logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

Cryfhau’r cysylltiadau rhwng cynhyrchwyr garddwriaethol lleol a’r sector gwasanaethau bwyd

Cynhelir digwyddiad a fwriedir i gryfhau'r cysylltiadau rhwng cynhyrchwyr garddwriaethol a'r sector gwasanaethau bwyd yng Ngwesty Maes-y-neuadd, Talsarnau, ger Harlech ddydd Mercher 9 Tachwedd 2011. Wedi'i drefnu gan Ganolfan Organig Cymru ar ran prosiect arbedion yn y gadwyn gyflenwi Garddwriaeth Cymru, bydd y digwyddiad yn rhedeg o 11.00 tan 15.00 a bydd yn hyrwyddo defnyddio cynnyrch garddwriaeth ffres Cymreig ymysg cyflenwyr ym maes twristiaeth a lletygarwch.
Bydd Chris Creed, ymgynghorydd garddwriaeth o ADAS, yn helpu i ddatrys y problemau sy'n wynebu garddwyr yn y ddwy ardd furiog a geir ym Maes-y-neuadd sydd, dros y blynyddoedd, wedi cyflenwi bwydlen y gwesty â llwythi o lysiau.
“Dyma'r ail ddigwyddiad sydd wedi dod â chyflenwyr cynnyrch garddwriaeth â'r rheini sydd yn y sector bwyd at ei gilydd,” medd Carolyn Wacher o Ganolfan Organig Cymru. “Cynhaliwyd y diwrnod cyntaf hynod lwyddiannus yn Griffin y Felin Fach y tu all i Aberhonddu.”
Mae manteision amlwg yn codi pan fydd pen-cogyddion yn cydweithio'n agos â thyfwyr wrth gael hyd i gynnyrch ffres a thymhorol ar gyfer eu bwydlenni. “Mae hyd yn oed materion fel cynhyrchu gormodedd yn gallu troi'n gyfle pan fydd y berthynas yn gweithio'n dda ar draws y gadwyn gyflenwi,” yn ôl Jane Morgan o Arddwriaeth Cymru. “Rydym yn sicr y bydd hyn yn ddiwrnod buddiol a gwerthfawr i gynrychiolwyr o'r ddau sector.".”
Gwahoddir pob cynhyrchydd a chyflenwr garddwriaethol i'r digwyddiad, ond cyfyngedig iawn yw nifer y lleoedd ac mae'n hollbwysig archebu ymlaen llaw trwy ffonio 01978 293967 neu cysylltwch â horticulturewales@glyndwr.ac.uk.

Diwedd:

Gwybodaeth bellach:
Carolyn Wacher, Canolfan Organig Cymru 01970 622248, e-bost ccw@aber.ac.uk
Jane Morgan, Prifysgol Glyndŵr, 01978 293967,
E-bost horticulturewales@glyndwr.ac.uk.
Gweler: http://www.horticulturewales.co.uk/Events/LocalproduceforlocalprovidersMaesyNeuadd.aspx

Nodiadau i Olygyddion
1. Ariennir Canolfan Organig Cymru gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig i gynhyrchwyr, busnesau bwyd, defnyddwyr ac eraill. Fe'i lleolir ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae'n cael ei rhedeg gan bartneriaeth sy'n cynnwys ADAS, Y Ganolfan Ymchwil Organig Elm Farm a Phrifysgol Aberystwyth.
2. Mae Garddwriaeth Cymru wedi derbyn arian gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 trwy Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Mae Garddwriaeth Cymru'n darparu cymorth arbenigol sy'n canolbwyntio ar wella effeithlonrwydd busnesau sy'n ymwneud â chadwyni cyflenwi garddwriaethol bwytadwy ac amwynder yng Nghymru.

3. Bydd y prosiect yn hyrwyddo llyfryn a gynhyrchwyd trwy'r prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL): Pam fod amaeth-dwristiaeth gynaliadwy yn cynnig cyfleoedd marchnata i'r sector organig” sy'n amlygu sut y gall defnyddio bwyd organig ychwanegu at hunaniaeth werdd busnesau twristiaeth. Ariennir BOBL gan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 trwy Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.