DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Cynhadledd Cloi BOBL

Ar 21 Mai cynhaliodd y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r UE gynhadledd gloi yn Llanelwedd. Daeth y Gynhadledd â 60 o gynrychiolwyr ynghyd o fusnesau'r gadwyn gyflenwi organig a sefydliadau rhanddeiliaid. Bu'n bwrw trem yn ôl ar ddatblygiad y sector organig yng Nghymru gan osod y sylfeini sydd eu hangen ar gyfer diwydiant cynaliadwy a chydnerth yn 2020.

Bu Dafydd Owen, Cyfarwyddwr y prosiect BOBL, yn edrych ar sut roedd y prosiect wedi datblygu wrth ymateb i signalau'r farchnad a'r profiad a enillwyd gan amlinellu rhai o'r cyflawniadau ers i BOBL ddechrau yn 2009. Pwysleisiodd mai mwy na set o safonau cynhyrchu yw organig a'i fod yn cwmpasu pedair egwyddor: Iechyd, Ecoleg, Tegwch a Gofal. Mae'r gwerthoedd hyn yn taro deuddeg i bobl a chymunedau ac mae'n bwysig iddynt gael eu cyfleu'n gyfartal. Mae dros 500 o ffermwyr yn ymrwymedig i gynhyrchu'n organig am y pum mlynedd nesaf drwy gynllun Glastir Organig Llywodraeth Cymru ac mae marchnad gynyddol ar gyfer cynhyrchion organig. 6.5% yw canran y tir organig yng Nghymru erbyn hyn o'i chymharu â'r cyfartaledd o 3.3% yn y DU.

Yn ôl Dafydd Owen Cyfarwyddwr y prosiect BOBL:
“Mae'r sector organig mewn lle da i ddatblygu'r rhan y mae'n ei chwarae yn economi wledig Cymru a chefnogi gweithredu strategaethau Llywodraeth Cymru sy'n berthnasol i'r amgylchedd a'r gymuned. Dyma gyfraniad go iawn i gynaliadwyedd a chydnerthedd.”

Rhoddodd y prif siaradwr, Mr Duncan Sinclair, Rheolwr Amaethyddol Waitrose, drosolwg o'r gadwyn gyflenwi organig yn y DU a'r heriau wrth ei chyflenwi ar sail fasnachol.

Thema'r gynhadledd, Cydnerthedd a Chyfleoedd: Marchnata a Chynhyrchu Organig Cynaliadwy yng Nghymru, oedd cyd-destun lansio adroddiad ar y Farchnad Fanwerthu Organig yng Nghymru. Cyflwynwyd ei brif gasgliadau gan Susanne Padel, un o'r awduron ac uwch reolwr rhaglenni yng Nghanolfan Ymchwil Organig Elm Farm.

Edrychodd Mark Jones o'r Uned Adfywio Gwledig a ariennir gan Lywodraeth Cymru ar y buddion iechyd bwyd, economaidd a chymunedol sy'n cael eu darparu gan rwydwaith o gydweithfeydd bwyd a sefydlwyd yng Nghymru.

Cafodd sesiwn y prynhawn ei harwain gan yr Athro Nic Lampkin, Cyfarwyddwr Gweithredol Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm, a bu'n edrych ar y camau gweithredu angenrheidiol i ddarparu sector organig ffyniannus yng Nghymru. Rhoddodd gweithdai'r bore ar gadwyni cyflenwi, cyfleu buddion cynhyrchu organig a bwyd yn y gymuned ystyriaeth fanwl i gyflawniadau'r prosiect BOBL yn y meysydd hyn. Bu gweithdai'r prynhawn yn edrych ar y camau gweithredu sydd eu hangen i ddatblygu strategaeth a map ffyrdd i fynd â sector organig Cymru drwodd i 2020. Bydd y camau hyn yn cael eu hymgorffori mewn strategaeth ddrafft a fydd yn sail i ymgynghoriad â'r sector organig ym mis Mehefin.

Hefyd, meddai Dafydd:
“Cyfle oedd y gynhadledd hon i edrych ar y dyfodol rydym ei eisiau a dylanwadu ar y buddsoddiad sydd ei angen i beri iddo ddigwydd. Rhaid i ni i gyd gydweithio i adeiladu ar beth sydd eisoes wedi'i gyflawni a'i ddysgu a gwireddu'r weledigaeth o ddyfodol disglair i'r sector organig yng Nghymru.”

Stori gynt: Rho Gynnig ar Organig
Stori nesaf: Cyhoeddi dyddiadau Cyfnod Cais Glastir Organig

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.