logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion i fusnesau
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Cyflwyniad i dystysgrifio organig ar gyfer ffermwyr a thyfwyr ...mwy
Mwy o newyddion
Tanysgrifio i'n cylchlythr

logo BOBL

Y farchnad ffrwythau a llysiau: archifDiweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, Gorffennaf 2013Mae'n rhyfeddol sut mae pethau'n newid mor gyflym. Mae mis mor gynnes wedi arwain at wir ymchwydd o ran cynhyrchu gyda phlannu olynol i lawer un i gyd yn dod yn barod yr un pryd. Tipyn o wobr yn wir i dyfwyr proffesiynol a chartref fel ei gilydd. Fel sy'n digwydd bob amser, mae'n ymddangos, wrth i'r cynhyrchu gyrraedd ei anterth, mae'r galw'n gostwng ychydig wrth i bobl fynd ar eu gwyliau! Wedi dweud hynny, mae'n bleser o'r iawn ryw weld amrywiaeth y cynnyrch sy'n dod drwodd a chost a straen y bwlch newynog yn tynnu at ei derfyn.
Mae corbwmpenni a maros wedi bod yn tyfu ar garlam gyda rhai tyfwyr yn profi pwysau cnydau i fyny hanner cant y cant ar yr hyn y buont yn ei ddarogan. Yn anffodus (neu'n ffodus) dyma brofiad llawer un a chymaint yw'r cynnyrch sydd ar gynnig ledled y wlad nes bod pwysau sylweddol am lawr ar brisiau gyda newidiadau dyddiol bron. Mae cael hyd i gartref i bopeth sy'n cael ei gynhyrchu'n dipyn o her ac mae rhai tyfwyr yn aredig y cnwd. Ochr arall y stori yw bod tyfwyr tomatos yn teimlo effaith y nosweithiau oer wyth wythnos yn ôl, gyda llawer o ffrwythau ond fawr ddim yn aeddfedu ac mae prinder ledled y wlad i'w weld.

Mae'n ymddangos mai natur oriog y tywydd, boed yn boeth neu'n oer, yn wlyb neu'n sych, yw'r unig destun siarad gan bawb!


Tatws 70c y kg
Blodfresych 90c y kg
Romanesco 90c y kg
Moron 95c y kg
Letys 70y kg
Cêl 75c y kg
Ffa £1.20 y kg
Corbwmpenni £1.00 y kg


Diweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, Mai 2013Mae cwpwl o ddyddiau o dywydd cynnes wir wedi gwthio pethau yn eu blaenau. Mae mefus cynta'r flwyddyn wedi cyrraedd, bydd y ffa cyntaf yn barod o fewn wythnos wrth i'r holl gnydau twnnel eraill ddal i lamu yn eu blaenau. Mae'r tatws cyntaf yn cael eu codi yng Nghernyw gydag ychydig wythnosau i fynd o hyd yn Sir Benfro – gyda stoc mewn stôr bron â bod wedi darfod yn llwyr, bydd y prisiau a'r galw'n uchel. Mae asbaragws wedi dechrau o ddifri – cyfyng fu'r cyflenwad o'r Gororau ac mae ychydig o dywydd anodd tua diwedd y mis wedi eu bwrw'n ôl ychydig.

Dros y flwyddyn ddiwethaf, bu'r rhan fwyaf o'r sôn am dwf lleoliaeth a'r ffordd mae wedi disodli organig o ran dewis llawer o gwsmeriaid. Wrth gwrdd â nifer o gwsmeriaid newydd yn ystod y mis hwn, rydym wedi gweld symudiad bach. Er bod lleol yn bwysig iawn o hyd, mae organig bellach wedi'i glystyru â'r deietau “heb hwn a'r llall” niferus – h.y. heb glwten, heb wenith, heb gynnyrch godro – ac mae yna alw cynyddol amdano o fewn y sector hwnnw. Mae'r twf hwn yn dal i gadw nwyddau organig yn y farchnad arbenigol, ond o leiaf, mae'r rhwyd yn cael ei fwrw ychydig yn ehangach.


Tatws Newydd 150c y kg
Sbigoglys 90c y kg
Dail betys 90c y kg
Pac Choi £1.00 y kg
Letys 75y kg
Nionod 80c y kg
Blodfresych £1.00 y kg


www.organicfreshfoodcompany.co.uk

Diweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, Ebrill 2013Yn wir, mae'r mis diwethaf wedi bod yn gymysgedd - llawn gobaith ar gyfer y tymor o'n blaenau ond gyda chryn dipyn o ddigalondid wrth i storfeydd ddechrau darfod go iawn. Mae'r chwa o dywydd cynhesach rydym wedi'i gael yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf wedi rhoi hwb i lawer o nwyddau yn y twneli. Sbigoglys, dail betys, letys, pac choi, sibwns, saladau - mae digonedd o'r rhain i gyd ar gael erbyn hyn. Mae'r brocoli blodeuol porffor sydd mor anodd ei ddal fel petai'n mynd a dod - llwythi weithiau, fawr ddim ar brydiau eraill. Fel yr unig beth oedd yn pipo drwy'r eira yn ystod y gaeaf, i lawer un cafodd ei daro'n galed iawn. Fel a awgrymodd rhywun y bore 'ma… mae'r holl wyrddni yma'n ddigon teg, ond does dim bwyd go iawn o gwmpas. Wrth gwrs, cyfeirio at y gwreiddlysiau o'r storfeydd roedd e. Moron, betys, swêds, pannas - i gyd bellach wedi darfod. Mae tatws o gwmpas o hyd - ond yn ddigon prin ac mae'r prisiau'n uchel. Bydd yn rhaid aros ymhell i fis Mehefin am datws Sir Benfro'r tymor newydd, mae arna i ofn.

Y rhai sydd ar ben eu digon, fodd bynnag, yw'r tyfwyr afalau. Wrth siarad â thyfwyr ar draws y DU, ymddengys fod rhyw naws hyderus dawel ynghylch y cynhaeaf sydd o'u blaenau. Ar ôl blwyddyn mor ofnadwy y llynedd, maent yn ei haeddu.Tatws 75c y kg
Sbigoglys 90c y kg
Dail betys 90c y kg
Pac Choi £1.00 y kg
Cennin £1.35 y kg
Nionod 80c y kg
Blodfresych £1.00 y kg


Diweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, Mawrth 2013Wrth ddarllen yr adroddiad am y farchnad ac wrth edrych yn ôl dros y bwletin o'r amser yma y llynedd, mae yna ryw deimlad go iawn bod hanes yn ei ailadrodd ei hun. Mae lleihad mewn gwerthiant organig yn y siopau cadwyn yn parhau i ostwng y farchnad ar draws y wlad. Manwerthu annibynnol ac ar-lein, fe ymddengys, yw'r maes lle mae'r gobaith mwyaf, gyda'r ddau'n dangos gwerthiant cynyddol dros y flwyddyn. Yn wyneb holl sgandalau bwyd y misoedd diwethaf, mae'n debyg mai'r ddau hyn sydd yn y sefyllfa orau i gyfleu'r negeseuon organig a all ysgogi'r gwerthiant.

Ond ni waeth pa mor fach neu fawr yw'r farchnad, mae'r tywydd yn parhau i fod yn heriol. Mae'r oerni wir wedi arafu'r cynhyrchu ac mae pethau y byddai llawer un yn disgwyl eu gweld yn dod o'r twneli, heb fod yno cweit eto. Mae'r tywydd gwlyb wedi golygu ei bod yn anodd i dyfwyr fynd i'r caeau i blannu ac felly mae cymaint yn rhedeg yn hwyr. Mae tatws y tymor newydd sawl wythnos ar ei hôl hi, ac yn sicr bydd bylchau yn y cyflenwad yn nes ymlaen yn yr haf wrth i dyfwyr golli cyfleoedd i blannu'n olynol yn awr. Mae cyflenwadau mewn stôr o'r llynedd yn dechrau mynd yn isel iawn erbyn hyn. Mae'r bwlch newyn bondigrybwyll wedi dod yn gynt nag y dylai a disgwylir iddo barhau'n hirach na byddai llawer yn ei ddymuno.Tatws 70c y kg
Betys 60c y kg
Swêds 60c y kg
Moron rhydd 60c y kg
Cennin £1.30 y kg
Nionod 80c y kg
Blodfresych £100c y kg


Diweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, Chwefror 2013Mae'r cyflenwad ledled Cymru a gweddill y DU wedi tynhau'n sylweddol yn ystod y mis diwethaf, wrth i'r tywydd oer arafu beth sy'n weddill yn y ddaear ac i storfeydd gael eu gwagio. Mae llawer wedi'r rhoi'r gorau i obeithio y gall cennin fagu swmp ryw ddydd ond yn lle hynny maent yn eu cynaeafu fel y maen nhw - ac yn llai na byddai llawer yn dymuno. Mae'r rhan fwyaf o wreiddlysiau'n dal i fod ar gael mewn meintiau go lew, ond mae'r cyflenwad tatws yn fownd o fod yn fwy o broblem yr adeg yma y mis nesa. Wedi dweud hynny, gyda dyddiau hirach a gwell golau, mae cynnyrch o'r twneli'n dechrau magu nerth - sbigoglys, saladau, letys, shibwns, porpin a berwr y gerddi i gyd ar gael.Bresych 80c yr un
Tatws 50c y kg
Betys 60c y kg
Pannas 70c y kg
Swêds 50c y kg
Moron rhydd 50c y kg
Cennin £1.80 y kg
Nionod 70c y kg


Diweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, Ionawr 2013Mae mor anodd ysgrifennu'r bwletin hwn heb gyfeirio o gwbl at y tywydd ond dyma'r 'eliffant yn yr ystafell' bondigrybwyll. Roedd y glaw ac wedyn yr oerni wedi gwneud bywyd yn fwyfwy anodd i dyfwyr. Bu llawer o sŵn yn y cyfryngau ynglŷn ag archfarchnadoedd yn llacio manylebau yn wyneb yr amodau gwael. Yr her yw cael hyd i'r cydbwysedd iawn - rhaid i ni, fel y rhai yn y canol, reoli disgwyliadau'r defnyddiwr fel y bydd cynnyrch sy'n berffaith iawn os nad efallai'r harddaf, yn cael ei ddefnyddio. Wedi dweud hynny, nid yw unrhyw fanyleb yn golygu dim os bydd y cynnyrch wedi'i rewi'n gorn. Mae'r ychydig wythnosau diwethaf o dywydd oer iawn wedi gwneud cynaeafu'n anodd. Mae hyn i gyd yn golygu bod y cyflenwad yn dynnach ac o ganlyniad, yn ara deg mae prisiau'n dechrau codi.Bresych 80c yr un
Tatws 50c y kg
Betys 50c y kg
Cêl 80c y pecyn
Pannas 70c y kg
Swêds 50c y kg
Moron rhydd 50c y kg
Cennin £1.80 y kg
Nionod 70c y kg


Diweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, Tachwedd 2012


Mae'r flwyddyn anodd iawn yn parhau ag, wrth fynd i mewn i'r gaeaf, mae'r prinderau roeddwn yn ofni yn dechrau dod i'r golwg. Os ydy rywsut wedi goroesi'r glaw a'r gwlithod mae'r gweddill wedi bod yn araf iawn i aeddfedu a chnydau yn parhau'n isel. Bydd cyflenwad tatws yn dynn iawn y tu hwnt i'r Nadolig, ac felly prisiau premiwm yn cael eu talu i dyfwyr i'w dal yn y storfa oer.

Mae cnydau Squash yn dal yn wael ac ansawdd chadw wedi bod yn wir yn eithaf amrywiol. Artisiogau Jerwsalem newydd ddechrau ond unwaith eto, cynnyrch yn isel iawn. Yr un stori ar ysgewyll yn ogystal gen i ofn. I'r rhai nad ydynt wedi dioddef methiant llwyr, mae dogni ar hyn o bryd er mwyn sicrhau bod cyflenwad ar gyfer y Nadolig. Gydag ansawdd brocoli yn dirywio mae'n dda gweld brocoli blagur porffor yn dod drwodd - fe ddylai fod tuag wythnos i ffwrdd.

Ar hyn o bryd y gobaith yw dim ond i gyrraedd Nadolig. Mae beth sydd ar gael yn blasu'n wych ac yn gwerthu yn dda. Er gwaethaf yr holl heriau yn yr archfarchnadoedd, mae'r galw yn dal i ymddangos yn gryf. O ran yr hyn sy'n digwydd pan fydd y cyflenwad yn tynhau ymhellach ar ôl y Nadolig bydd yn rhaid aros i weld.
Bresych 80c yr un
Tatws 55c y kg
Betys 75c y kg
Kale 70c y pecyn
Panas 90c y kg
Sweds 85c y kg
Moron 65c y kg
Cenin £2.00 y kg
Wynwns 80c y kg
Ysgewyll £1.50 y kg
Blodfresych 90pDiweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, Awst 2012


O'r diwedd, tipyn bach o optimistiaeth. Hyd yn oed os mai anobaith yw'r teimlad yn gyffredinol, mae wir yn edrych fel pe bai rhyw lygedyn bach o obaith – i rai o leiaf. Ar ôl yr hyn a oedd i'w weld yn oes, ymddengys fod argaeledd cynnyrch ar gynnydd yn wythnosol.

Ar ôl cychwyn yn araf, mae blodfresych yn dechrau magu swmp. Wythnos yn unig i ffwrdd y mae'r cennin. Mae bresych Savoy, cêl, cavelo a brocoli i gyd i'w gweld yn gwneud yn dda. Mae malltod ar datws yn bryder go iawn ac mae'r pwysau wedi bod yn isel iawn i'r rheini sydd ddim yn tyfu rhywogaethau sy'n gwrthsefyll malltod. Mae pwysau nionod wedi bod yn anhygoel o uchel mewn mannau ond yn drychineb llwyr mewn mannau eraill. Rydym yn gofidio wrth gwrs ynglŷn â beth fydd yn digwydd yn nes ymlaen yn y tymor – cafwyd rhai colledion enfawr o ran sgwoshys a bresych y gaeaf. Gyda thyfu gartref yn anodd, mae galw cryf am yr hyn sydd ar gael. Felly, croesi bysedd ar gyfer y misoedd sydd ar ddod.

Blodfresych 75c yr un
Tatws 55c y kg
Betys 75c y kg
Moron 90c y kg
Cennin £1.90 y kg
Bresych Savoy 75c yr un
Nionod (sych) £0.80 y kg
Sweds 75c y kg
Cêl £1 y pecyn

www.organicfreshfoodcompany.co.uk

Diweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, Mehefin 2012


Mae'r tymor tyfu gwaethaf y gall llawer ei gofio wedi parhau ar garlam ac mae cynnal y cyflenwad yn mynd yn fwyfwy anodd. Mae'r hyn sydd dan do'n symud yn araf oherwydd lefelau golau mor wael a'r oerni ac mae'r hyn sydd y tu allan yn cael ei guro yn ei ôl bob nos gan ymosodiadau'r gwlithod. Mae cnydau cyfan wedi'u colli gyda sgwosh a blodfresych blaguro porffor cynnar yn cael eu taro'n galed iawn. Mae'r anhawster gyda'r cyflenwad rydym yn ei brofi ar hyn o bryd yn debygol o barhau hyd y gallwn ni ragweld. Ond ar yr ochr gadarnhaol, mae'r galw am datws Sir Benfro wedi bod yn gryf dros y DU hyd yn oed yn erbyn rhai rhad iawn o Gernyw. Dyma enghraifft go iawn o'r chwant am gynnyrch organig rydym yn ei brofi - o na fyddai'r glaw yn peidio gan roi siawns i dyfwyr!

Tatws newydd £1.05 y kg
Tatws 35c y kg
Bresych y gwanwyn (y tu allan) £1.00
Gwyrddlysiau'r gwanwyn (dan do) 90c
Bresych pwyntiedig 80c
Mefus (250g) £2.00
Sibwns £1.00
Codau pys melys £10 y kg
Ffa Ffrengig £4.50 y kg

Diweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, Mai 2012


Mae'r tywydd gwael wedi parhau i wneud bywyd yn anodd ac mae'r hir ymaros am gynnyrch newydd y tymor i'w weld yn ymestyn yn hir iawn. Wedi dweud hynny, mae tatws newydd Sir Benfro wedi cyrraedd o'r diwedd ond bu pwysau ar brisiau o ganlyniad i lawer o gynnyrch rhad yn dod o Gernyw. Dim ond ychydig wythnosau sydd i fynd ar gyfer cynnyrch sbigoglys ac ysgallddail yn y caeau ac wedyn y gobaith yw y dylai fod ychydig o fynd o ran cynnyrch yn lleol. Ond mae yna rai eitemau sydd sawl wythnos ar ei hôl hi – nid yw'r betys yn caeau i'w weld wedi symud ers wythnosau! Mae mis Ebrill gwlyb lle na fedrodd tyfwyr blannu na hau erbyn hyn yn dechrau achosi problemau go iawn.

Mae'r galw am gynnyrch yn gryf o hyd, yn enwedig yn yr ardal leol. Gadewch i ni obeithio y bydd y tywydd yn rhoi rhywbeth i ni ei werthu!!

Tatws newydd £1.05 y kg
Tatws 35c y kg
Blodfresych £1.00
Gwyrddlysiau (dan do) 90c
Bresych Pwyntiedig 80c
Mefus (250g) £2.00
Sibwns £1.00
Mange Tout £14 y kg
Calabrese £1.95 y kg

www.organicfreshfoodcompany.co.uk

Diweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, Ebrill 2012O ddarllen adroddiad y farchnad, a chyda gwerthiant organig yn gostwng ymhellach yn y siopau cadwyn, yr holl nwyddau sy'n cael eu torri, a'r och a gwae cyffredinol, mae'n hawdd efallai deimlo braidd yn hunandosturiol. Ond y tu hwnt i fanwerthu yn y brif ffrwd, ymddengys fod cryn dipyn o gefnogaeth o hyd i nwyddau organig – boed drwy gynlluniau blychau, marchnadoedd ffermwyr neu siopau annibynnol. Rhaid cadw'r ffydd y bydd yr hyn sy'n cael ei gynhyrchu mewn ffordd gynaliadwy yn y caeau, gyda'r holl fudd maethol cysylltiedig, yn ennill y dydd yn yr hirdymor.

Ond boed marchnad i'r cynnyrch ai peidio, mae'r tywydd y mis hwn wedi bod yn heriol. Mae dyddiau oer a diflas wir wedi bwrw'r tyfiant yn ôl yn y twneli gyda'r hyn sydd ar gael yn cael ei gyfyngu. Mae'r glaw'n golygu ei bod yn anodd mynd allan o'r buarth ac i'r cae. Yn ffodus, golygai toriad yn y tywydd fod rhai tyfwyr ar y Gororau'n gallu plannu'n gynt yn yr wythnos. Am faint bynnag o sôn sydd am gynhyrchu yn y Dwyrain yn cael ei dorri, mae rhagolygon eithaf ceidwadol o hyd gan bawb rydyn ni'n siarad â nhw. Mae blodfresych yn dechrau darfod erbyn hyn ynghyd â'r gwreiddlysiau. A'r wythnos yma, rydyn ni'n gweld diwedd un o'r blynyddoedd gorau y gallwn ni ei chofio am frocoli porffor blodeuol.

Prisiau Cyfredol Ebrill 2012 (o'r fferm)

Bresych60c yr un
Tatws35c y kg
Betys40c y kg
Gwyrddlysiau (y tu mewn)90c
Gwyrddlysiau(y tu allan)60c
Swêds40c y kg
Moron rhydd55c y kg
Cennin£1.20 y kg
Nionod80c y kg
Blodfresych90c yr un

Diweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, Mawrth 2012Mae llawer o olau a diwrnodau cynhesach wedi golygu bod y twf yn y twneli wir wedi llamu yn ei flaen. Yn anffodus, pan fyddwn ni'n cael gormodedd, yn yr un yw'r hanes â phawb arall! Mae bresych y gaeaf yn dechrau edrych braidd yn flinedig erbyn hyn ond mae gwyrddlysiau lleol l a dyfwyd o dan orchudd yn cymryd eu lle'n ddigon del.. O hyd mae yna ddigonedd o frocoli blodeuol porffor – rydym yn gweld efallai'r flwyddyn orau a welson ni erioed ac mae cennin y gwanwyn yn dechrau dod drwodd. Mae blodfresych i'w gweld ym mhobman ac mae'r farchnad braidd yn ara deg ar eu cyfer. Rydym yn dod i ddiwedd y moron lleol erbyn hyn ac mae cyflenwad nionod y DU yn dechrau prinhau'n arw! Mae'r bwlch newynog ar y gorwel.

Prisiau Cyfredol Mawrth 2012 (o'r fferm)

Bresych60c yr un
Tatws32c y kg
Betys40c y kg
C^el60c y pecyn
Pannas80c y kg
Sŵeds40c y kg
Moron rhydd60c y kg
Cennin£1.20 y kg
Nionod80c y kg
Gwyrddlysiau90c y pecyn
Brocoli porffor blodeuol£2.50 y kg
Blodfresych80c yr un

www.organicfreshfoodcompany.co.uk


Y farchnad am ffrwythau a llysiau organig yng Nghymru

Diweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, mis Chwefror 2012
Bendith a her i ni yn Llambed fu'r tywydd cyfnewidiol dros y mis diwethaf. Mae'r twf yn y twnelau i'w weld yn carlamu yn ei flaen. Mae letusau'r gaeaf wedi goroesi a dylen ni fod yn edrych at gael letys lleol erbyn diwedd mis Mawrth. Mae fel pe bai'n anoddach byth coelio hyn, o gofio mai dim ond pythefnos yn ôl, roedd cnydau'n eistedd wedi'u rhewi yn y caeau am ddyddiau benbwygilydd. Wrth edrych ymlaen, fodd bynnag, dylai'r wythnos hon weld ein tyfwyr yn Sir Benfro'n plannu'r tatw had cynta. Mae'r ddaear wlyb yn eu dal yn ôl ychydig ond y gobaith yw erbyn diwedd yr wythnos dylai pethau fod ar gerdded go iawn.

Ym mis Tachwedd, roedden ni'n sôn am ba mor 'lleol' oedd yr organig newydd ac mae'n ymddangos mai felly y mae o hyd. Y cyfleoedd mwyaf i dyfwyr, mae'n ymddangos, yw cyflenwi cynnyrch Cymreig i gwsmeriaid Cymreig. Croesi bysedd, bydd y tywydd yn cydweithredu!

Prisiau cyfredol mis Chwefror 2012 (o'r fferm)

Bresych60c yr un
Tatws35c y kg
Betys40c y kg
C^el65c y pecyn
Pannas60c y kg
Sŵeds40c y kg
Moron rhydd55c y kg
Cennin£1.20 y kg
Nionod80c y kg
Ysgewyll£1.50 y kg
Brocoli porffor blodeuol£3.00 y kg
Blodfresych£0.85 yr un

www.organicfreshfoodcompany.co.uk


Diweddariad gan Ben Pratt, Organic Fresh Food Company, mis Ionawr 2012Wrth edrych yn ôl ar fwletin mis Rhagfyr, mae'r gobaith bod pobl yn dechrau bwyta eto fel pe bai'n cael ei wireddu. Hefyd, bu ychydig newidiadau yma yn yr Organic Fresh Food Company. Ar ôl cydweithio â Suzanne a Catherine yn Llanbedr Pont Steffan ers rhyw chwe mis, rwyf yn falch o ddweud, o'r cyntaf o fis Ionawr, fy mod i a'm partner Lucy wedi cymryd drosodd reoli'r busnes o ddydd i ddydd. Bydd Suzanne a Catherine yn dal i fod o gwmpas ond byddant yn camu'n ôl ychydig!

Rydym yn teimlo'n ffodus iawn ein bod yn gallu cynrychioli tyfwyr ledled Cymru a mawr yw ein gobeithion am ddyfodol y busnes. Mae galw cryf i'w weld am gynnyrch Cymreig – o fwytai lleol drwodd i gyfanwerthwyr mawr Caerdydd (fel y mae Tony Little wedi adrodd o'r blaen). Gyda hyn mewn golwg, rydym yn nabod rhai ohonoch chi – eraill ddim. Byddem wrth ein boddau clywed gan dyfwyr a chynhyrchwyr ar draws y wlad.

Dymuniadau gorau ar gyfer y flwyddyn i ddod,
Ben Pratt
www.organicfreshfoodcompany.co.uk

Bresych50p yr un
Tatws30p/kg
Betys50p/kg
Cêl80p pecyn
Pannas70p/kg
Swêds50p/kg
Moron rhydd50p/kg
Cennin£1.30/kg
Nionod70p/kg
Ysgewyll Brwsel£1.50/kg
Brocoli porffor£2.50/kg
Blodfresych£1.00 yr un


Y Diweddaraf gan Suzanne Rees, Organic Fresh Food Company, Rhagfyr 2011

O'r diwedd mae'r byd fel pe bai'n dechrau bwyta eto!!! O'r diwedd mae'r gwerthiant yn dechrau codi, ac rydym i gyd yn dal ein hanadl wrth ddisgwyl am fwrlwm y Nadolig – wnân nhw neu wnân nhw ddim archebu sgewyll? – cyfyng-gyngor blynyddol y Nadolig!!! Ac wrth symud tuag at y diwrnod byrraf, mae meddyliau'n troi at y flwyddyn sydd newydd ddod i ben. Yn sicr, bu'n flwyddyn anodd i dyfwyr a chyfanwerthwyr fel ei gilydd. Mewn rhai ffyrdd, roedd y tymor tyfu i'w weld yn cychwyn yn dda iawn gydag amodau tyfu bendigedig, ond wedyn cafwyd y nosweithiau oer o hyd a ddaliodd y cnydau'n ôl ynghyd â diffyg glaw.

Roedd y bresych ar ben eu digon drwy'r flwyddyn ond roedd y squashes yn ei chasáu. Tyfodd moron yn dda a chafwyd swmp o datw heb fawr o falltod. Roedd y gwerthiant yn wastad iawn drwy gydol yr haf gyda'r prisiau ar y llawr, ac mae llawer o dyfwyr yn edrych ymlaen yn bryderus braidd tua'r dyfodol. Felly, peth da'n ddiweddar oedd cael siarad a Castell Hywel a Broughtons sydd yn ddi-os yn chwifio'r Ddraig Goch drosom. Bellach y gamp i ni yw eu hargyhoeddi i dalu'r pris!!

Nadolig Llawen a gadewch i ni edrych ymlaen at flwyddyn dangnefeddus a llewyrchus.

Prisiau Cyfredol Rhagfyr 2011 (o'r fferm)
Y farchnad am ffrwythau a llysiau organig yng Nghymru Rhagfyr 2011

www.organicfreshfoodcompany.co.uk

Cyfleoedd i dyfwyr organig gyflenwi siopau SPAR yng ngogledd Cymru
Cynhaliodd Garddwriaeth Cymru gyfarfod ar 13 Rhagfyr rhwng tyfwyr a Conrad Davies sy'n rheoli siopau SPAR ym Mhwllheli, Dolgellau a Blaenau Ffestiniog. Conrad yw llysgennad Gwir Flas 2011-2012 ac mae ganddo bolisi lleol cryf o ran tarddiad cyflenwadau sydd wedi'i gydnabod trwy wobrau niferus. Bu'r cyfarfod yn gadarnhaol ac roedd Conrad o'r farn y byddai'n gallu talu prisiau cyfanwerthu am gynnyrch organig, ar yr amod ei fod o ansawdd da. Yr her fwyaf, mae'n debyg, fydd y logisteg, ond nododd y cyfarfod gyfleoedd i weithio â chwmnïau bwyd eraill yn y maes. O gofio'r angen ar hyn o bryd i dyfwyr organig gael hyd i farchnadoedd newydd, teimlwn mai dyma gyfle ardderchog i dyfwyr. Os hoffech gael gwybod mwy, cysylltwch â Jane Morgan, Garddwriaeth Cymru ar 01978 293972

Y Diweddaraf gan Suzanne Rees, Organic Fresh Food Company, Tachwedd 2011


Mae'r tywydd rhyfeddol yn parhau. O hyd ar y gororau dydyn nhw ddim wedi cael digon o law ac mae'r cnydau'n diffygio. Yn nes adre, mae'r tywydd mwyn yn rhoi swmp i'r cnydau'n gyflym iawn gyda chnydau bresych yn dod yn eu blaenau'n frawychus o sydyn. Hefyd mae'r gwlithod yn dal wrthi'n lluosi fel slecs ac yn tyrchu i mewn i'r sgewyll.
Ddiwedd Tachwedd ac mae tomatos yn dal i ddod allan o'r twneli! Bydd yr wythnos yma'n gweld eu diwedd ond am dymor anhygoel o hir. Mae meddyliau pob tyfwr bellach yn troi at y flwyddyn nesaf a beth i'w dyfu. Bu'n anodd drwy gydol eleni gyda haf gwael yn y farchnadfa sydd dim ond newydd ddechrau codi'i phen. Does dim dwywaith mai lleol yw'r organig newydd a dyma beth y mae'n rhaid i ni ganolbwyntio arno. Yn ôl rhai o'r dosbarthwyr mawr dw i wedi siarad â nhw, mae eisoes premiwm bach i'w gael ar gyfer cynnyrch Cymreig felly gobeithio nad yw'r darlun yn ddu i gyd. Er y byddai'r cnydau'n falch o weld ychydig dywydd oer, gadewch i ni gyd fwynhau'r heulwen hyfryd tra bydd yn parhau.

Prisiau cyfredol Tachwedd 2011 (o'r fferm)

Y farchnad am ffrwythau a llysiau organig yng Nghymru Tachwedd 2011

www.organicfreshfoodcompany.co.uk


Y Diweddaraf gan Suzanne Rees, Organic Fresh Food Company, Hydref 2011

Mae gwyliau'r cynhaeaf a'r hydref gyda ni unwaith eto ond mae yna dywydd cymysg iawn allan fan'na sy'n cael effaith ddramatig ar y cnydau. Yma yng Nghymru rydym wedi cael digon o law i gadw'r cnydau'n symud yn eu blaenau a digon o wres sy'n golygu bod yr holl gnydau bresych yn barod ar yr un pryd!!!! Gwledd yn nawr a newyn ym mis Ionawr.
Yn ffodus, mae yna arwyddion bod busnes n dechrau codi'n ara' bach eto ar ôl sigo yn yr haf.

Ar y gororau maent heb gael digon o law o hyd ac mae'r gwres mawr yn amharu ar ba hyd mae llawer o'r bresych yn para ar y silffoedd. Mae broccoli'n troi o fewn oriau o gael ei godi hyd yn oed ar ôl cael ei oeri â rhew. Oherwydd bod tipyn o wres yn y ddaear o hyd, mae tyfwyr yn poeni am godi gwreiddgnydau i'w storio, ond wedyn mae yna sïon am eira cyn bo hir, felly does wybod beth i'w wneud!

Mae cnydau, yn enwedig swêds, yn dangos arwyddion diffyg boron ac mae tyfwyr yn priodoli hyn i'r tymor rhyfedd rydym newydd ddod drwyddo, er bod cnydau salad yn y twneli a'r tu allan yn dod i'r diwedd, ac mae tyfwyr yn brysur wrthi'n plannu'n barod erbyn y Nadolig.
Mae prisiau tatws wedi syrthio i tua £5.00 y bagaid ond bellach maen nhw wedi sefydlogi wrth i'r galw ddechrau godi. Mae bresych yn braff ac yn brydferth ond mae eu dyddiau wedi'u rhifo wrth i ni ddechrau swatio i lawr ar gyfer gaeaf o gwreiddgnydau a chnydau bresych – ble mae'r hen stiwiau c'nesol 'na?!

Er gwaetha'r holl ddarogan gwae yn y farchnadfa, fan hyn rydym yn dechrau gweld cychwyn rhyw adferiad a fydd, gobeithio'n cael ei adlewyrchu ar draws y sector/ Rhaid i bawb fwyta o hyd felly gadewch i ni roi iddynt fwyd sy'n blasu'n dda, wedi'i brisio'n deg ac sy'n organig ac yn wych, a fydd yn dod â nhw yn eu holau am ragor!
Prisiau cyfredol mis Hydref 2011 (o'r fferm)
Y farchnad am ffrwythau a llysiau organig yng Nghymru Hydref 2011
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.