logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

Pecyn Cymorth Cynaliadwy i ddangos rysáit am lwyddiant i fusnesau bwyd Cymru

Yr wythnos hon (o ddydd Llun 30 Ebrill 2012), bydd Canolfan Organig Cymru'n lansio pecyn cymorth cynaliadwyedd newydd ar gyfer busnesau bwyd, mewn ymdrech i helpu cynhyrchwyr a gweithgynhyrchwyr i reoli costau a lleihau ôl troed carbon Cymru.

Mae'r Pecyn Cymorth Cynaliadwyedd i Fusnesau Organig, sydd wedi'i anfon at dros 300 o sefydliadau organig yng Nghymru, yn rhoi manylion dull cam wrth gam o greu busnes cynaliadwy, wrth fynd i'r afael â chostau ynni cynyddol a ffactorau sy'n tarfu ar gyflenwadau o dramor.

Mae'n gadael i fusnesau fesur pa mor gynaliadwy y mae eu gweithrediadau presennol gan ddarparu templed ynglyn â sut i ddatblygu Cynllun Gweithredu Cynaliadwyedd (CGC), gan ddangos offer buddiol y gallant eu defnyddio i fesur a monitro eu cynaliadwyedd. Mae hefyd yn annog busnesau i gyfleu manteision eu strategaeth gynaliadwyedd i'r gadwyn gyflenwi gyfan.

Yn ôl Sue Fowler, Cyfarwyddwr Canolfan Organig Cymru: “Pwnc llosg yw cynaliadwyedd yn y diwydiant bwyd a hynny am reswm da. Trwy wella perfformiad cynaliadwyedd, mae busnesau'n agored i gyfleoedd o ran twf a chreu cadwyni cyflenwi bwyd cadarnach. Mae'r pecyn cymorth hwn wedi'i gynllunio i'r rheini sydd eisiau gwybod pam y dylen nhw edrych ar gynaliadwyedd yn eu busnesau, ac mae'n cynnig cyngor ar sut y gall busnesau weithredu'n fwy cynaliadwy.

“Hyd yn hyn, mae'r rhan fwyaf o'r gwaith ar 'olion traed' wedi canolbwyntio ar garbon oherwydd pwysigrwydd olew a newid yn yr hinsawdd. Mae'r pecyn cymorth hwn yn bwrw golwg ehangach o lawer gan ystyried nifer mawr o wahanol elfennau ar hyd y gadwyn gyflenwi, gan gynnwys dŵr, ynni a gwastraff. Nid gair ffasiynol yn unig yw cynaliadwyedd. Mae'n golygu adeiladu busnes cryf a chadarn yn awr ac i'r dyfodol.”

Mae'r Pecyn Cymorth Cynaliadwyedd i Fusnesau Organig wedi cael ei ddatblygu gan Ganolfan Organig Cymru mewn partneriaeth â Weir Total Supply Chain Sustainability (Weir tscs) trwy'r prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL).

Mae Stephen Weir, Cyfarwyddwr Weir tscs, yn adleisio sylwadau Sue Fowler. “Mae ymchwil ddiweddar yn dangos bod cwmnïau sy'n canolbwyntio ar ymgorffori cynaliadwyedd yn eu cadwyni cyflenwi'n perfformio'n well na'r rheini sydd ddim. Mae hyn yn gwneud pob synnwyr, gan fod cynaliadwyedd yn ymwneud â chreu modelau busnes newydd sy'n gweithio y tu mewn i ffiniau amgylcheddol, cymdeithasol ac ariannol, i wrthbwyso'r galw am gynhyrchion a gwasanaethau'n erbyn yr effeithiau y maen nhw'n eu creu.

"Nid yn unig mai'r 'peth cywir' i'w wneud yw cael hyd i ffyrdd o leihau defnyddio ynni a deunyddiau, dileu gwastraff a lleihau risgiau'r gadwyn gyflenwi, mae hefyd yn gwneud pob synnwyr i'r busnes.”

I ofyn am gopi o'r pecyn cymorth, cysylltwch â thîm BOBL yng Nghanolfan Organig Cymru ar 01970 622248 neu e-bostiwch . Gallwch lawrlwytho copi o'r pecyn cymorth yma.

DIWEDD

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch ag Anthony Jones yn Freshwater ar 02920 545387 neu

Nodiadau i olygyddion:

1. Canolfan Organig Cymru yw'r adnodd cenedlaethol i ddefnyddwyr, ffermwyr a llunwyr polisi sy'n ymrwymedig i fwyd a ffermio mwy cynaliadwy yng Nghymru. Wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Aberystwyth a'i rheoli gan bartneriaeth sy'n cynnwys ADAS, Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm a Phrifysgol Cymru. Gweler www.organiccentrewales.org.uk.

2. Un o brosiectau Canolfan Organig Cymru yw BOBL ac mae wedi derbyn cyllid trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Bwriad y prosiect yw cynorthwyo'r cynhyrchydd cynradd yng Nghymru a thyfu'r farchnad ar gyfer cynnyrch organig o Gymru mewn ffordd gynaliadwy. Mae'r prosiect yn datblygu'r marchnadoedd presennol, rhai sy'n ymddangos a rhai newydd ar gyfer cynnyrch organig wrth sbarduno arloesedd ar bob lefel ar hyd y gadwyn gyflenwi. Y nod cyffredinol yw cefnogi sector organig ffyniannus yng Nghymru fel y gall manteision buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn y Cynllun Ffermio Organig i greu buddion amaeth-amgylcheddol, ynghyd ag yng Nghynllun Gweithredu Organig Cymru i gynorthwyo datblygu gwledig a chynhyrchu bwyd yn gynaliadwy, gael eu gwireddu yn ei gyfanrwydd.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.