logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

Prosiect yn cynnig arbedion i fusnesau organig yng Nghymru

Mae cyfle ar gynnig i fusnesau sydd ar waith yn y sector organig yng Nghymru i arbed hyd at 25 y cant yng nghostau eu cadwyn gyflenwi, diolch i brosiect cynaliadwyedd newydd sy'n cael ei gynnal gan y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL).

Mae'r prosiect, sy'n amcanu at gynorthwyo datblygu'r sector organig yn gynaliadwy yng Nghymru, yn chwilio am hyd at 25 o fusnesau organig i gymryd rhan mewn rhaglen lle y byddant yn derbyn cymorth ac ymgynghori busnes di-dâl gan arbenigwyr cynaliadwyedd, Weir Total Supply Chain Sustainability.

Bydd y prosiect yn gweithio â'r cwmnïau a ddewisir i feincnodi eu cadwyni cyflenwi, gan adnabod cyfleoedd a datblygu cynllun gweithredu cynaliadwyedd a allai arwain at 25 y cant o ostyngiad yng nghostau eu cadwyn gyflenwi, at leihau'r effaith ar yr amgylchedd ac at wella enw da'r busnes a'i gyfran o'r farchnad.

Yn ôl Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru, Sue Fowler: “Mae cefnogi datblygu busnesau organig yn gynaliadwy yng Nghymru'n ganolog i amcanion y prosiect BOBL. Mae hyn yn cynnwys cynorthwyo pob rhan o'r gadwyn gyflenwi organig i ddeall eu hôl troed cynaliadwyedd ac i wella perfformiad eu busnes dros amser.

“Rydym yn gwybod y bydd y prosiect cynaliadwyedd hwn o ddiddordeb i gynhyrchwyr organig ledled Cymru gan ei fod yn cynrychioli cyfle i leihau costau dosbarthu a gwastraff ac, ar yr un pryd, gael pris uwch am eu cynhyrchion. Mae gan gynhyrchwyr organig ddiddordeb mawr hefyd yn yr hyn sy'n digwydd i'w cynhyrchion unwaith iddynt adael y cam cynhyrchu: mae uniondeb. ffresni ac ansawdd y cynnyrch pan fydd yn cyrraedd y cwsmer/defnyddiwr yn hollbwysig. Bydd yr hyn a ddysgir trwy'r prosiect hwn yn galluogi'r gymuned fusnes organig gyfan yng Nghymru i fod yn fwy proffidiol, yn fwy cynaliadwy a bod yn batrwm enghreifftiol o ran perfformiad amgylcheddol.”

Bydd y prosiect yn edrych ar gadwyn gyflenwi'r broses gyfan, o'r chwilio am ffynhonnell a phrynu deunyddiau crai: prosesu, deunydd pacio a storio i'r dosbarthu, gwerthu a defnyddio'r cynhyrchiom – hyd yn oed drwodd i unrhyw wastraff ar ôl iddynt gael eu defnyddio.

Yn ôl rheolwr prosiect Weir Total Supply Chain Sustainability, Chris Stanley: “Mae'r prosiect hwn yn cynnig cyfle unigryw i fusnesau organig yng Nghymru i ehangu eu cyfran o'r farchnad, i leihau eu costau ac i wella cynaliadwyedd.”

“Ceir manteision economaidd amlwg megis gwella ffiniau elw ar draws y gadwyn gyflenwi ynghyd â rheoli risgiau a chostau'n well. Bydd y prosiect yn cyfuno'r rhain ag amrywiaeth eang o agweddau ar gynaliadwyedd gan gynnwys ffactorau amgylcheddol megis ynni, gwastraff, dŵr, stiwardiaeth tir a milltiroedd bwyd. Bydd hefyd yn cynnwys ffactorau moesegol a chymdeithasol megis arferion gwaith, cysylltiadau masnachol a datblygu cymunedol. Bydd ein prosiect yn edrych ar bob agwedd ar gadwyni'r sector organig yng Nghymru ac rydym yn annog busnesau yn y sector i fynd ati i gyfranogi er mwyn elwa'n uniongyrchol.”

Diwedd

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Natasha Fulford yn MGB PR ar 01792 460200.

Nodiadau i Olygyddion
1. Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL). Un o brosiectau Canolfan Organig Cymru yw BOBL ac fe'i hariennir o dan gynllun arbedion yn y gadwyn gyflenwi fel rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Llywodraeth Cynulliad Cymru. Bwriad y cynllun yw cynorthwyo'r cynhyrchydd cynradd yng Nghymru a thyfu'r farchnad i gynnyrch organig Cymru mewn ffordd gynaliadwy. Mae'r prosiect yn datblygu marchnadoedd hen a newydd i gynnyrch organig wrth hybu arloesedd ar bob lefel yn y gadwyn gyflenwi. Y nod cyffredinol yw cefnogi sector organig ffyniannus fel y gall y manteision a ddaw yn sgil buddsoddiad Llywodraeth Cynulliad Cymru yn y Cynllun Ffermio Organig i greu buddion ac yng Nghynllun Gweithredu Organig Cymru i gynorthwyo datblygu gwledig a chynhyrchu bwyd cynaliadwy, gael eu gwireddu'n gyflawn.

2. Ariennir Canolfan Organig Cymru gan Lywodraeth Cynulliad Cymru i ddarparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig i gynhyrchwyr, busnesau bwyd, defnyddwyr ac eraill. Fe'i lleolir ym Mhrifysgol Aberystwyth ac fe'i rheolir gan bartneriaeth yn cynnwys ADAS, Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm a Sefydliad Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.