DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Fferm arddangos organig newydd

Yn ddiweddar, croesawodd Canolfan Organig Cymru aelod newydd i'r rhwydwaith o ffermydd arddangos y mae'n eu rheoli fel rhan o Raglen Datblygu Organig Farming Connect. Prynodd Peter Bottoms goedwig 200 hectar ger Machynlleth, sef Esgair Forrest, yn 2007 ac aeth ati i'w thrawsnewid yn goedwig organig y 2008. Er mai busnes coedwigaeth ydyw yn anad dim, y mae dull unigryw Peter yn golygu ei fod yn gweld rhagor na dim ond coed a phren! Mae ganddo ddiddordeb arbennig yn y modd y gellir defnyddio coedwigoedd mewn gwahanol ffyrdd i gynhyrchu incwm tra bo'r coed yn aeddfedu. Ar hyn o bryd, y mae'n canolbwyntio ar ddofednod y goedwig, ond y mae hefyd yn ystyried cadw moch a thyfu ffrwythau meddal.

Y mae'n arbrofi gyda chnydau gorchudd er mwyn cynyddu'r gyfran o ymborth a gaiff yr adar o'r goedwig – rhwybeth a fydd hefyd o gryn ddiddordeb i gynhyrchwyr organig 'prif ffrwd'. Mae'r cnydau gorchudd yn gymysgedd o blanhigion sy'n denu trychfilod megis troed–yr-iâr, tafod y tuwch, a meillion coch, a chnydau sy'n dwyn hadau megis cwiona, ysgellog, bresych deiliog a miled. Bydd grwpiau gwahanol o adar yn dilyn gwahanol drefnau bwydo, sy'n amrywio o fwydo rhydd ond heb fynediad i gnydau gorchudd ar y naill law, i fynediad i gnydau gorchudd a dim ond 80% o'r dogn arferol ar y llaw arall. Bydd pwysau lladd, cyfraddau tyfu ac elw gros yn cael eu cofnodi ar gyfer pob grŵp o adar, a bydd prawf blas yn cael ei gynnal yn ogystal.

Dywedodd Tony Little, sy'n helpu i reoli'r rhwydwaith ffermydd arddangos ar ran Canolfan Organig Cymru, bod cynnwys Peter yn y Rhwydwaith yn dynodi cyfeiriad newydd ar gyfer y Ganolfan, gan mai'r dyma'r tro cyntaf i'r sefydliad weithio gyda busnes coedwigaeth. “Rwy'n llawn cyffro ynglŷn â gweithio gydag ef ac yn edrych ymlaen i gwrdd â grŵp newydd o gynhyrchwyr. Ar un lefel, y mae'n ymwneud â dulliau organig o ymdrin â choedwigoedd a systemau cynaliadwy o gynhyrchu bwyd, ond y mae'n ymwneud hefyd â ffyrdd newydd o ddefnyddio coetir ac adnoddau coedwigaeth a gwneud y gorau o'r holl gyfleoedd y maent yn eu cynnig."

Cynhelir y digwyddiad cyntaf ar 13 Hydref. Cysylltwch â i gael rhagor o fanylion: 01970 621632.

Stori gynt: Marchnata Cynnyrch Organig mewn Byd sy'n Newid
Stori nesaf: Digwyddiad lloi godro - canslwyd

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.