logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion i fusnesau
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Cyflwyniad i dystysgrifio organig ar gyfer ffermwyr a thyfwyr ...mwy
Mwy o newyddion
Tanysgrifio i'n cylchlythr

logo BOBL

Y farchnad llaeth yng Nghymru - archif


Hydref 2013 Market data from DairyCoTachwedd 2013 Market data from DairyCoAverage milk prices 2012
Ionawr 29.17
Chwefror 29.18
Mawrth 28.99
Ebrill 28.37
Mai 27.9
Mehefin 26.91
Gorffennaf 27.15
Awst 27.12
Medi 27.84
Hydref 29.18
Tachwedd 29.86
Rhagfyr 30.13

2013
Ionawr 30.2
Chwefror 30.4
Mawrth 30.4
Ebrill 30.06
Mai 29.84
Mehefin 30.72
Gorffennaf 31.44
Awst 31.81
Medi 32.82
Hydref 33.43

dairy nov
Average milk prices 2012
Ionawr 29.17
Chwefror 29.18
Mawrth 28.99
Ebrill 28.37
Mai 27.9
Mehefin 26.91
Gorffennaf 27.15
Awst 27.12
Medi 27.84
Hydref 29.18
Tachwedd 29.86
Rhagfyr 30.13

2013
Ionawr 30.2
Chwefror 30.4
Mawrth 30.4
Ebrill 30.06
Mai 29.84
Mehefin 30.72
Gorffennaf 31.44
Awst 31.81
Medi 32.82

dairy oct

Medi 2013 Market data from DairyCoAverage milk prices 2012
Ionawr 29.17
Chwefror 29.18
Mawrth 28.99
Ebrill 28.37
Mai 27.9
Mehefin 26.91
Gorffennaf 27.15
Awst 27.12
Medi 27.84
Hydref 29.18
Tachwedd 29.86
Rhagfyr 30.13

2013
Ionawr 30.2
Chwefror 30.4
Mawrth 30.4
Ebrill 30.06
Mai 29.84
Mehefin 30.72
Gorffennaf 31.44
Awst 31.81

dairy data sep 2013


Gorffennaf 2013 Market data from DairyCoAverage milk prices 2012
Ionawr 29.17
Chwefror 29.18
Mawrth 28.99
Ebrill 28.37
Mai 27.9
Mehefin 26.91
Gorffennaf 27.15
Awst 27.12
Medi 27.84
Hydref 29.18
Tachwedd 29.86
Rhagfyr 30.13

2013
Ionawr 30.2
Chwefror 30.4
Mawrth 30.4
Ebrill 30.06
Mai 29.84
Mehefin 30.72
Gorffennaf 31.44

dairy august

Mai 2013 Market data from DairyCoAverage milk prices 2012
Ionawr 29.17
Chwefror 29.18
Mawrth 28.99
Ebrill 28.37
Mai 27.9
Mehefin 26.91
Gorffennaf 27.15
Awst 27.12
Medi 27.84
Hydref 29.18
Tachwedd 29.86
Rhagfyr 30.13

2013
Ionawr 30.2
Chwefror 30.4
Mawrth 30.4dairy mayEbrill 2013 Market data from DairyCoAverage milk prices 2012
Ionawr 29.17
Chwefror 29.18
Mawrth 28.99
Ebrill 28.37
Mai 27.9
Mehefin 26.91
Gorffennaf 27.15
Awst 27.12
Medi 27.84
Hydref 29.18
Tachwedd 29.86
Rhagfyr 30.13

2013
Ionawr 30.2
Chwefror 30.4dairy data


Chwefror 2013 Market data from DairyCoAverage milk prices 2012
Ionawr 29.17
Chwefror 29.18
Mawrth 28.99
Ebrill 28.37
Mai 27.9
Mehefin 26.91
Gorffennaf 27.15
Awst 27.12
Medi 27.84
Hydref 29.18
Tachwedd 29.86
Rhagfyr 30.13

Dairy Feb 2013

diweddaraf o'r Farchnad gan Richard Hampton, Awst 2012]


Mae galw defnyddwyr am laeth yfed dal i leihau, ar hyn o bryd tua 7% y flwyddyn. Dosbarthiad manwerthi yw'r prif reswm, gyda' dosbarthiad cymharol lawr 5% yn yr archfarchnadoedd ers llynedd. Mae'r galw am iogwrt yn gymharol sefydlog, fel y mae yn y farchnad allforion. Mae cynhyrchiant wedi bod yn wael iawn, fel yn y farchnad gonfensiynol, oherwydd y tywydd. Dros y cyfan mae'n golygu bod cynhyrchiant a galw'n tynhau wrth i i'r gaeaf goshau.
Y diweddaraf o'r Farchnad gan Huw Bowles, Ebrill 2012


Mae pob llygad yn y byd godro organig ar y farchnad anorganig ar hyn o bryd. Mae prisiau nwyddau godro organig wedi bod yn gostwng ar draws y byd ers sawl mis oherwydd y cynnydd yn y cyflenwad yn Seland Newydd, Awstralia ac UDA. Mae'r gwledydd hyn yn effeithio ar brisiau cyfredol y DU gyda hufen yn cael ei werthu am hanner y lefel a gafwyd 12 mis yn ôl a pheth llaeth swmp anorganig yn gwerthu am lai nag 20 cyl. wedi'i ddosbarthu. Mae ymylon elw manwerthwyr a phroseswyr o dan bwysau, felly rydym wedi cyrraedd y man lle na all gostyngiadau pellach yn yr enillion gael eu hamsugno. Mae sylwebyddion ar y farchnad yn awgrymu, o ran gostyngiadau prisiau llaeth wrth giât y fferm, mai mater o ba bryd a pha faint yw hi, yn hytrach nag os. Er bod prisiau organig wrth giât y fferm wedi syrthio'n ddiweddar, rydym yn gobeithio ein bod wedi llwyddo i ymddihatru o'r newidiadau ym mhrisiau llaeth anorganig. Fodd bynnag, mae'n rhaid sylweddoli bod hyn yn fygythiad. Mae i'w weld yn rhyfedd ar y naw fod cynhyrchu anorganig yn Seland Newydd yn cael effaith ar brisiau llaeth organig yn Sir Benfro, ond dyma un o ganlyniadau anffodus y pentre byd-eang rydym bellach yn byw ynddo!!!

Adroddiad DairyCo 2012 ar Milkbench+
Cyhoeddwyd 16 Ionawr 2012, os am ddarllen yr adroddiad llawn cliciwch yma
Mae'r adroddiad yn dangos canfyddiadau'r dadansoddiad llawn cyntaf a wnaethpwyd gan DairyCo ar ddata Milkbench + . Mae'r adroddiad yn codi llawer o faterion gan gynnwys yn union pa mor anodd mae'n gallu bod i wneud elw o gynhyrchu llaeth.

Y diweddaraf o'r Farchnad gan Huw Bowles, Mawrth 2012


Mae gwanwyn cynnar arall wedi gweld llawer o fuchod organig allan hyd yn oed yn gynt na'r llynedd. Mae hyn wedi arwain at gynnydd hefyd yng nghyfeintiau'r llaeth yn gynt nag arfer. Gyda phris grawn anorganig yn codi, mae'n dipyn o syndod nad yw pob buwch anorganig allan yn barod. Mae'r prinder glaw'n parhau, yn enwedig ar y Gororau, sy'n peri i lawer o gynhyrchwyr organig amau efallai y byddant yn brin o borthiant unwaith eto yn ystod yr haf. Effeithiau'r sychdwr y llynedd yw un o'r rhesymau a roddir pam mae nifer o gynhyrchwyr yn Swydd Amwythig a Swydd Gaer yn troi'n ôl at yr anorganig ac os bydd hyn yn digwydd eto eleni, bydd llawer iawn o gynhyrchwyr sy'n seiliedig ar laswellt yn wynebu anawsterau sylweddol.

O safbwynt y farchnad, lle mae llaeth a chynhyrchion godro organig ar gael, mae'r gwerthiant i'w weld yn dal ei dir yn dda, ond mae llawer o'r gostyngiad yn y gwerthiant wedi cael ei achosi gan nwyddau yn cael eu tynnu o'r siopau lleiaf. Peth prin bellach yw gweld llaeth organig ar werth yn siop y garej neu siopau 'metro' y prif fanwerthwyr lle y byddai hyn yn beth cyffredin ryw dair blynedd yn ôl. O gofio'r gostyngiad o ran yr hyn sydd ar gynnig, mae gwerthiant organig i'w weld i fod yn weddol wydn, a'r gobaith yw pan fydd pobl yn peidio â'i ddifrïo fel rhyw chwiw dros dro. bydd gennym sylfaen cadarn i gychwyn ar rywfaint o dwf yn y gwerthiant.

Adroddiad DairyCo 2012 ar Milkbench+
Cyhoeddwyd 16 Ionawr 2012, os am ddarllen yr adroddiad llawn cliciwch yma
Mae'r adroddiad yn dangos canfyddiadau'r dadansoddiad llawn cyntaf a wnaethpwyd gan DairyCo ar ddata Milkbench + . Mae'r adroddiad yn codi llawer o faterion gan gynnwys yn union pa mor anodd mae'n gallu bod i wneud elw o gynhyrchu llaeth.

Costau Kingshay Dairy– Organig – Cyhoeddwyd 15 Mawrth 2012

Canlyniadau MisolRhagfyr 2011Ionawr 2012Ionawr 2011
Cyfaint llaeth fesul buwch (litrau'r diwrnod)21.3 22.122.4
Braster menyn (%)4.194.094.05
Protein (%)3.283.253.23
Pris y Llaeth (cyl)33.9034.6533.25
Dwysfwyd a ddefnyddir i bob litr (kg y litr)0.310.290.32


Cyfartaleddau Treigl Blynyddol
Dangosodd canlyniadau treigl blynyddol fod cynnydd o 168 litr y fuwch (2.5%) yn y cyfaint cyfartalog dros y 12 mis hyd at fis Ionawr, sef cyfanswm o 6,864 litr y fuwch. Mae lefelau braster menyn cyfartalog wedi cynyddu 0.03 y cant i 4.00%, gyda'r lefelau protein i lawr ar 0.01 y cant. i 3.25% Cynyddodd pris llaeth 1.08 ceiniog y litr (3.5%) ar gyfartaledd o'i gymharu â'r flwyddyn gynt, i 31.96 ceiniog y litr ym mis Ionawr 2012.

Canlyniadau treiglIonawr 2012Ionawr 2011
Cyfaint fesul buwch (litrau)6,8646,696
Braster menyn (%)4.003.97
Protein (%)3.253.26
Pris y Llaeth (cyl)31.9630.88
Dwysfwyd a ddefnyddir i bob litr (kg y litr)0.250.26

Ffynhonnell:Kingshay


Y diweddaraf o'r Farchnad gan Huw Bowles, Chwefror 2012Gyda DairyCo yn adrodd bod gwerthiant llaeth organig i lawr 9% o ran cyfaint yn 2011, mae'n amlwg bod llawer o ddefnyddwyr yn y brif ffrwd yn cael eu harwain ar gyfeiliorn gan y bargeinion presennol ar gyfer llaeth safonol. Roedd meintiau llaeth organig wedi dal eu tir yn eitha da ar ddechrau'r dirwasgiad ac mae'n ymddangos mai torri prisiau llaeth anorganig yn hytrach nag unrhyw anfodlonrwydd â llaeth organig sy'n achosi'r gostyngiadau presennol yn y gwerthiant. Does dim byd wedi newid o ran y wyddoniaeth a'r budd sydd mewn llaeth organig a chafwyd peth sylw cadarnhaol yn ddiweddar, gan gynnwys Countryfile a'r Daily Mail. Mae tystiolaeth wedi dangos yn gyson bod gwerthiant uniongyrchol ac wedi'i frandio wedi cael gwell hwyl arni na chynhyrchion sy'n cario eu label eu hunain a chyda Yeo Valley ar ei newydd wedd yn cael ei lansio ym mis Mawrth, y gobaith yw y gall hyn gynnig tipyn o hwb i'r sector llaeth organig yn ei gyfanrwydd.

Adroddiad DairyCo 2012 ar Milkbench+
Cyhoeddwyd 16 Ionawr 2012, os am ddarllen yr adroddiad llawn cliciwch yma
Mae'r adroddiad yn dangos canfyddiadau'r dadansoddiad llawn cyntaf a wnaethpwyd gan DairyCo ar ddata Milkbench + . Mae'r adroddiad yn codi llawer o faterion gan gynnwys yn union pa mor anodd mae'n gallu bod i wneud elw o gynhyrchu llaeth.

Costau Kingshay Dairy – Organig - Cyhoeddwyd 24 Ionawr 2012

Canlyniadau MisolHydref 2011Tachwedd 2011Tachwedd 2010
Cyfaint llaeth fesul buwch (litrau'r diwrnod)20.420.220.7
Braster menyn (%)4.074.124.13
Protein (%)3.353.333.32
Pris y Llaeth (cyl)33.4334.9832.62
Dwysfwyd a ddefnyddir i bob litr (kg y litr)0.270.310.32


Cyfartaleddau Treigl Blynyddol
Dangosodd canlyniadau treigl blynyddol fod cynnydd o 223 litr y fuwch (3.3%) yn y cyfaint cyfartalog dros y 12 mis hyd at fis Tachwedd, sef cyfanswm o 6,910 litr y fuwch. Mae lefelau braster menyn cyfartalog wedi cynyddu 0.03 y cant i 3.98%, gyda'r lefelau protein heb newid ar 3.25%. Cynyddodd pris llaeth 1.0 ceiniog y litr (3.3%) ar gyfartaledd o'i gymharu â'r flwyddyn gynt, i 31.72 ceiniog y litr ym mis Tachwedd 2011.

Canlyniadau treiglTachwedd 2011Tachwedd 2010
Cyfaint fesul buwch (litrau)6,9106,687
Braster menyn (%)3.983.95
Protein (%)3.253.25
Pris y Llaeth (cyl)31.7230.72
Dwysfwyd a ddefnyddir i bob litr (kg y litr)0.250.27

Ffynhonnell:Kingshay
logo BOBL

Y farchnad llaeth yng Nghymru

Y diweddaraf o'r Farchnad gan Huw Bowles, Ionawr 2012Does dim arwyddion bod y dirywiad presennol ym manwerthiant llaeth organig yn mynd i gael ei wrthdroi, gyda ffigurau diweddaraf Kantar yn dangos dirywiad 8% o'i gymharu â'r un cyfnod flwyddyn yn ôl. Yn y gorffennol rydym wedi gweld y gwerthiant yn cynyddu yr adeg hon o'r flwyddyn ar gefn addunedau bwyta'n iach y Flwyddyn Newydd a'r gobaith yw y gall hyn gicdanio rhywfaint o dwf. Yn aml, y premiwm prisiau a roddir fel rheswm pam mae gwerthiant organig yn dioddef ond ceir llawer o enghreifftiau o gynhyrchion sy'n gwerthu'n well o lawer na'r cynnig organig a'u prisiau'n debyg. Hi-Peak Feeds yw'r diweddaraf i amlygu hyn drwy ddangos bod llaeth organig yn aml yn rhatach na Cravendale sy'n gwerthu tua dwywaith cymaint â'r holl laeth organig â'i gilydd. Mae hyn hefyd yn wir gyda chynhyrchion eraill lle mae nwyddau organig yn cael eu cymharu â “Blaswch y Gwahaniaeth” neu rai eraill sydd heb fod yn rhad. Yr allwedd yw canolbwyntio ar werth, yn ei wir ystyr, yn hytrach nag ar bris yn unig. Gyda chwsmeriaid yn talu mwy o sylw i hyn, efallai y byddant yn casglu bod talu mwy am gynnyrch organig yn werth ei wneud, lle nad yw cynhyrchion anorganig brand neu bremiwm yn cynnig yr un gwerth am arian.

Gweler hefyd Costau godro organig Kingshay, a ddiweddarwyd yn fisol.


BOBL logo

Y farchnad llaeth - archif

Diweddariad gan Huw Bowles, Rhagfyr 2011Mae cynhyrchwyr o Gymru i'w gweld wedi cael gwell hwyl arni nag aelodau mewn rhannau eraill o wledydd Prydain, o ran twf glaswellt yn 2011, gyda rhai buchod godro'n dal i fod yn yr awyr agored yn ystod y dydd. Ar ben hynny, rwyf wedi clywed am rai aelodau o OMSCo sydd wedi llwyddo i sicrhau prisiau ymlaen llaw ar gyfer porthiant cyfansawdd 18% am lai na £300 y dunnell drwodd i ddiwedd mis Mawrth sy'n rhatach na'r llynedd a hefyd i'w groesawu'n fawr. Mae'r prisiau is hyn a'r gwell twf o ran glaswellt yn helpu i leihau effaith y codiadau prisiau eraill. Yn gyffredinol, mae'r gwerthiant yn weddol wastad ond mae yna bocedi lle mae manwerthwyr neu broseswyr yn buddsoddi yn yr organig lle y mae gwerthiant i'w weld yn tyfu, sydd eto'n rhywbeth i'w groesawu'n fawr o gofio'r amodau economaidd anodd yr ydym yn eu profi.

Costau Godro Kingshay – Organig - Cyhoeddwyd 14 Rhagfyr 2011
Kingshay Dairy Costings Organic


Cyfartaledd Treigl Blynyddol
Dangosodd canlyniadau treigl blynyddol fod cynnydd o 242 litr y fuwch (3.6%) yn y cyfaint cyfartalog dros y 12 mis hyd at fis Hydref, sef cyfanswm o 6.498 litr y fuwch. Mae lefelau braster menyn cyfartalog wedi cynyddu 0.04 y cant i 3.99% gyda'r lefelau protein heb newid ar 3.25%. Cynyddodd pris llaeth 0.89 ceiniog y litr (2.9%) ar gyfartaledd o'i gymharu â'r flwyddyn gynt, i 31.28 ceiniog y litr ym mis Medi 2011.

Kingshay Dairy Costings Organic

Ffynhonnell: Kingshay

Y diweddaraf o'r farchnad gan Huw Bowles. Tachwedd 2011Mae cyfeintiau'r llaeth organig hylifol sy'n cael eu gwerthu'n dal i ostwng yn ôl Kantar, er bod cyflymder y gostyngiad wedi arafu. Ar y dechrau, cafodd llaeth organig well lwc na'r sectorau organig eraill ar ôl 2008 a dim ond pan gafwyd cynnydd mawr yn yr hyrwyddiadau prisiau ar gyfer llaeth organig y dechreuodd maint y gwerthiant syrthio'n sylweddol. Ar hyn o bryd mae'r gwerthiant 4 wythnos i lawr tua 7% o'i gymharu â blwyddyn yn ôl pryd, ynghynt yn y flwyddyn, roeddent i lawr tua 15%. Er gwaethaf hyn, mae'r cyflenwad a'r galw wedi tynhau'n sylweddol dros yr wythnosau diwethaf o ganlyniad i'r gwrthgilio parhaus i gynhyrchu anorganig sydd wedi colli tua 15% o'r cyflenwad dros y 12 mis diwethaf a chyfleoedd o hyd ar gyfer allforion. Gyda'r perygl y gallai'r sefyllfa economaidd bresennol sy'n wynebu nifer o wladwriaethau'r Ewro gael effaith negyddol ar y galw a'r cyfraddau cyfnewid, mae'n hollbwysig ein bod yn ceisio cael y galw yn y DU i aildyfu.

Costau Kingshay Dairy – Organig – Cyhoeddwyd 29 Hydref 2011

Y farchnad llaeth yng Nghymru

* Dylid nodi bod y sampl ar gyfer mis Awst 2011 yn llai nag arfer sydd wedi effeithio ar y cyfansymiau cyffredinol.

Cyfartaledd Treigl Blynyddol
Dangosodd canlyniadau treigl blynyddol fod cynnydd o 244 litr y fuwch (3.8%) yn y cyfaint cyfartalog dros y 12 mis hyd at fis Awst, sef cyfanswm o 6.744 litr y fuwch. Mae lefelau braster menyn cyfartalog wedi cynyddu 0.02 y cant i 3.98% gyda'r lefelau protein yn cynyddu 0.01% i 9.25%. Cynyddodd pris llaeth 0.86 ceiniog y litr (2.8%) ar gyfartaledd o'i gymharu â'r flwyddyn gynt, i 31.09 ceiniog y litr ym mis Awst 2011.

Cyfartaledd Treigl Blynyddol

Ffynhonnell Kingshay

Y diweddaraf o'r Farchnad gan Huw Bowles. Hydref 2011Er nad yw'r rhan fwyaf o Gymru wedi profi amrywioldeb yn y glawiad eleni i'r un graddau â rhannau eraill o Brydain, mae rhai ardaloedd o hyd lle mae porthiant yn brin iawn a rhai eraill lle mae digonedd i'w gael. O leiaf mae'r gwahaniaeth hwn rhwng y rhai sydd â digon a'r rhai sydd heb ddim yn creu cyfle i'r rheini sy'n brin i brynu porthiant, er mwyn bod yn barod am brinder lle y buasai'n afresymol i fod wedi clustnodi arian ar ei gyfer. Er bod costau trafnidiaeth wedi mynd trwy'r to mewn rhai achosion gyda silwair yn gwerthu am £18 y bêl mewn rhai ardaloedd, gallai'r dewisiadau eraill fod yn ddrutach o lawer. Mae'r prinder porthiant hwn yn taro cyflenwadau ac mae cyfeintiau mis Medi i lawr 9% o'u cymharu a'r lefelau a gafodd eu darogan mewn rhai ardaloedd. Fel hyn adferwyd y cydbwysedd o ran cyflenwi/galw yn gynt o lawer nag a ragwelwyd. Mae'n hanfodol yn awr bod y sefyllfa gytbwys hon yn y prisiau'n arwain at gynnydd ym mhrisiau'r cynhyrchydd, fel arall bydd y prinder porthiant yn annog mwy o gynhyrchwyr i adael ffermio godro organig.

Y farchnad llaeth yng Nghymru
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.