logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Defnyddwyr yn dal i oramcangyfrif cost bwyd organig

Cynhaliwyd arolwg gan Ganolfan Organig Cymru'n ddiweddar yn Ffair Aeaf y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd 26 a 27 Tachwedd a fu'n tynnu sylw at syniadau cyfeiliornus cyffredin am gost bwyd organig.

Bu staff o Ganolfan Organig Cymru'n cynnal arolwg defnyddwyr i gael gwybod a allai siopwyr asesu gwerth cynnyrch organig yn gywir. Yn y neuadd fwyd brysur yn y Ffair Aeaf, gofynnodd staff y Ganolfan i ddefnyddwyr ddyfalu pris rysáit nodweddiadol ar gyfer stiw cyw iâr wedi'i wneud â chynhwysion organig. Bu dros 150 o bobl yn cymryd rhan yn yr arolwg gyda defnyddwyr ar gyfartaledd yn bwrw amcan-gost am y cynnyrch organig oedd yn rhy uchel o 14%. Mewn gwirionedd, ychydig dros 2% oedd y gwir wahaniaeth, ffaith a all ddod yn syndod i'r rhan fwyaf o siopwyr.

Yn ôl Neil Pearson o'r Ganolfan, “Rhagdybiaeth gyffredin yw bod bwyd organig yn ddrutach o lawer na chynnyrch sy'n cael ei ffermio'n gonfensiynol ac yn yr hinsawdd economaidd anodd sydd ohoni, mae cost yn ystyriaeth i bob defnyddiwr wrth siopa am fwyd. Fodd bynnag, mae'r arolwg hwn wedi tynnu sylw at y ffaith y gall fod defnyddwyr yn mynd heibio i gynnyrch organig ar silffoedd archfarchnadoedd oherwydd rhagdybiaethau'r gorffennol am fwyd organig. Gyda basged yn cynnwys eitemau arferol ar restrau siopa defnyddwyr megis brestiau cyw iâr, nionod a thatws roedden ni am herio'r rhagdybiaeth ynglŷn â bwyd organig sydd wedi'i orbrisio. Y gwir wahaniaeth mewn cost oedd ychydig dros 2% a'n gobaith yw, wrth dynnu sylw at y ffaith hon, y gall defnyddwyr ddewis prynu bwyd organig o ansawdd da sy'n dod o ffynonellau lleol, lle gynt efallai roeddent yn teimlo bod rhaid iddynt gyfaddawdu ar ansawdd oherwydd y pris.”

Nid rhwystr newydd yw hwn o fewn y diwydiant bwyd organig, sydd ers amser maith yn cael ei ystyried yn 'elitaidd' a'r tu hwnt i bocedi'r rhan fwyaf o siopwyr. Cynhaliwyd arolwg tebyg gan y Ganolfan ym mis Mai 2012 yng Ngŵyl Wanwyn y Sioe Frenhinol ac eto cafwyd bod defnyddwyr yn rhagdybio bod pris nwyddau organig allan o'u cyrraedd, gan amcangyfrif eu bod bron 50% yn ddrutach nag y mae. Bu ymchwil a gynhaliwyd gan Gymdeithas y Pridd yn 2011 hefyd yn amlygu'r rhagdybiaethau hyn gan ddarganfod bod bwyd organig mewn gwirionedd gryn dipyn yn rhatach na brandiau cyffredin y cartref megis Lurpak, Warburton's a Kellogg's.

Gyda'r Nadolig rownd y gornel, mae bwyd yn uchel ar agendâu defnyddwyr wrth iddynt wneud cynlluniau ar gyfer y pryd bwyd pwysicaf yn y flwyddyn. Y gobaith yw y bydd yr ymchwil hon yn annog defnyddwyr sy'n ymwybodol o ansawdd, plaladdwyr a lles anifeiliaid i edrych eto ar gynnyrch organig lleol yn y cyfnod sy'n arwain at y Nadolig. darllen mwy   

Stori gynt: YMGYRCH ORGANIG YN RHOI TWRCWN Y NADOLIG O DAN Y CHWYDDWYDR
Stori nesaf: Dysgu am fwyd a ffermio yn Sir Fynwy

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.