logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynlluniau busnes

Mater o bwys i lawer o gynhyrchwyr yn y cynllun Glastir Organig newydd yw'r gofyn bod cynlluniau busnes yn cael eu cyflwyno erbyn diwedd 2015.

Nododd llyfr rheolau Glastir Organig y bydd y cynllun yn cynnwys, fan leiaf: cynllun system ffermio organig, gan gynnwys niferoedd da byw a chnydio; cynllun iechyd i'r gyr/buches/diadell; cynllun rheoli tail; cynllun cylchdroi cnydau; cynllun rheoli plâu a chlefydau cnydau a chynllun datblygiadau yn y dyfodol. Mae llawer o hyn yn unol â'r wybodaeth sydd angen ei darparu i ardystwyr beth bynnag a'r egwyddor yw y dylai'r cynllun fod o fudd i gynhyrchwyr wrth wneud hyn. Fodd bynnag, nid yw'n glir eto, yn rhannol oherwydd yr adolygiad parhaus o Gyswllt Ffermio, pa elfennau cynllunio ariannol/busnes pellach fydd yn ofynnol, sut bydd y cynlluniau'n cael eu cyflwyno a pha gymorth fydd ar gael i'r broses. Mae hefyd angen sicrhau, i lawer o fusnesau organig sefydledig, fod y cynllun yn ddefnyddiol i gynhyrchwyr gan fynd i'r afael ag anghenion penodol yn hytrach na materion rheoli organig cyffredinol sy'n fwy perthnasol i gynllun troi'n organig. Bydd trafodaeth yn digwydd rhwng rŵan a diwedd mis Rhagfyr i geisio datrys hyn, gyda gweithdy wedi'i drefnu â rhanddeiliaid allweddol ganol mis Tachwedd. Os hoffech gyfrannu i'r trafodaethau hyn, cysylltwch â'r (01970 621000) a/neu . Rydym yn rhagweld (ond ni allwn warantu!) y bydd canllawiau a chymorth i'r cynlluniau ar eu newydd wedd ar gael o wanwyn 2015, gan roi tua naw mis i'r holl gynhyrchwyr sydd wedi cofrestru â Glastir Organig i gydymffurfio.

Yn y cyfamser, yn enwedig os ydych yn ystyried ymuno â chynllun Glastir Organig fel rhywun sydd newydd ddechrau troi'n organig, efallai yr hoffech fanteisio ar gymorth cynllun y fferm gyfan a ariennir 80% gan Gyswllt Ffermio ar hyn o bryd – bydd angen cwblhau'r cynlluniau erbyn diwedd mis Chwefror, ond gallech eu paratoi'n gynt, a dylent gynnwys yr elfennau a nodir yn Llyfryn Rheolau Glastir Organig. Yn absenoldeb canllawiau pellach ar beth ddylai gael ei gyflwyno, dylech geisio arweiniad gan eich corff ardystio ynglŷn â beth hoffent ei weld ac o leiaf sicrhau bod eich cynllun yn cynnwys yr elfennau hynny. Gall adnoddau fel yr Organic Farm Management Handbook a chyhoeddiadau gan Ganolfan Organig Cymru a Chyswllt Ffermio hefyd fod yn fuddiol.

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y pwnc hwn wrth iddi ddod ar gael.

Stori gynt: Arweiniad ar wneud cais am Glastir Organig
Stori nesaf: Cynllun Mân Gynhyrchwyr - diweddariad

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.