logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion i fusnesau
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Cyflwyniad i dystysgrifio organig ar gyfer ffermwyr a thyfwyr ...mwy
Mwy o newyddion
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Logo Canolfan Organig CymruYn ol i Gwybodaeth y Farchnad

Y farchnad cig a da byw yng Nghymru

Adroddiad Meadow Quality/Graig Producers

Ionawr 2016

Ni welwyd fawr o gynnydd yng ngalw'r fasnach dros y Nadolig ac rydym yn gwerthu nifer o wartheg organig o dan gynlluniau eidion brodorol, gyda dim ond 8-10c/kg o wahaniaeth yn y prisiau. Symud gwartheg sydd bennaf yn ein meddyliau wrth i'r prisiau am eidion confensiynol ddod o dan bwysau oherwydd mewnforion. Mae'r pwysau hyn wedi gweld prisiau confensiynol yn syrthio 6-8c/kg dros y tair wythnos diwethaf ac mae rhai ffermwyr (nad ydynt yn MQ) yn wynebu aros 2-3 wythnos cyn symud eu gwartheg.

Wrth i ni ddod at ddiwedd 2015, mae'n werth edrych ar y prisiau ym mis Rhagfyr yn y gorffennol. Yn 2013 a 2014, 435c a 385c oedd pris eidion yn y drefn honno. Siom felly yw adrodd mai 365c/kg yw'r pris presennol am gig eidion. Does bosib mai pris yn unig sy'n lleihau'r galw gan broseswyr? Mae'n eithaf clir nad yw'r neges organig yn cyrraedd defnyddwyr ac mae'r angen i gael manwerthwr mawr i'n helpu yn hyn o beth yn bwysicach nag erioed mae disgwyl mawr am beth ddaw yn 2016!

Rydym yn gobeithio cael mannau gwerthu newydd ym mis Ionawr ar gyfer buchod hesb organig wrth i'r gwasanaeth arlwyo/bwyd chwilio am gyflenwadau briwgig iach a phrynwr eidion newydd ar gyfer eidion organig wedi'u porthi ar laswellt. Newyddion cadarnhaol ar boptu!

Calondid mawr yw clywed bod y manwerthwr ar-lein-yn-unig Ocado wedi gweld ei werthiant gros yn codi 13% i £351.8 miliwn yn ystod y pedwerydd chwarter yn ôl eu datganiad masnachu a gyhoeddwyd yr wythnos diwethaf. Ar eu gwefan, mae amrywiaeth eang o gynhyrchion organig ar werth sy'n helpu i gyfleu'r neges am 'fwyta'n iach' i gwsmeriaid. Byddwn yn awgrymu mai negeseuon am ddefnyddio gwrthfiotigau fydd y prif fater o bosib i gael ei godi gan fanwerthwyr/defnyddwyr y flwyddyn nesaf, sy'n rhoi'r rheoliadau a ddefnyddir mewn cynhyrchu organig ar y blaen i'w cystadleuwyr.
Stuart Vile 07802 379126

Prisiau Cig Eidion 2014-15Beef price graph

Graph of cattle slaughtered

Cig Oen
Ceir masnach dda sy'n gwella ar gyfer ŵyn gorffenedig organig wrth i'r niferoedd brinhau o hyd, yn enwedig o dan yr amodau pesgi anodd iawn yn sgil y tywydd gwlyb. Mae'r prisiau'n codi i fyny 10-15c, ond yn debygol o lacio o ganol y mis tan ganol Ionawr cyn mynd yn fwy cadarn eto. Mae galw mawr am ŵyn stôr. O ran cig oen, daeth 2014 i ben gyda phrisiau rhwng 425 a 430c/kg. Siom felly yw adrodd am y 360c-375c/kg ar gyfer cig oen ar hyn o bryd. Does bosib mai pris yn unig sy'n lleihau'r galw gan broseswyr?

Prisiau Cig Oen 2014-15Lamb prices graph

Graph of lambs slaughtered

Yn ddiweddar, soniodd yr IGD eu bod yn disgwyl i 69% o siopwyr y Nadolig brynu gan Aldi/Lidl, gyda 62% o'r siopwyr hyn yn edrych i arbed arian a 40% yn chwilio am gynnyrch o ansawdd. Mae Aldi a Lidl wedi cael miliwn yn rhagor o siopwyr yn ystod y flwyddyn ddiwethaf ac maent wedi codi eu golygon yn uwch yn y farchnad, sy'n golygu bod 31% o'u siopwyr bellach yn y garfan gymdeithasol AB gyfoethocaf. Pam mae hyn yn bwysig i'r sector organig? Maent wedi sylwi ar dueddiadau sylweddol ymhlith defnyddwyr tuag at gefnogi cig o Brydain, dulliau ffermio sy'n ystyriol o les anifeiliaid (wyau organig) a rhywbeth ychydig yn 'sbesial'.

Hefyd cyhoeddwyd adroddiad diddorol gan Waitrose ym mis Hydref yn sôn wrthon ni am beth yw prif dueddiadau bwyd eu cwsmeriaid. Er enghraifft, yn Llundain, bydd 40% o werthiant Waitrose yn digwydd ar ôl 5yp wrth i bobl brynu eu swper ar y ffordd adref, tra bydd 3 ym mhob 10 o bobl bellach yn ymweld ag archfarchnad 3 i 4 o weithiau'r wythnos - o gymharu â 25% ohonon ni bum mlynedd yn ôl. Cyfaddefodd dwy ran o dair o siopwyr fod y dewisiadau di-ben-draw sydd ar gael yn ormod iddynt. Yng nghyd-destun iechyd, cyfaddefodd 8 ym mhob 10 nad oeddent bellach yn hoffi bod rhywun yn dweud wrthynt beth sy'n iach a beth sydd ddim! Efallai nad yw'r wybodaeth yma wedi'i chyfeirio at y sector organig yn benodol ond mae'n rhoi cipolwg ar feddylfryd archfarchnadoedd, ffermwyr a chwsmeriaid!
Stuart Vile 07802 379 126

Rhagfyr 2015

Cig eidion
Archebion Cig Eidion Nadolig yn araf ddechrau i ganol Tachwedd heb unrhyw gynnydd, o bosib oherwydd y tywydd cynnes yn gohirio prynu, ac mae adroddiadau gwerthiant cig eidion i gyd yn dweud 'sefydlog'. Mae niferoedd rhesymol yn mynd trwyddo er hynni; ac yr ydym yn annog cadw lle o flaen llaw i gadw lan gydag unrhyw gyfyngiadau mewn cyflenwadau. Wrth sgwennu mae yna bythefnos eto ar gyfer tymor arferol o brynu gwartheg erbyn y Nadolig - gyda phrisiau gwartheg ar hyn o bryd yn dal eu tir. Ymholiadau da am wartheg stôr organig gyda galw da ar gyfer gwartheg stôr organig i'w gorffen mis Mawrth/Ebrill nesaf, yn enwedig y bridiau cig eidion hynny sy'n cynnig hyblygrwydd i fynd i mewn i "gynlluniau premiwm arall".
Mae nifer o fannau gwerthu eisiau buchod hesb organig gyda gwartheg swmpus da yn gwneud dros £1,000 (16/11). Buchod difa Organig mae masnach rhywfaint yn haws o ganlyniad i gynnydd mewn argaeledd rhifau.
Stuart Vile 07802 379126

Cig Oen
Roedd y galw am gig oen organig dan bwysau dechrau mis Tachwedd, cafodd ei ddylanwadu'n drwm gan fasnach wael cig oen anorganig yn tynnu prisiau cig oen organig i lawr. O ganol mis Tachwedd daeth prisiau cig oen rhywfaint yn gryfach oherwydd cyflenwadau yn tynhau, gan ennill 10c ar yr wythnos (16/11) ac erbyn diwedd y mis cofnodwyd gwelliant defnyddiol yn fasnach ŵyn, gyda'r bwlch rhwng ŵyn cyffredin ac organig yn ehangu, gyda chodiad o 5c ar y naill a 10c ar y llall.
Stuart Vile 07802 379126

Tachwedd 2015


Cig Eidion
Mae cyflenwadau cig eidion yn parhau i ateb y galw, ond mae'r maint a brynwyd dipyn yn llai na'r hyn oedd ei angen y llynedd. Mae gorffenwyr organig bellach angen darparu dogfennaeth am eu ffynhonnell gwartheg stôr organig er mwyn sicrhau bod statws organig gydol oes wedi cael ei arsylwi. Mae angen gwartheg stôr Eidion, gyda phrisiau tebyg i wartheg masnachol. Posibilrwydd o agor allfa organig newydd yn y De Orllewin yn y Flwyddyn Newydd. Gallai prisiau cig eidion ddechrau gwella wrth i ni fynd i mewn i'r tymor prynu y Nadolig yn gynnar ym mis Tachwedd.

Yn yr Unol Daleithau mae'r cwmni brechdannau Subway wedi cyhoeddi ei fod yn newid ei bolisi prynu cig, ac erbyn 2025 byddai ond yn gweini cig eidion a phorc anifeiliaid sydd erioed wedi derbyn gwrthfiotigau. Mae'r cyhoeddiad yn dilyn datganiad tebyg gan McDonalds ac yn gofyn y cwestiwn os ydy'r diwydiant ffermio yn addasu'n ddigon cyflym i ofynion defnyddwyr. Yma yn y DU rydym yn parhau i ofyn y cwestiwn a fydd defnyddwyr yn gwyro tuag at gig organig neu ydy "cig eidion oddi ar laswellt" yn neges gryfach ymhlith defnyddwyr?

Prisiau Cig Eidion 2014-15Prisiau Cig Eidion 2014-15

Cig Oen
Mae gwerthiant cig oen yn dal ei dir ar adeg pan mae prisiau cig oen masnachol yn parhau i ddod o dan bwysau. Gyda digon o laswellt hydref ar gael, mae yna chwilio am wyn stôr. Mae angen ŵyn organig ar gyfer prynwr ym Manceinion. Mae cyflenwadau wyn organig yn parhau i ragori ar y gofynion cyfredol, prisiau i lawr 5c mewn rhai mannau, yn dal ei dir ar y gorau mewn mannau eraill.

Prisiau Cig Oen 2014-15Prisiau Cig Oen 2014-15
Stuart Vile - Meadow Quality Ltd
Am fanylion llawn am fuddion aelodaeth, cysylltwch â Graig Producers ar 01789 734124.

Arwerthiannau Da Byw Organig


Y Trallwng cynhelir arwerthiant gwartheg stôr, gan gynnwys rhai organig, ar Ddydd Llun 14 Ionawr 2013. Ffoniwch 01938 553438 am fanylion.

Bydd Canolfan Da Byw Caerfyrddin yn cynnal arwerthiannau organig rheolaidd ar ddydd Gwener cyntaf y mis. Ffoniwch 01267 236268 neu Huw Evans ar 07976 328177 am fanylion neu e-bostiwch .

Bydd McCartneys yn cynnal arwerthiannau organig rheolaidd ar ddydd Gwener olaf y mis. Ffoniwch 01874 622386 am fanylion.

Gwybodaeth am brisiau organig
Gellir cael mwy o wybodaeth am brisiau da byw ar Soil Association

Hydref 2015


Cig Eidion
Mae masnachu cig eidion yn gyson gyda cydbwysedd rhwng gorchmynion a chyflenwadau. Disgwylir galw am gig eidion tua diwedd y mis wrth i archfarchnadoedd paratoi eu hunain ar gyfer y Nadolig. Mae masnachu cig eidion organig yr wythnos hon ar lefelau tebyg i'r wythnos flaenorol, yn llacio tua 3c yn unol â'r fasnach gyffredin a'r niferoedd sy'n dod i'r farchnad godi.

Buchod hesb i'w difa - ar hyn o bryd yn gweld prisiau gwell yn cael ei talu gan allfeydd masnachol ar gyfer gwartheg yn syth allan o'r parlwr (160-240kg) nag sy'n cael ei gynnig gan brynwyr organig, ond gofynnwch cyn marchnata. Gwerthiannau gwartheg stôr yn parhau yn gryf gyda phrisiau cyfartalog yn amrywio o 190-210p / kg yn dibynnu ar oedran, ansawdd a maint.

Mae dylanwad gwleidyddion yn gosod yr agenda ar gyfer ffermwyr yn fwyfwy gynyddol a'r wythnos hon mae Senedd yr Iseldiroedd yn ystyried newidiadau i hwsmonaeth laeth a all benderfynu sut fydd ffermydd llaeth yr UE yn cael eu ffermio yn y dyfodol. Maent yn cynnig cyfraith fydd yn mynnu cyfnod pori gorfodol newydd o 120 diwrnod y flwyddyn ar gyfer gwartheg godro a gwahardd ehangu buchesi sydd wedi eu llawn-gartrefu. Bydd y ddeddf, os caiff ei phasio, yn cyfleu neges i'r defnyddiwr allai ddylanwadu'n gadarnhaol ar y galw am gig coch organig.

Cig Oen
Mae wyn wedi bod yn gwynebu aros hyd at 10 diwrnod rhwng cyflenwad yn cwrdd ag archebion, oherwydd y cynnydd yn niferoedd yn dod oddi ar borfa.

Galw am gig oen organig yn gyson - niferoedd sy'n dod ymlaen yn fwy na gallu phroseswyr ar gyfer gwerthiant, ond bremiwm defnyddiol o 20c / kg yn cael eu cynnal sydd yn "iawn" fel mae wyn yn parhau i ddod oddi ar borfa 'rhatach'. Er bod masnach yn gyffredinol yn parhau i fod yn weddol sefydlog ar +/- 10c / kg, mae dal gwerth cadw lle i wyn o flaen llaw er mwyn gwireddu'r premiwm organigStuart Vile Meadow Quality Limited
Gweler archif
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.