logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Rhanddirymiadau dofednod

Mae Comisiwn yr UE wedi methu â chytuno ynglŷn â diwedd y rhanddirymiadau sydd a) yn caniatáu i hyd at 5% o gynhwysion anorganig gael eu defnyddio ym mhorthiant dofednod organig a b) caniatáu defnyddio cywennod rhannol organig lle na ellir cael hyd i adar organig. Roedd y ddau randdirymiad i fod i ddod i ben 31 Rhagfyr 2011. Yn absenoldeb penderfyniad clir, mae DEFRA wedi darparu'r wybodaeth ganlynol:

“Gan nad yw'n bosibl cyhoeddi'r testun newydd cyn y dyddiad cau 31 Rhagfyr, y bwriad fydd i'r rheoliad sy'n ei newid gael effaith ôl-weithredol. Bydd hyn yn sicrhau bod yr anifeiliaid a'u cynnyrch yn parhau i gael eu disgrifio'n gyfreithiol gywir fel rhai organig yn ystod y cyfnod rhwng 01 Ionawr hyd at y dyddiad y daw'r rheoliad i rym.

Mae'r Comisiwn wedi egluro nad yw'n bwriadu cyflwyno gofynion a fyddai'n newid y rheolau porthiant yn syth ac y bydd mater y cywennod yn cael ei ohirio ar gyfer trafodaeth er mwyn caniatáu ystyriaeth briodol. Felly, bydd yn bosibl parhau i weithredu, gan na fyddai'r Comisiwn yn disgwyl gweld camau'n cael eu cymryd yn erbyn gweithredwyr didwyll.

Yn ogystal â'r uchod, mae'r Comisiwn wedi dweud y bydd yn rhoi gwybodaeth ar ei wefan sy'n dangos mai rheol ôl-weithredol sydd yn yr arfaeth a chyn gynted ag y bydd drafft y testun arfaethedig ar gael bydd yn rhoi gwybod i bawb. Mae'r testun hwn yn debygol o gynnwys cynigion sy'n gofyn y ceir hyd i ganran isel o borthiant monogastrig o'r rhanbarth er mwyn caniatáu lefel gychwynnol o'r 5% mewnbynnau anorganig cyfredol (proteinau cyfyngedig posibl) gyda'r canran sy'n seiliedig ar ffigwr cyfanswm y porthiant a bydd hyn yn gostwng yn y lle cyntaf i 3% ar ôl blwyddyn, ac yna i >1% yn barhaus er mwyn caniatáu mân gynwysiannau. Mae'r gallu i ddefnyddio cywennod anorganig yn debygol o barhau am hyd at ddwy flynedd arall.

Yn ôl Tony Little, Canolfan Organig Cymru “Mae hyn yn golygu yn y bôn fod pethau'n mynd rhagddynt fel arfer nes y byddwch yn clywed fel arall. Dw i'n siomedig, yn bennaf ar ran y cynhyrchwyr hynny o Gymru a fu'n hollol ddidwyll wrth wneud y newidiadau i'w systemau. Roedd rhai o'r newidiadau hyn yn golygu cryn fuddsoddiad, dim ond i ganfod bod pyst y gôl wedi'u symud ar yr unfed awr ar ddeg.”

Stori gynt: Cymorth organig yn y Cynllun Datblygu Gwledig cyfredol
Stori nesaf: Canolfan Organig Cymru yn y Ffair Aeaf

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.