiad yr hyn y maent yn ei brynu, dim ond brandiau sy'n medru gwneud hynny. Felly er mwyn i ddefnyddwyr prynu organig, mae angen mwy nag organig ar y label!
Dai Miles, Calon Wen

Tachwedd 2015

Mae gwerthiant DU o iogwrt organig yn parhau i fod yn sefydlog yn erbyn cefndir o weithgaredd hyrwyddo cryf o'r brandiau allweddol. Fodd bynnag, mae gwerthiannau llaeth organig y DU yn parhau i berfformio'n wael, dioddefwr yn y rhyfel pris sy'n parhau yn y farchnad gonfensiynol sydd wedi arwain at bremiymau gyda'r gorau, a diffyg ffocws ar hyn o bryd gan fanwerthwyr.

Mae'r cyfle mewn marchnadoedd newydd, yn enwedig ar gyfer cynnyrch arbenigol yn y farchnad allforio, yn nodweddiadol ddisglair ond mae'r rhain yn gymhleth, yn cymryd amser i'w gwireddu ac yn gyfran gymharol fach o'r cyfanswm.

Ar y cyfan, mae'r galw am laeth organig amrwd o'r fferm yn llyfn ar y gorau, gydag ychydig os unrhyw gyfle i gyflenwadau ychwanegol gael eu amsugno gan y farchnad.
Richard Hampton OMSCo

Cynhyrchion llaeth organig sy'n parhau i gael y treiddiad uchaf o bob categori bwyd organig, ac mae hefyd yn cyfrif am y gyfran fwyaf o gyfanswm y gwerthiant organig ar ychydig dros 30%. Mae eleni wedi bod yn un heriol ar gyfer llaeth organig gyda hyd yn oed y siopwyr organig mwyaf teyrngar yn ail-feddwl eu dewis tra bod y pris llaeth anorganig mor isel mae'r premiwm ar-silff mewn llawer o archfarchnadoedd yn awr ar + 85% ar gyfer 4 peint o laeth organig. Mae iogwrt yn dal i berfformio'n well na'i gyfwerth anorganig ac yn danwydd i'r twf parhaus yn y categori cyffredinol tra bod caws a menyn a brasterau organig yn aml yn ei chael yn anodd i gadw eu safle ar y silff yng nghanol môr o hyrwyddiadau. Yn ffodus mae Llaeth dal i yrru llawer o'r twf yn y farchnad organig.
Finn Cottle, Cymdeithas y Pridd

Hydref 2015

"Mae'r farchnad laeth organig yn dal i wneud yn dda gyda thwf mewn gwerth blwyddyn ar flwyddyn solet, fodd bynnag mae gwerthiannau llaeth organig mewn archfarchnadoedd yn llithro bob mis o ganlyniad i'r prisiau manwerthu isel iawn am laeth di-organig. Mae caws a menyn / brasterau wedi gostwng yn ôl ychydig tra bod y farchnad iogwrt organig yn parhau i fod yn fywiog drwy'r prif frandiau "
Finn Cottle Datblygu Masnach Ardystio Cymdeithas y Pridd Cyf

Llaeth confensiynol. Yn ôl ffigurau diweddaraf DEFRA, ar bris cyfartalog giât y fferm yn y DU oedd 23.26ppl ym mis Awst. Roedd hwn yn ostyngiad o 0.20ppl (0.8%) ar y pris cyfartalog mis Gorffennaf. Pris Awst 2015 oedd 7.77ppl (25.0%) yn is na'r un mis y llynedd (AHDB).


Gweler archif

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.