DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Newyddion BOBL

Bwriad prosiect BOBL yw cynorthwyo'r cynhyrchydd sylfaenol yng Nghymru a meithrin marchnad ar gyfer cynnyrch organig Cymreig mewn ffordd gynaliadwy. Bydd y prosiect yn datblygu marchnadoedd hen a newydd i gynnyrch organig gan sbarduno arloesedd ar bob lefel yn y gadwyn gyflenwi ar yr un pryd.Cyswllt: Dafydd Owen 01970 622953 www.organiccentrewales.org.uk.

Cyfrifo ôl troed ecolegol
Mae Cynllun GCBO yn cynnal adolygiad o'r offer sefydledig sydd ar gael i gyfrifo ôl troed y gadwyn gyflenwi organig o ran carbon ac adnoddau eraill. Y nod yw helpu busnesau i asesu'r ffordd maent yn defnyddio'u hadnoddau ac i adnabod lle y gallai cynnydd mewn prisiau neu brinder adnoddau achosi problemau iddynt. Dilynir yr adolygiad gan seminar i fusnesau drafod casgliadau ac argymhellion.

Rhaglenni gwella ansawdd
Mae taflen yn dangos adnoddau hyfforddiant a chyngor sy'n berthnasol i bobl sy'n ymwneud â'r gadwyn gyflenwi organig, yn cael ei pharatoi. Ceir nifer o raglenni a ariennir gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a'r UE sydd wedi'u hanelu at fusnesau yng Nghymru. Mae'r gefnogaeth a ddarperir gan y rhain yn berthnasol i lawer iawn o unigolion a busnesau yn y sector organig.

Ymgyrch Hyrwyddo Organig yr UE
Rydym yn chwilio am adborth ynglŷn ag adwaith y sector organig i gyflwyniad logo yr UE. Dylech e-bostio unrhyw sylwadau at Dafydd Owen.

Ffermydd organig agored
Mae'r prosiect GCBO wedi comisiynu'r Soil Association i gyflenwi rhaglen o ymweliadau ysgol â ffermydd organig ac i'w cyflwyno i farchnadoedd amaethwyr. Ar gyfer pob blwyddyn o'r prosiect dwy flynedd, bydd digwyddiadau yn cynnwys 12 o deithiau cerdded ar ffermydd ynghyd â marchnad amaethwyr a gynhelir yn yr ysgol dan sylw. Bydd digwyddiadau fferm agored ychwanegol a fydd yn dibynnu ar y ffermydd dan sylw, ond maent yn debygol o gael eu seilio ar themâu megis helfeydd wyau Pasg organig, Sul ar y Fferm a'r Bythefnos Organig. Bydd y targed yn cynnwys 4,700 o gyfranogwyr a bydd yn creu llwybr ariannu parhaus cynaliadwy ar gyfer digwyddiadau fferm ac ymweliadau cymunedol. Bydd Swyddogion Maes GCBO a Swyddog Datblygu'r Gadwyn Fwyd yn helpu i adnabod canolfannau addas a stondinwyr posibl ar gyfer y marchnadoedd ffermwyr yn yr ysgolion. Cyswllt: Dafydd Owen

Datblygu Marchnadoedd
Mae ymchwil bellach yn cael ei chynnal i gefnogi presenoldeb yn arddangosfa Biofach yn Nuremberg ym mis Chwefror 2011. Ymchwilir i'r cymorth a'r adnoddau sydd ar gael a gwahoddir arddangoswyr posibl sydd â diddordeb mewn cymryd lle arddangos i gyfarfod yn nes ymlaen yn y gwanwyn. Cyswllt: Dafydd Owen.

Newidiadau yn yr hyn y mae defnyddwyr yn galw amdano
Mae Beaufort Research yn agos i gwblhau'r adolygiad o ddeunyddiau a'r arolygon o randdeiliaid. Maent yn unol â'u targed i gyrraedd y dyddiad cau ar gyfer cyfnod cyntaf yr adroddiad yn gynnar yn mis Mai. Cyswllt: Dafydd Owen.

Lloi godro
Mae dyddiad yn y gwanwyn yn cael ei drefnu ar gyfer digwyddiad yng Nghymru i drafod y mater hwn. Y nod yw adnabod astudiaethau achos ac arferion gorau seiliedig ar brofiad cynhyrchwyr godro yng Nghymru. Yn dilyn y seminar, bydd adroddiad yn cael ei baratoi sy'n adolygu hyd a lled yr her i gynhyrchwyr godro Cymru. Hefyd, bydd digwyddiadau i ddilyn er mwyn sicrhau bod pob ffermwr yn cael cyfle i elwa ar y profiad sy'n cael ei loffa. Bydd y seminar yn adeiladu ar waith y Soil Association mewn rhannau eraill o'r DU. Cyswllt: Philip Thomas Jones.

Grawn ar gyfer porthiant da byw
Mae'r posibilrwydd o gynnal digwyddiad yr un yn y prif ardaloedd tyfu grawn yng ngogledd a de Cymru yn ystod yr hydref eleni yn cael ei ystyried. Amcan y digwyddiadau hyn fyddai dod â ffermwyr at ei gilydd i'w cyflwyno i ddarpar-gwsmeriaid. Byddai'r digwyddiad yn cynnwys arbenigedd mewn cnydau newydd a rheoli cnydau ynghyd ag asesu'r galw posibl am borthiant da byw wedi'i gynhyrchu yng Nghymru.

Tendr Cysylltiadau Cyhoeddus
Mae gwaith ar lunio briff i gwmnïau Cysylltiadau Cyhoeddus sydd â diddordeb mewn gwneud cais am y contract i ddarparu ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus integredig ar ran cynhyrchwyr organig yng Nghymru, yn dod i fwcl. Bydd y gwaith yn cael ei gyflenwi ar draws nifer o amcanion GCBO gan gynnwys cysylltiadau â'r cyfryngau (2.2), ffocws generig ar fwyd organig (2.3) a Hyrwyddo Organig yr UE (2.4).

Arolwg Busnes
Fel rhan o'i gyllid creiddiol mae'r prosiect GCBO yn cynnal arolwg o fuddiannau unigolion a busnesau sy'n ymwneud â'r gadwyn gyflenwi organig. Bydd casglu'r data a'r adroddiadau'n helpu Swyddogion Maes i gyfeirio'r adnoddau sydd ar gael o'r prosiect GCBO neu drwyddo. Bydd cwblhau'r arolwg yn galluogi Swyddogion Maes i feithrin perthynas ag unigolion a'u cynorthwyo wrth iddynt gael hyfforddiant trwy brosiectau Llywodraeth Cynulliad Cymru a'r UE ynglŷn â'r gadwyn gyflenwi. Bydd deall buddiannau busnes yn well yn galluogi Swyddogion Maes i gael y gorau o'r busnesau hynny mewn prosiectau a fydd yn cyflenwi gweithgareddau GCBO. Cyswllt: Mari Jones.

Stori gynt: Adroddiad Suzanne Rees, Organic Fresh Food Company
Stori nesaf: Y Farchnad Organig Prisiau Manwerthu

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.