logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Newyddion organig o Gymru a thu hwnt

mwy o newyddion...

Llais ir DU yn Ewrop

Cymerodd Sue Fowler, Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru, ran yng nghyfarfod cangen y DU o grwp Undeb Ewropeaidd IFOAM a gynhaliwyd yn y Sioe Cynhyrchion Naturiol ac Organig yn Olympia ar ddydd Llun, 12 Ebrill. Cynhaliwyd y cyfarfod yno er mwyn denu cwmnïau newydd fel y gallai'r DU gymryd mantais o swyddfa grwp UE IFOAM ym Mrwsel a, thrwy hynny, gael dylanwad ar bolisi. Mae grwp UE IFOAM yn trafod y Polisi Amaethyddol Cyffredin yn y cyfnod ar ôl 2013, a chytunodd grwp y DU y dylai hynny fod yn ganolbwynt trafodaeth yn y cyfarfod nesaf.

Yn ogystal â bod yn fforwm hanfodol ar gyfer ymddiddan yn y DU, y mae'r grwp hefyd yn cyfnerthu negeseuon rhwng y DU a Brwsel. Yn y cyfarfod hwn, trafodwyd systemau cartrefu rhenciog ar gyfer dofednod a daethpwyd i gytundeb parthed cynhyrchu bwyd organig 'allan o'r pridd'. Yn ogystal, cytunodd y grwp y dylai'r gwaharddiad ar ddefnyddio carthion mewn systemau organig gael ei adolygu.

Trafodwyd materion eraill:
Llythyr Peter Melchett i Hilary Benn ac ateb y Gweinidog
Cynhyrchiad fitaminau o ddeilliadau GM
Atafaeliad carbon a systemau organig
Yn olaf oll, gofynnodd y Cadeirydd, Christopher Stopes, sydd hefyd yn llywydd grwp yr UE, am adborth gan gwmnïau parthed y gofyniad i ddefnyddio logo'r UE o fis Gorffennaf eleni. (I gael rhagor o wybodaeth, gweler ffeithlen Canolfan Organig Cymru neu gofynnwch i'ch corff Rheoli).

Pe carech fynegi barn am unrhyw un o'r eitemau hyn, neu pe carech glywed rhagor am y drafodaeth, cysylltwch â Chanolfan Organig Cymru.

Bydd dwy gynhadledd IFOAM yn cael eu cynnal cyn bo hir: un ar y Cytundeb Newydd Gwyrdd ym Madrid ar 7 Mehefin, a'r llall ar reoliad yr UE yn Rhufain ar 21-22 Gorffennaf. Manylion

Stori gynt: Adroddiad Marchnad Organig y Soil Association 2010
Stori nesaf: Ffeithlenni newydd: labelu cynhyrchion organig, a thechnoleg genynnau

Mwy o newyddion

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.