logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Jack Cockburn,Pencampwr Cig Organig

organic-meat-champion
Jack Cockburn (a gaiff ei adnabod hefyd fel ffermwr Jack) yw ein Pencampwr Cig Organig. Mae Jack yn rhedeg fferm organig Treberfedd yn Nyffryn Aeron, wedi'i lleoli rhwng Aberaeron a Llanbedr Pont Steffan. Ers iddo gwblhau gradd ôl-radd mewn amaethyddiaeth organig ym Mhrifysgol Aberystwyth, nid yw Jack wedi edrych yn ôl ac mae wedi bod yn ffermio'n organig ers dros 8 mlynedd.

Wrth ffermnio dros chwech o safleoedd gyda chyfanswm o 200 erw, mae Jack yn brysur iawn gyda phraidd o 150 o ddefaid lleol Llanwenog; ynghyd â 35 o wartheg Henffordd traddodiadol, brid prin. Mae'r defaid a'r gwartheg ar fferm Treberfedd yn cael eu magu i safonau organig sy'n golygu dilyn lles anifeiliaid yn gaeth, gydag anifeiliaid yn pori ar borfa ac yn bwyta deiet naturiol heb gael ei newid yn enetig a heb ddefnyddio plaladdwyr na gwrteithiau.

Y prif ganolbwynt i Jack yw cadwraeth ac mae wedi mynd i lawer o drafferth er mwyn gwella bioamywiaeth fferm Treberfedd. Ers 2005, plannodd Jack ddim llai na 14,000 o goed, gan greu ardal o goetir gydag arwynebedd o 20 erw yn ogystal â chreu dolydd gwair o flodau gwyllt. Yn ogystal, drwy weini cynnyrch organig i'r ymwelwyr sy'n aros yn eu bythynnod gwyliau fferm, y mae Jack yn teimlo eu bod yn helpu lledaenu'r neges organig ymhell ac agos.

“Mae ein cwmseriaid lleol a'n lletywyr gwyliau yn gwerthfawrogi'n cynnyrch sy'n blasu'n dda, cig eidion a chig oen o ansawdd yr ydym yn ei gynhyrchu ac maen nhw eisiau gwybod o le mae'r cynnyrch yn dod.

Mae llawer o'n lletywyr a'n hymwelwyr yn cael taith o gwmpas y fferm er mwyn iddyn nhw gael dysgu mwy am yr ymarferion sy'n cael eu defnyddio i gynhyrchu eu cig organig. Mae'n dda i ddangos y caeau o laswellt organig iddyn nhw sy'n bwydo ein defaid a'n gwartheg. Mae gallu ymweld â'r fferm i brynu'n uniongyrchol oddi wrthym yn cwrdd â'r angen ac rydym wedi parhau i weld codiad cyson yn ein gwerthiant uniongyrchol yn ystod y llynedd.

Fel ffermwr organig mae'n bwysig i mi helpu i gadw bioamrywiaeth ein tir, tra'n cadw marchnad ar gyfer bridiau lleol a phrin o ddefaid a gwartheg yn fyw. Roedd creu coetir a'n tyrbin gwynt bychan wedi gwneud cyfraniad anferth yn ogystal at wneud iawn am ein hallyriadau CO2 yn y bythynnod gwyliau.

Ffermio'n organig oedd yr unig ffordd yr oeddwn i eisiau ffermio erioed; mae'n agwedd tuag at y fferm gyfan. Nid ydym yn defnyddio cemegion na gwrtaith artiffisial ar y tir. Y nod yw rhedeg system naturiol, gynhyrchiol, er mwyn meithrin pridd iach a chynhyrchu planhigion iach, sy'n bwydo ein defaid a'n gwartheg.

“Rydym wedi derbyn llawer o sylwadau cadarnhaol dymunol gan ein lletywyr a'n cwsmeriaid ynglŷn ag ansawdd ein cig. Rydw i'n credu bod defnyddio bridiau brodorol, fel ein defaid Llanwenog, a'r glaswellt naturiol sy'n eu deiet yn wirioneddol ychwanegu at ansawdd organig y cig.”

Cwrdd â'n pencampwyr organig
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.