DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Newyddion i fusnesau
Mae arolwg cynhyrchwyr Canolfan Organig Cymru yn dangos cynnydd mewn gwerthiant organig o ffermydd Cymru ...mwy
Oes aur ar gyfer y 'pinta' organig fel elw yn codi ...mwy
Nutritional benefits of organic food ...mwy
Cyflwyniad i dystysgrifio organig ar gyfer ffermwyr a thyfwyr ...mwy
Mwy o newyddion
Tanysgrifio i'n cylchlythr

logo BOBL

Gwybodaeth y farchnad cig a da byw: diweddariadau misolRhagfyr 2013beef d

lamb

Gorffennaf 2013
Mae niferoedd gwartheg eidion ychydig yn uwch nag sydd ei angen ar hyn o bryd oherwydd amser y flwyddyn a gall fod ychydig o newidiadau yn y prisiau a gynigir ond, hyd yn hyn, nid oes sôn am unrhyw ostyngiadau. Mae'n bosib y bydd y fasnach ŵyn organig yn sionci wrth i'r mis fynd yn ei flaen, gan y disgwylir i gyflenwadau ddisgyn wrth i ffermwyr defaid ddiddyfnu eu hŵyn ac nid oes disgwyl iddynt dynnu eto am 5–6 wythnos arall (mae eisiau mwy o ŵyn). Gwartheg stôr – mae niferoedd ar gael ond rhai 7-10 mis oed ydynt yn bennaf, gydag un neu ddau o ddarpar brynwyr yn ymatal rhag prynu nes i'r glaw gyrraedd i hybu eu porthiant i'r gaeaf.


beef july


lamb julyMai 2013
beef data may 2013


lamb data may 2013

Ebrill 2013Cig: Mae'r fasnach hesbyrniaid organig wedi mynd yn gadarnach yr wythnos hon wrth i'r niferoedd leihau a chyda chig oen y tymor newydd yn ara deg i ymddangos. Mae'r galw am ŵyn y tymor newydd yn sefydlog, felly galwch Meadow Quality am brisiau pan fyddant yn barod gennych.

Mae gwartheg organig o dan 30 mis yn parhau'n fasnach ardderchog ac maent yn dal eu pris ar £4.90 y kg am yr wythnos yma (30 Ebrill), gyda llawer o alw am wartheg gan y proseswyr i gyd, felly, byddwn yn rhagweld bod cynnydd ar y gorwel. Yn sicr, bydd yn talu i gyflwyno gwartheg sydd wedi'u gorffen i'r lefel gywir, hyd yn oed gyda phrisiau porthiant yn parhau'n uchel.


beef data


lamb data


Mawrth 2013Mae gwerthiant cig oen ac eidion organig yn parhau'n gryf gyda'r brand organig yn aros yn un y gall defnyddwyr ymddiried ynddo yn sgil argyfwng y DNA ceffyl. Mae ffermwyr defaid ac eidion yn brwydro i orffen eu cynnyrch oherwydd yr amodau tywydd gwael parhaus a geir ledled gwledydd Prydain. Mae cyflwr mamogiaid yn ddiffygiol mewn rhai mannau ac mae gwartheg eidion yn cael eu gwerthu fel gwartheg stôr, wrth i ffermwyr ymdrechu i gael hyd i borthiant addas i'w hanifeiliaid. Fodd bynnag, mae prisiau dros £1,900 yn cael eu talu am wartheg eidion gorffenedig ac am wartheg sugno unigol a £100 am hesbyrniaid. Mae hyn yn helpu i wobrwyo'r ffermwyr hynny sydd wedi buddsoddi mewn porthiant ychwanegol i'w da byw sy'n cael eu cynhyrchu'n organig.

beef


lambMae'r prisiau a'r galw am gig eidion organig yn dal i fod yn sefydlog ar hyn o bryd ac at ei gilydd mae'r galw'n unol â'r cyflenwad. Mae'r niferoedd ar gyfer nes ymlaen yn ddigon cadarn, ond gallent dynhau a gwthio prisiau'n uwch byth. Mae pris cig oen yn dal ei dir yn dda wrth i brisiau safonol cig oen blymio ac mae'r gwahaniaeth cyfredol heb ei weld ers nifer o flynyddoedd. Mae hyn yn galonogol iawn i'r cynhyrchydd cig oen organig.

Beef Data 2013

Mae prisiau cig oen confensiynol yn aros yr un fath a chyda'r eira wedi mynd, gallai rhagor o ŵyn ddod yn eu blaenau. Mae'r prisiau ar eu lefel isaf ers mis Hydref 2009 ac wedi gostwng dros 25% o'u cymharu â'r lefelau eithriadol o uchel yn 2012. Mae'r mewnforion wedi codi 27% yn ystod yr hydref, gyda mwy o gig oen yn cyrraedd o Seland Newydd, Awstralia ac Iwerddon, gan ychwanegu at y pwysau am lawr ar brisiau yn y farchnad gonfensiynol.

Lamb Data 2013


Adroddiad Nigel Elgar, Cynhyrchwyr y Graig, Tachwedd 2012


Uno!


Mae Cynhyrchwyr y Graig wedi uno â Meadow Quality Cyf. i ffurfio un o'r grwpiau marchnata da byw mwyaf yn y DU.

Dywedodd Bob Kennard "Mae wedi dod yn amlwg, er mwyn mantoli maint a grym cynyddol y diwydiant cig a diwydiant yr archfarchnadoedd yn y DU, mae angen i'r cynhyrchwyr hwythau ennill tir yr un modd o ran eu gweithrediadau wrth gynrychioli eu buddiannau yn y farchnad. Credwn mai er lles ein haelodau fydd yr uno hwn â grwp a reolir gan ffermwyr sy'n rhannu ein safbwynt moesegol ynglyn â busnes."

Endid ar wahân yw Cynhyrchwyr y Graig o hyd, a bydd ei holl wasanaethau'n parhau. Mae gan Bob Kennard sedd ar fwrdd Meadow Quality a bydd yn parhau i gynrychioli barn aelodau Cynhyrchwyr y Graig.

Manylion Cyswllt newydd


Caffael: Jayne Field a Marcus Paybody, Ffôn: 01789 734117
Mewnbynnau: Lyn Harris Ffôn: 01789 734115

Adroddiad ar y Farchnad


Mae Dunbia wedi cyhoeddi trefniant lleiafswm prisiau a Chynhyrchwyr y Graig ar gyfer wyn organig, yn dilyn cytundeb y llynedd. Dylai hwn roi hyder i orffenwyr yn yr hyn a all fod yn farchnad oriog, gan leihau'r angen i wylltio wrth werthu rhag ofn bod prisiau'r farchnad yn syrthio. Hefyd, y gobaith yw y bydd yn sicrhau y bydd canran uwch o ŵyn organig yn aros yn organig drwodd i'r lladd-dy ac na fyddant yn cael eu colli i'r sector confensiynol. Bydd Cynhyrchwyr y Graig yn gwneud ymrwymiad lleiafswm o ran niferoedd felly os ydych yn bwriadu gorffen wyn rhwng mis Ionawr a mis Mehefin, dylech alw'r swyddfa a siarad â Jayne.

Mae cyflenwadau gwartheg dros dri deg mis wedi cynyddu wrth i gynhyrchwyr geisio clirio cyn dod â nhw o dan do. Mae hyn wedi arwain at oedi byr rhwng archebu a lladd a llacio'r premiwm organig uwchben y prisiau confensiynol. Parhaodd prisiau am wartheg o dan dri deg mis yn gadarn gyda phremiymau o 26% uwchben y prisiau confensiynol wrth i archfarchnadoedd baratoi at y Nadolig.

Data prisiau eidion: (2010-2012)
Beef prices, June 2012

Data organig gan Gynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain – Bustych” gan HCC

Data prisiau cig oen (2010-2012)


Data organig gan Cynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain - Wyn SQQ ” gan HCC.

Am fanylion llawn am fanteision aelodaeth, gan gynnwys arbedion gwych ar fewnbynnau, cysylltwch â Chynhyrchwyr y Graig ar 01789 734124.


Arwerthiannau Da Byw Organig


Y Trallwng cynhelir arwerthiant gwartheg stôr, gan gynnwys rhai organig, ar Ddydd Llun 14 Ionawr 2013. Ffoniwch 01938 553438 am fanylion.

Bydd Canolfan Da Byw Caerfyrddin yn cynnal arwerthiannau organig rheolaidd ar ddydd Gwener cyntaf y mis. Ffoniwch 01267 236268 neu Huw Evans ar 07976 328177 am fanylion neu e-bostiwch .

Bydd McCartneys yn cynnal arwerthiannau organig rheolaidd ar ddydd Gwener olaf y mis. Ffoniwch 01874 622386 am fanylion.

Gwybodaeth am brisiau organig
Gellir cael mwy o wybodaeth am brisiau da byw ar Soil Association

Gweler archif
Adroddiad Nigel Elgar, Cynhyrchwyr y Graig, Medi 2012


Er i brisiau ar gyfer gwartheg o dan dri deg mis aros yn fywiog, mae'r galw'n llacio yn sgil y cynnydd yn y cyflenwad. Arweiniodd yr haf gwlyb ofnadwy at oedi wrth orffen ac erbyn hyn gyda'r tywydd wedi troi'n wlyb iawn unwaith eto a'r tir yn ddirlawn, mae pwysau i symud stoc yn hytrach na eu rhoi dan do. Mae'r galw am wartheg dros dri deg mis yn aros yn gryf iawn gan adlewyrchu'r ffaith bod llawer o ddefnyddwyr bellach yn prynu darnau rhatach o gig.

Amrywia prisiau cig oen organig yn sylweddol o fan gwerthu i fan gwerthu, ond, at ei gilydd, maent yn dilyn y cwymp mewn prisiau confensiynol. Mae cynhyrchwyr yn sôn eu bod yn anhapus bod prisiau organig yn syrthio bob amser y bydd prisiau confensiynol yn syrthio ac yna'n araf deg i ailgodi pan fydd gwerth marchnadoedd byw'n cynyddu. Maent yn dadlau mai'r hyn sydd ei angen ar y sector yw sefydlogrwydd i gadw gweddill y cynhyrchwyr ardystiedig wrthi'n marchnata i'r sector organig. Er gwaethaf llwyddiant cynllun y llynedd rhwng Dunbia a Chynhyrchwyr y Graig mae diffyg unrhyw gyhoeddiadau ynglŷn â rhagbrisio i aeaf/gwanwyn 2013 yn achosi rhwystredigaeth i brynwyr a gwerthwyr a gallai fod â goblygiadau difrifol i'r cyflenwad y flwyddyn nesaf. Rydym eisoes wedi colli niferoedd sylweddol o ŵyn stôr organig i'r farchnad gonfensiynol oherwydd diffyg hyder.

Dechreuodd cytundebau newydd ynglyn â bwyd ar 1 Hydref gyda chodiadau yn y prisiau oddeutu £17 y dunnell ar gyfer cêc eidion a defaid. Un o'r manteision niferus sydd i aelodaeth Cynhyrchwyr y Graig yw ystod y mewnbynnau gostyngedig i aelodau. Ffoniwch y swyddfa ar 01597 851811 am fwy o fanylion.

Data prisiau eidion: (2010-2012)
Beef prices, June 2012

Data organig gan Gynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain – Bustych” gan HCC

Data prisiau cig oen (2010-2012)


Data organig gan Cynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain - Ŵyn SQQ ” gan HCC.

Adroddiad Nigel Elgar, Cynhyrchwyr y Graig, Awst 2012


Mae cyflenwadau eidion yn parhau'n dynn. Arweiniodd prisiau cryf ar gyfer gwartheg stôr confensiynol at lawer o wartheg stôr organig yn cyrraedd marchnadoedd confensiynol yn y pendraw, lle'r oedd gorffenwyr yn barod i fentro wrth dderbyn llai o elw. Yn ei dro, bydd hyn yn cyfyngu ymhellach ar gyflenwad gwartheg organig wedi'u gorffen yn y dyfodol, ond fwy na thebyg, bydd hyn yn sicrhau bod premiymau organig iachus yn cael eu cynnal.

Yn dilyn trafodaethau â Chynhyrchwyr y Graig, rydym yn gobeithio y bydd Dunbia cyn bo hir yn cyhoeddi cynllun i annog ffermwyr defaid organig i barhau'n organig trwy gynnig cymhellion prisiau ar ôl y Nadolig. Y llynedd, arweiniodd y cydweithrediad llwyddiannus â Chynhyrchwyr y Graig wrth osod isafswm prisiau at gynnydd sylweddol o ran cadw ŵyn i'w gorffen yn ystod y cyfnod allweddol rhwng mis Ionawr a mis Mehefin, a chalonogwyd cynhyrchwyr gan y warant isafswm prisiau i gadw ŵyn nes eu bod wedi'u gorffen yn iawn, yn hytrach na eu hanfon yn gynnar rhag ofn y byddai'r pris yn gostwng.

Mae niferoedd yr ŵyn sydd wedi'u gorffen sy'n dod yn eu blaenau yn is na'r adeg yma y llynedd, yn bennaf oherwydd y tywydd gyda llawer o gynhyrchwyr yn sôn nad yw'r ŵyn yn gwneud cystal â'r disgwyl. Rydym wedi cynyddu nifer y mannau gwerthu sydd ar gael i Gynhyrchwyr y Graig ar gyfer cig eidion a chig oen ac yn chwilio am fwy o gyflenwadau. Os oes gan gynhyrchwyr stoc organig wedi'i gorffen neu stôr ar gael, yna, ffoniwch y swyddfa ar 01597 851704.

Mae ein hymgyrch dros gadwyn cyflenwi Bwyd Moesegol yn parhau i godi stêm ac ennill cefnogaeth. Mae'r argyfwng diweddar yn y diwydiant godro wedi amlygu'r hyn a allai ddigwydd yn y sectorau eidion a defaid os na fydd ffermwyr yn cydweithredu wrth farchnata eu stoc ac yn edrych tuag at sefydlogrwydd hirdymor yn hytrach nac enillion tymor byr. Ceir y newyddion diweddaraf ar www.EthicalFood4Me.org.

Am wybodaeth bellach am y farchnad cig oen ac eidion organig, cysylltwch â swyddfa Cynhyrchwyr y Graig ar 01597 851811

Data prisiau eidion: (2010-2012)
Beef prices, June 2012

Data organig gan Gynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain – Bustych” gan HCC

Data prisiau cig oen (2010-2012)


Data organig gan Cynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain - Ŵyn SQQ ” gan HCC.

Adroddiad Nigel Elgar, Cynhyrchwyr y Graig, Mehefin 2012


Mae'r tywydd gwlyb wedi achosi oedi wrth orffen yr ŵyn ac mae'r galw wedi bod yn drech na'r cyflenwad, er bod y niferoedd sy'n cael eu cyflwyno bellach yn cynyddu. Arhosodd y premiwm organig yn gryf ar gyfer y rhan gyntaf o'r flwyddyn ond mae'n llacio – ar hyn o bryd oddeutu 50c y kg sy'n rhoi premiwm o £10 ar oen 20kg. Gyda llawer o gynhyrchwyr Cymreig yn dangos na fyddant yn parhau ag ardystio organig ar ôl cwblhau'r cynllun grant pum mlynedd, mae'n bwysig bod premiwm organig sylweddol yn parhau fel na fyddwn yn colli llawer o'r cynhyrchwyr ymrwymedig hirdymor o'r sector organig.

Mae'r galw am gig eidion organig yn dal i fod yn drech na'r cyflenwad ac mae prisiau wedi adlewyrchu hyn gyda'r pris sylfaenol, ar adeg ysgrifennu'r geiriau hyn, am wartheg o dan dri deg mis ar y grid am £4.10 y kg a gwartheg dros dri deg mis am £3.55 y kg.

Mae Cynhyrchwyr y Graig yn chwilio am fwy o gyflenwyr cig oen ac eidion i ateb y galw. Rydym wedi cynyddu ein mannau gwerthu ar gyfer cig eidion organig gan roi mwy o ddewisiadau o ran marchnata.

Mae cefnogaeth yn ennill tir i gadwyn gyflenwi foesegol i archfarchnadoedd ac mae pwysau gwleidyddol cynyddol i sicrhau bod grwpiau cynhyrchwyr a chydweithfeydd yn dod o dan y Mesur Dyfarnu Cyflenwi Bwydydd, ac nid yn unig y 2% o ffermwyr sy'n cyflenwi archfarchnadoedd yn uniongyrchol. Gallai'r argyfwng yn y diwydiant llaeth gael ei adlewyrchu yn y sectorau defaid ac eidion oni fydd cynhyrchwyr yn bwrw golwg hirdymor ar farchnata ac yn cefnogi mentrau marchnata cydweithredol annibynnol. Cyflwynwyd Cynnig Cynnar-yn-y-dydd yn y Senedd ar 18 Mehefin i gefnogi cydweithfeydd a grwpiau marchnata da byw y mae amryw o Aelodau Seneddol eisoes wedi ymrwymo iddo.

Am fwy o wybodaeth am yr ymgyrch i gefnogi ffermydd teuluol a chymuned wledig fywiog ewch at www.EthicalFood4Me.org neu i siarad am farchnata cig oen ac eidion organig, ffoniwch y swyddfa ar 01597 851704.

Data prisiau eidion: (2010-2012)
Beef prices, June 2012


Data organig gan Gynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain – Bustych” gan HCC

Data prisiau cig oen (2010-2012)Data organig gan Cynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain - Ŵyn SQQ ” gan HCC.

Adroddiad Nigel Elgar, Cynhyrchwyr y Graig, Mai 2012


Mae prisiau gwartheg yn parhau'n gadarn a disgwylir y bydd y tywydd cynhesach yn cynyddu'r gofyn am wartheg dros dri deg mis oed ar gyfer briwgig a byrgers wrth i dymor y barbiciw gychwyn. Mae manwerthiant cig eidion o dan dri deg mis wedi bod yn brwydro ond mae argaeledd wedi syrthio'n gynt, gan gadw'r prisiau'n gadarn. Rydym wedi derbyn sawl trywydd o ran allforio cig eidion i Ewrop, rhai gan gwsmeriaid sydd eisiau cael gwared â'u dibyniaeth ar allforion organig o Dde America. Mae yna bosibilrwydd o gynhyrchu cryn dipyn yn fwy o gig eidion organig yn y DU oherwydd ar hyn o bryd mae llawer o wartheg yn colli eu statws organig ar ryw bwynt ar hyd y llwybr cynhyrchu.

Daw'r cytundeb isafswm pris ymlaen llaw â Dunbia ar gyfer cig oen i ben 31 Mai. Ni ddisgwylid y byddai angen pris sylfaenol o £4.70 y kg ym mis Mai ond mae llawer o orffenwyr hwyr yn ddiolchgar bod y trefniant yn ei le wrth i arian godi a gostwng ynghyd â chwymp yng ngwerth crwyn achosi i brisiau cig oen confensiynol gael tipyn o godwm gan syrthio islaw £4.00 y kg. Sicrhaodd y trefniant â Dunbia gyflenwadau dros gyfnod sydd yn dynn yn draddodiadol a dylai'r cytundeb isafswm pris annog cynhyrchwyr i gadw wyn unwaith eto y flwyddyn nesaf os bydd y drefn yn digwydd eilwaith. Rhan o'r cytundeb â Dunbia oedd y bydd isafswm premiwm o 10c y kg dros y pris confensiynol ar gig oen organig am weddill y flwyddyn ar ei hyd.

Roedd newyddion da ynglyn â'r Mesur Dyfarnwr Cyflenwi Bwydydd a gyhoeddwyd yn Araith y Frenhines. Rydym wedi ein sicrhau y bydd yn cynnwys trydydd partïon sy'n cyflenwi archfarchnadoedd megis grwpiau cynhyrchwyr a chydweithfeydd, gan eu diogelu rhag unrhyw ymddygiad anfoesegol yn y gadwyn gyflenwi archfarchnadoedd. Am wybodaeth bellach am y farchnad cig eidion ac oen organig, cysylltwch â swyddfa Cynhyrchwyr y Graig 01597 851811.

Data prisiau eidion: (2010-2012)Data organig gan Gynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain – Bustych” gan HCC

Data prisiau cig oen (2010-2012)Data organig gan Cynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain - Ŵyn SQQ ” gan HCC
Am fanylion llawn am fanteision aelodaeth, gan gynnwys arbedion gwych ar fewnbynnau, cysylltwch â Chynhyrchwyr y Graig ar 01597 851811.


Adroddiad Nigel Elgar, Cynhyrchwyr y Graig, Ebrill 2012Mae cyflenwadau eidion a chig oen yn parhau'n brin ac mae'r premiymau organig yn sylweddol.

Premiymau organig cyfredol:
Pris cig oen organig 65c y kg
Cig eidion o dan dri deg mis 42c y kg
Cig eidion dros dri deg mis 55c y kg

Mae'r trefniant o ran pris a chyfaint rhwng Cynhyrchwyr y Graig a Dunbia wedi arwain at werthiant cig oen drwy'r Cynhyrchwyr rhwng Ionawr a Mawrth 2012 sydd 17% yn uwch na'r un cyfnod yn 2011, gan ddangos pa mor werthfawr y mae grwpiau proseswyr a chynhyrchwyr sy'n cydweithio. A hwythau'n ffyddiog o dderbyn lleiafswm pris organig a chael marchnad ar gyfer eu hŵyn, prynodd cynhyrchwyr fwy o ŵyn stôr i'w gorffen dros y cyfnod.
www.graigproducers.co.uk

Data prisiau eidion: (2010-2012)
Data organig gan Gynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain – Bustych” gan HCC

Data prisiau cig oen (2010-2012)Data organig gan Cynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain - Ŵyn SQQ ” gan HCC

Arwerthiannau Da Byw Organig
Bydd arwerthiant organig nesaf Livestock Sales y Trallwng ar 8 Mai 2012. Ffoniwch 01938 553438 am fanylion.

Bydd Canolfan Da Byw Caerfyrddin yn cynnal arwerthiannau organig rheolaidd ar y dydd Gwener cyntaf ym mhob mis. Ffoniwch 01267 236268 neu Huw Evans ar 07976 328177 am fanylion neu e-bostiwch carmarthen@auctionmarts.com.

Bydd McCartneys yn cynnal arwerthiant ar y cyd ar gyfer da byw organig a chonfensiynol 25 Mai ym Marchnad Aberhonddu. Cynhelir arwerthiannau rheolaidd ar y dydd Gwener olaf ym mhob mis. Ffoniwch 01874 622386 am fanylion.

Gwybodaeth am brisiau organig
Gellir cael mwy o wybodaeth am brisiau da byw ar Soil Association

Adroddiad Nigel Elgar, Cynhyrchwyr y Graig, Mawrth 2012Mae cyflenwadau cig oen ac eidion yn parhau i fod yn brin er gwaethaf codiadau mewn prisiau a'r ffaith bod un archfarchnad yn defnyddio mewnforion cig oen o Seland Newydd. Fodd bynnag, mae'r cytundeb rhwng Cynhyrchwyr y Graig a Dunbia wedi gweithio o ran sicrhau y cyfeintiau lleiaf o gig oen organig sy'n cyrraedd Sainbury's.
Mewn sector a ddylai, mewn theori, fod yn gorlifo o ran cynnyrch, mae'n amlwg y gall cynllunio strategol a chydweithrediad â grwpiau o gynhyrchwyr annibynnol sicrhau cyflenwadau a dyma'r ffordd gynaliadwy ymlaen i bawb yn y gadwyn. Mae cig organig, er ei phwysigrwydd, yn ffurfio cyfran fach iawn o fusnes y proseswyr a'r archfarchnadoedd, ond os ydym am gynnal cyflenwadau, mae angen i ni weld ymagwedd fwy tryloyw a chydweithredol tuag at gaffael yn debyg i'r trefniadau sydd rhwng Cynhyrchwyr y Graig a Dunbia.
www.graigproducers.co.uk

Data prisiau eidion: (2010-2012)
Data organig gan Gynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain – Bustych” gan HCC

Data prisiau cig oen (2010-2012)
Data organig gan Cynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain - Ŵyn SQQ ” gan HCC

Gwybodaeth am brisiau organig
Gellir cael mwy o wybodaeth am brisiau da byw ar http://www.soilassociation.org

Adroddiad Nigel Elgar, Cynhyrchwyr y Graig, Chwefror 2012


Yn gyffredinol mae cig eidion gorffenedig yn brin ac mae nifer y gwartheg stôr i lawr, gan adlewyrchu'r lleihad yn nifer y buchod bridio dros y blynyddoedd diwethaf. Mae'r prisiau am wartheg dros dri deg mis ac o dan dri deg mis yn aros yn sefydlog ers rhai misoedd, ond gan fod cyflenwadau'n dal i fod yn brin, bydd mwy o bwysau ar broseswyr i gynyddu prisiau i sicrhau'r ychydig gyflenwadau sydd ar gael. Mae premiymau organig yn aros oddeutu 30c y kg ar wartheg dros dri deg mis ac o dan dri deg mis fel ei gilydd.

Mae cyflenwadau cig oen organig yn dechrau darfod wrth i orffenwyr ddal sownd gan aros am well enillion at brisiau wyn stôr uchel a dalwyd yn yr hydref. Mae'n wir i brisiau lacio o ganlyniad i'r ffaith nad oedd cyfraddau cyfnewid yn gweithio o blaid allforion, ond bydd niferoedd yr ŵyn organig sydd ar gael yn gwthio prisiau i fyny heb os. Mae premiymau ar gyfer ŵyn organig yn aros oddeutu 30c y kg.

Data prisiau cig eidion: (2010-2012)
Data organig gan Gynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain – Bustych” gan HCC

Data prisiau cig oen (2010-2012)
Data organig gan Cynhyrchwyr y Graig. Cyfartaledd syml yw'r data confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain - Ŵyn SQQ ” gan HCC
Gwybodaeth am brisiau organig
Gellir cael mwy o wybodaeth am brisiau da byw ar http://www.soilassociation.org

Gwybodaeth y farchnad cig a da byw: diweddariadau misol

Adroddiad Nigel Elgar, Cynhyrchwyr y Graig, Ionawr 2012Mae prisiau am gig eidion ac oen organig yn aros yn gadarn gyda phremiymau o 30c/kg ar gig eidion sydd o dan dri deg mis, 40c/kg ar gig eidion sydd dros dri deg mis ac 20c/kg ar gig oen organig.

Mae'r galw'n gryf ym mhob categori ac mae'r cyflenwad yn dechrau darfod. Mae'r cytundeb rhwng Cynhyrchwyr y Graig a Dunbia ar osod y pris lleiaf am gig oen organig wedi cyrraedd ei nod, sef annog gorffenwyr stôr i brynu ŵyn i'w gorffen rhwng mis Ionawr a mis Mai a gwneud yn siŵr fod mwy o ŵyn stôr yn cadw eu statws organig, gan sicrhau ŵyn organig o'r DU i gwsmeriaid Dunbia. Fodd bynnag, rydym yn dal i chwilio am gyflenwadau pellach o gig eidion ac oen ar gyfer mannau gwerthu eraill yn y farchnad.

Ffoniwch Gareth ar 01597 851704 am y prisiau da byw diweddaraf ac am brisiau porthiant organig sy'n gystadleuol iawn.
www.graigproducers.co.uk

Am fanylion llawn am fanteision aelodaeth, gan gynnwys arbedion gwych ar fewnbynnau, cysylltwch â Chynhyrchwyr y Graig ar 01597 851811

Prisiau cig eidgion Rhagfyr 2011Prisiau cig oen Rhagfyr 2011

Data prisiau cig eidion: (2009-2011)
Organig gan Gynhyrchwyr y Graig cyfartaledd syml yw'r confensiynol o “Bris Pwysau Mawr Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain – Bustych” gan HCC

Data prisiau cig oen (2009-2011)
Organig gan Cynhyrchwyr y Graig, cyfartaledd syml yw'r confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain - Ŵyn SQQ ” gan HCC

Y diweddaraf o'r farchnad gan Nigel Elgar, Cynhyrchwyr y Graig, Rhagfyr 2011

Mae prisiau cig oen organig a'r galw'n parhau'n gryf ac yn cael eu hategu gan gytundeb hollbwysig rhwng Cynhyrchwyr y Graig a Dunbin i wneud i'r farchnad fod yn fwy rhagweladwy o ac i ennyn sefydlogrwydd o ran cyflenwadau. Yn ddigon calonogol, mae ffigyrau gan Kantar ar gyfer y flwyddyn yn dangos bod gwerthiant cig oen organig yn cynyddu 5%.

Mae'r galw am eidion o dan a thros ddeg mis ar hugain yn parhau'n llewyrchus ac mae'r gwerthiant manwerthu'n dal i dyfu oddeutu 18%

Gall Cynhyrchwyr y Graig farchnata'r holl stoc sy'n cael ei chyflwyno'n ddi-oed a disgwylir y bydd y galw'n parhau'n gryf ar ôl y Nadolig gyda phremiymau gwerth chweil yn cael eu talu. Gall Cynhyrchwyr, nid yn unig farchnata da byw i ffermwyr am y prisiau gorau sydd ar gael, ond hefyd arbed arian i'r aelodau trwy ostyngiadau ar fewnbynnau. I gael gwybod mwy, dylech ffonio'r swyddfa ar 01597 851811 gan siarad â Nigel, neu os oes gennych chi stoc ar gael, ffoniwch Gareth ar 01597 851704.
www.graigproducers.co.uk

Beef prices Dec 2011
Lamb prices Dec 2011Data prisiau cig eidion: (2009-2011)
Organig gan Gynhyrchwyr y Graig cyfartaledd syml yw'r confensiynol o “Bris Pwysau Mawr Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain – Bustych” gan HCC

Data prisiaû cig oen (2009-2011)
Organig gan Cynhyrchwyr y Graig, cyfartaledd syml yw'r confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain - Ŵyn SQQ ” gan HCC

Am fanylion llawn am fanteision aelodaeth, gan gynnwys arbedion gwych ar fewnbynnau, cysylltwch â Chynhyrchwyr y Graig ar 01597 851811

Y Farchnad Organig – Cig a Da Byw. Tachwedd 2011

Y diweddaraf o'r farchnad gan Nigel Elgar, Cynhyrchwyr y Graig
Mae pris cig oen organig yn cryfhau o ganlyniad i gyflenwad a galw ond mae gormod o ŵyn organig llai'n glanio yn y farchnad gonfensiynol ar gyfer allforion pwysau ysgafn er bod galw mawr am ŵyn stôr organig. Y gobaith yw y bydd cytundeb diweddar rhwng Cynhyrchwyr y Graig a Dunbia ar brisiau lleiafswm a phremiwm organig isafswm uwchben y pris confensiynol, yn annog cynhyrchwyr i gynnal statws organig eu hŵyn a bydd y cytundeb yn ennyn rhywfaint o hyder yn y sector sydd heb weld fawr o bremiymau prisiau, os o gwbl, ar rai adegau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae'r ymrwymiad gan Sainsbury's i barhau i werthu cig oen o ffynonellau sydd 100% Prydeinig, yn galonogol iawn ac mae cytundebau fel hyn yn helpu i gysylltu'r gadwyn fwyd gan wella ei heffeithlonrwydd ar ei hyd. Mae Cynhyrchwyr y Graig yn parhau i gydweithio â'r prif broseswyr.
Dros yr wythnosau diwethaf, mae nifer y gwartheg dros dri deg mis ac o dan dri deg mis wedi cynyddu ond mae'r prisiau a'r galw'n parhau'n gadarn.
Nid yn unig y gall Cynhyrchwyr y Graig farchnata da byw ffermwyr am y prisiau gorau sydd ar gael ond hefyd gallant arbed arian i'w aelodau trwy fewnbynnau gostyngol. I gael gwybod mwy, ffoniwch y swyddfa ar 01597 851811 a siarad â Nigel, neu os oes gennych stoc ar gael, ffoniwch Gareth ar 01597 851704.
www.graigproducers.co.uk

Mae cyfle newydd ar gael yn ddiweddar i ffermwyr organig sydd â mamogiaid mynydd Cymreig.
Mae treial wedi'i sefydlu gan Waitrose i brofi'r farchnad ar gyfer gwerthu cig dafad Mynydd Cymreig o dan Duchy Originals o frand Waitrose. Bu'r adborth cychwynnol yn gadarnhaol iawn ac mae'r galw'n gryf. I helpu i gynnal y prawf yn hirach, byddai gan Marchnata Da Byw yn Aberystwyth ddiddordeb i glywed gan unrhyw un sydd â mamogiaid Mynydd Cymreig o hyd sydd ar gael i'w gwerthu dros yr ychydig wythnosau nesaf. Er mwyn cael gwybod mwy, cysylltwch â Marchnata Da Byw ar 01970 636433.

Beef prices November 2011Lamb prices November 2011Data prisiau cig eidion: (2009-2011)
Organig gan Gynhyrchwyr y Graig cyfartaledd syml yw'r confensiynol o “Bris Pwysau Mawr Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain – Bustych” gan HCC

Data prisiaû cig oen (2009-2011)
Organig gan Cynhyrchwyr y Graig, cyfartaledd syml yw'r confensiynol o “Bris Pwysau Marw Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain - Ŵyn SQQ ” gan HCC

Am fanylion llawn am fanteision aelodaeth, gan gynnwys arbedion gwych ar fewnbynnau, cysylltwch â Chynhyrchwyr y Graig ar 01597 851811

Gwybodaeth am brisiau organig
Gellir cael mwy o wybodaeth am brisiau da byw ar www.soilassociation.org

Y Farchnad Organig – Cig a Da Byw. Hydref 2011


Y diweddaraf o'r farchnad gan Nigel Elgar, Cynhyrchwyr y Graig
Mae ŵyn organig gorffenedig yn parhau'n brin, er gwaethaf y premiymau oddeutu 20c/kg uwchben y prisiau confensiynol sy'n cael eu talu. Rydym yn gweithio ag un prosesydd i ailennyn hyder yn y sector trwy sicrhau y telir isafswm premiymau organig drwy gydol y flwyddyn. Mae Cynhyrchwyr y Graig yn chwilio am ŵyn organig felly cysylltwch â ni cyn anfon ŵyn drwy'r farchnad gonfensiynol. Mae premiymau sy'n cael eu talu uwchlaw'r prisiau confensiynol a thaliadau comisiwn is na'r marchnadoedd byw'n gwneud y cyfle i werthu ŵyn organig i'r farchnad organig yn un deniadol. Ffoniwch Gareth ar 01597 851704.

Cafodd sychdwr y gwanwyn/haf effaith sylweddol ar gyflenwadau eidion gorffenedig ond mae niferoedd y gwartheg sydd wedi dod ymlaen wedi cynyddu yn ystod yr wythnosau diwethaf. Mae'r galw am wartheg Dros Dri Deg Mis ac O Dan Dri Deg Mis yn parhau'n gryf ac mae'r prisiau'n gadarn ac mae Cynhyrchwyr y Graig yn gallu marchnata'r holl stoc y mae eu haelodau'n eu cyflwyno'n ddi-oed.

Mae newidiadau'n ddiweddar i grid taliadau Dros Dri Deg Mis gan un prosesydd wedi llacio'r cosbau ar wartheg sydd heb fod mewn sbec gan gynnig mwy o ddewisiadau o ran lle i'r anifeiliaid gwaethaf er mwyn sicrhau'r enillion gorau.

Am fwy o wybodaeth am y farchnad ffoniwch Gareth ar 01597 851704 neu e-bostiwch www.graigproducers.co.uk

Data prisiau eidion: (2009-2011) Data prisiau ŵyn (2009-2011)
Beef prices September 2011Lamb prices September 2011Data Organig gan Gynhyrchwyr y Graig cyfartaledd syml yw'r confensiynol o “Bris Pwysau Mawr Wythnosol Cyfartalog Gwledydd Prydain – Bustych” gan HCC
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.