logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

Organig : Cynhadledd Gwell Busnes Cymru

Mae Canolfan Organig Cymru wedi cyhoeddi dyddiad a thema ei chynhadledd flynyddol yn Llanelwedd.

Cynhelir y gynhadledd eleni, Organig: Gwell Busnes, ddydd Iau 27 Hydref 2011 ym Maes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd. Mae'r gynhadledd yn darparu cyfle i ffermwyr, cynhyrchwyr a busnesau organig i ddod ynghyd a thrafod y problemau sy'n eu hwynebu ar hyn o bryd, dysgu o brofiadau ei gilydd a rhannu arferion da.

Gyda chyfraniadau gan rai o arweinwyr y sector, gan gynnwys y Dirprwy Weinidog dros Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, Alun Davies AC; Helen Browning, Cyfarwyddwr Cymdeithas y Pridd a Sue Fowler, Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru, bydd y gynhadledd yn darparu llwyfan i drafod y problemau sy'n wynebu'r diwydiant organig.

Yn ôl Sue Fowler, Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru: “Mae cynhadledd flynyddol Canolfan Organig Cymru yn galluogi gwir ddeialog rhwng busnesau organig ym mhob cam ar hyd y gadwyn gyflenwi – o ffermwyr i brynwyr a llunwyr polisi.

“Bob blwyddyn, rydym yn derbyn adborth gwerthfawr gan gynrychiolwyr am faint maen nhw wedi elwa drwy fynychu'r gynhadledd ac rydym yn hyderus y bydd y digwyddiad eleni yr un mor werthfawr. Rydym yn rhagweld ymateb brwd gan ffermwyr, gwneuthurwyr polisi a chyrff cynghori fel ei gilydd ac yn edrych ymlaen at eu croesawu i gyd i Faes y Sioe Frenhinol.”

Mae amrywiaeth eang o destunau ar yr agenda - o fodelau ffermio amgen i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol, polisïau a safbwyntiau'r UE i herio'r economi bresennol a datblygu busnes ffyniannus. Mae rhaglen y diwrnod yn cynnwys llu o gyflwyniadau a gweithdai a chyfle, ar ddiwedd y diwrnod, i rwydweithio ymhellach mewn ffair fasnach busnes i fusnes.

Ceir manylion llawn o'r gynhadledd, gan gynnwys sut i archebu lle, ar wefan Canolfan Organig Cymru www.organiccentrewales.org.uk
Diwedd

Am wybodaeth bellach: Cysylltwch ag Alwena Hughes Moakes, alwena@indegpr.co.uk 01970 800 400 / 07779 101 351.

Nodiadau i Olygyddion:
Mae cyfweliadau i'r cyfryngau â'r prif gyfranwyr ar gael cyn ac ar y diwrnod. Cysylltwch ag Alwena Hughes Moakes i drefnu.

Canolfan Organig Cymru
Yr adnodd cenedlaethol yw Canolfan Organig Cymru i ddefnyddwyr, ffermwyr a gwneuthurwyr polisi sy'n ymrwymedig i fwyd a ffermio mwy cynaliadwy yng Nghymru. Gyda'i chartref ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae'r Ganolfan yn cael ei rheoli gan bartneriaeth sy'n cynnwys ADAS, Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm a Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth. Am fanylion pellach ymwelwch â: www.organiccentrewales.org.uk.

Bydd y gynhadledd yn amlygu peth o waith y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) a reolir gan Ganolfan Organig Cymru i gefnogi'r sector a'i ariannu gan Gynllun Effeithlonrwydd y Gadwyn Gyflenwi yn rhan o Gynllun Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru. Bwriad y prosiect yw cynorthwyo'r cynhyrchydd cynradd yng Nghymru a meithrin marchnad ar gyfer cynnyrch organig Cymreig mewn ffordd gynaliadwy. Mae'r prosiect yn datblygu marchnadoedd hen a newydd i gynnyrch organig gan sbarduno arloesedd ar bob lefel yn y gadwyn gyflenwi ar yr un pryd. Y nod cyffredinol yw cynnal sector organig ffyniannus yng Nghymru fel y gellir llwyr wireddu manteision buddsoddi gan Lywodraeth Cymru yn y Cynllun Ffermio Organig er mwyn creu buddion amaeth-amgylcheddol yn ogystal ag yng Nghynllun Gweithredu Organig Cymru i gefnogi datblygu gwledig a chynhyrchu bwyd yn gynaliadwy.

Ariennir Gwasanaeth Gwybodaeth am Droi'n Organig gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwybodaeth i gynhyrchwyr, i'w galluogi i wneud penderfyniad gwybodus ynglŷn â newid i reoli ac ardystio organig - mae'r llinell gymorth, pecyn gwybodaeth a hyd at dri ymweliad fferm di-dâl ar gael. Cysylltwch â llinell gymorth Canolfan Organig Cymru ar: 01970 622100.

Bydd cyfnod gwneud cais i'r Cynllun Troi at Ffermio Organig 2012 ar gael rhwng 3 Hydref a 4 Tachwedd 2011. Bydd yn rhoi cymorth i dir sy'n dechrau troi'n organig rhwng 2 Ionawr 2011 ac 1 Ionawr 2012. Rhaid i geisiadau gael eu hategu gan gynllun troi'n organig, ac efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth pellach wrth baratoi'r cynllun hwn drwy'r Gwasanaeth Gwybodaeth am Droi'n Organig. Cysylltwch â'r Llinell Gymorth ar 01970 622100 am fwy o fanylion.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.