logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

Cynhadledd yn amlygu ffyniant ar gyfer busnesau organig yng Nghymru

Yn sgil sgyrsiau a gweithdai arloesol a gynhaliwyd yng Nghynhadledd Canolfan Organig Cymru eleni mae'r sector organig yng Nghymru wedi cael cryn hwb gan ennyn ymdeimlad â ffyniant.

Roedd y thema 'Organig : Gwell Busnes' yn canolbwyntio ar wella perfformiad busnesau o fewn y sector organig yng Nghymru a'r agweddau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ar gynaliadwyedd, yn ogystal â diogelu'r cyflenwad bwyd a chydweithredu rhwng busnesau. Bu'r gynhadledd yn adeiladu ar elfennau o'r prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig y mae Canolfan Organig Cymru'n ei reoli ar ran y sector organig.

Rhoddodd y gynhadledd gyfle i gyfranogwyr i gwrdd â chynhyrchwyr eraill a'r prif randdeiliaid organig i edrych ar gyfleoedd i gydweithio ac o bosib i arbed arian a chynyddu ffitrwydd eu busnesau.

Sue Fowler, Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru oedd cadeirydd y gynhadledd. Hefyd clywodd y gynhadledd gan arbenigwyr y sector megis Helen Browning, Cyfarwyddwr Cymdeithas y Pridd, cynrychiolwyr o Menter a Busnes a'r Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd, Alun Davies.

Yn siarad yn y gynhadledd, dywedodd y Dirprwy Weinidog: “Mae gan Lywodraeth Cymru hanes hir o ddarparu cymorth i ffermwyr organig drwy'r Cynllun Troi at Ffermio Organig, y prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig a'r cynllun Cyswllt Ffermio, sydd i gyd yn helpu ffermwyr i gyflenwi cynhyrchion o ansawdd rhagorol fel y bu gwobrau Gwir Flas yn cydnabod eleni.
“Diwydiant sy'n tyfu yw ffermio organig yng Nghymru, gydag 8.5% o dir amaeth Cymru bellach yn cael ei ffermio'n organig o'i gymharu â 4.5% ar draws y DU. Mae nifer cynyddol o ffermwyr yn cydnabod y gwerth ychwanegol y gall bwyd organig ei gynnig yn ogystal â'r buddion amgylcheddol a dw i'n falch bod Llywodraeth Cymru yn eu cefnogi i wneud hyn.”

Yn ôl Sue Fowler: “Drwy gydol y dydd roedd cyfranogwyr yn achub ar y cyfle i rannu syniadau ac arferion gorau gyda busnesau organig eraill. Cafodd prif ddiben y gynhadledd ei gyflawni gyda'r cyfranogwyr yn ystyried cysyniadau newydd i helpu eu busnesau organig i ffynnu.

“Roedd y gynhadledd diwrnod ar ei hyd yn llawn trafodaeth frwd, bwyd gwych a chwmni bywiog.”

Roedd sesiwn y bore'n cynnwys pedwar gweithdy cyfochrog, wedi'u cynllunio er mwyn i gyfranogwyr edrych yn agosach ar eu busnesau ac ystyried meysydd datblygu. Ymhlith testunau'r pedwar gweithdy roedd: 'Dewis eich marchnad', 'Sut i aros mewn busnes', 'Gwahanol fodelau ffermio' a 'Rheoli paraseitiaid mewnol mewn systemau organig'.

Amser cinio cafwyd bwffe organig gyda dewis o gynhwysion organig a lleol yn sail i'r fwydlen.

Cynhaliwyd tri gweithdy cyfochrog yn sesiwn y prynhawn: 'Polisïau a phersbectifau'r UE'; 'Diogelu ein cyflenwad bwyd' a 'Gwerthu'n organig'.

Am fwy o wybodaeth ffoniwch y Ganolfan ar 01970 622248 neu ewch at www.organiccentrewales.org.uk

DIWEDD:
Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Lara Hallett yn MGB PR ar 01792 460200

Nodiadau i olygyddion:

1. Yr adnodd cenedlaethol yw Canolfan Organig Cymru i ddefnyddwyr, ffermwyr a gwneuthurwyr polisi sy'n ymrwymedig i fwyd a ffermio mwy cynaliadwy yng Nghymru. Gyda'i chartref ym Mhrifysgol Aberystwyth, mae'r Ganolfan yn cael ei rheoli gan bartneriaeth sy'n cynnwys ADAS, Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm a Phrifysgol Aberystwyth. Gweler: www.organiccentrewales.org.uk.

2. Un o brosiectau Canolfan Organig Cymru yw BOBL ac mae wedi derbyn cyllid drwy Gynllun Datblygu Gwledig Llywodraeth Cymru 2007 - 2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Bwriad y prosiect yw cynorthwyo'r cynhyrchydd cynradd yng Nghymru a meithrin y farchnad ar gyfer cynnyrch organig Cymreig mewn ffordd gynaliadwy. Mae'r prosiect yn datblygu marchnadoedd hen a newydd i gynnyrch organig gan sbarduno arloesedd ar bob lefel yn y gadwyn gyflenwi ar yr un pryd. Y nod cyffredinol yw cynnal sector organig ffyniannus yng Nghymru fel y gellir llwyr wireddu manteision buddsoddi gan Lywodraeth Cymru yn y Cynllun Ffermio Organig er mwyn creu buddion amaeth-amgylcheddol yn ogystal ag yng Nghynllun Gweithredu Organig Cymru i gefnogi datblygu gwledig a chynhyrchu bwyd yn gynaliadwy.

3. Ariennir y Gwasanaeth Gwybodaeth am Droi'n Organig gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwybodaeth i gynhyrchwyr, i'w galluogi i wneud penderfyniad gwybodus ynglŷn â newid i reoli ac ardystio organig - mae'r llinell gymorth, pecyn gwybodaeth a hyd at dri ymweliad fferm di-dâl ar gael. Cysylltwch â llinell gymorth Canolfan Organig Cymru ar: 01970 622100.
4. Bydd cyfnod gwneud cais i'r Cynllun Troi at Ffermio Organig 2012 ar gael rhwng 3 Hydref a 4 Tachwedd 2011. Bydd yn rhoi cymorth i dir sy'n dechrau troi'n organig rhwng 2 Ionawr 2011 ac 1 Ionawr 2012. Rhaid i geisiadau gael eu hategu gan gynllun troi'n organig, ac efallai y byddwch yn gymwys i gael cymorth pellach wrth baratoi'r cynllun hwn drwy'r Gwasanaeth Gwybodaeth am Droi'n Organig. Cysylltwch â'r Llinell Gymorth ar 01970 622100 am fwy o fanylion.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.