logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

YMGYRCH ORGANIG YN RHOI TWRCWN Y NADOLIG O DAN Y CHWYDDWYDR

Mae teuluoedd yng Nghymru'n cael eu hannog i wneud eu gwaith ymchwil cyn archebu eu twrcwn Nadolig fel rhan o'r cyfnod diweddaraf mewn ymgyrch cyhoeddusrwydd cenedlaethol gan Ganolfan Organig Cymru.

“Trysorwch ein Twrcwn” yw gwahoddiad y Ganolfan i ddefnyddwyr ac i ymweld â thudalen Facebook yr ymgyrch www.facebook.com/OrganicCentreWales o heddiw ymlaen (26 Tachwedd) i gael gwybod mwy am y gwahanol safonau sy'n berthnasol i dwrci nodweddiadol a fegir mewn cwt, o'i gymharu ag adar maes organig sy'n cael eu magu yn unol â safonau ardystio'r UE. Mae'r dudalen hefyd yn cynnwys rhestr o'r prif gynhyrchwyr twrcïod organig yng Nghymru, yn ogystal â rhai syniadau arloesol am ryseitiau i'r Nadolig.

“ Daw'n syndod mawr i lawer o bobl weld pa mor wahanol yw'r safonau rhwng twrcïod organig ac adar a fegir mewn cytiau, sy'n byw bywydau llawer byrrach mewn heidiau anhygoel o fawr ac sy'n cael eu hanffurfio a'u trin yn ddwys â gwrthfiotigau fel mater o drefn,” meddai Dafydd Owen o Ganolfan Organig Cymru. “Gwelwyd adfywiad o ran gwerthiant dofednod organig yn ystod y blynyddoedd diwethaf a dengys astudiaethau fod hyn yn cael ei ysgogi'n rhannol gan bryderon ynghylch lles anifeiliaid. Roedden ni am atgoffa pobl nad yw pob twrci'n cael yr un profiad cyn diweddu ar ein platiau adeg y Nadolig.”

Dangosodd adroddiad 2012 Cymdeithas y Pridd fod 83% o gartrefi yn y DU yn prynu o leiaf rai cynhyrchion organig, tra bydd 23c ym mhob punt sy'n cael ei gwario ar ffrwythau a llysiau'n mynd ar gynnyrch a dyfir yn organig. Dim ond gwerthiant cig oen organig (+16%) sydd wedi goddiweddyd dofednod (+6.6%) ac mae'r arolwg blynyddol hefyd yn awgrymu bod defnyddwyr, yn ogystal ag ysgolion, ysbytai a bwytai, yn prynu fwyfwy'n uniongyrchol gan gynhyrchwyr annibynnol trwy gynlluniau giât y fferm, ar-lein a blychau.

Dros y mis nesaf bydd yr ymgyrch yn dilyn hynt a helynt dau dwrci – Owain Organig (@organiccymru) a Bil y Twrci Cwt (@BarnRearedBill) – wrth iddynt ymbaratoi at eu diwrnod mawr. Bydd y pâr annhebygol hwn yn diweddaru tudalennau Facebook y Ganolfan â hanesion o'u bywydau tra gwahanol gan rannu straeon â dilynwyr y Ganolfan ar Trydar. Felly, mewngofnodwch a dilyn y stori wrth iddi ddatblygu am Owain Organig a Bil y Twrci Cwt.

“Yn y ystod y chwe mis diwetha, rydym wedi cael cennin a defaid sy'n siarad fel rhan o'n hymgyrch, felly cam digon naturiol oedd twrcwn trydarus ,” awgryma Dafydd Owen. “Yn amlwg, dull doniol yw e, ond mae yna negeseuon difrifol y tu ôl iddo ynghylch lles anifeiliaid a chynaliadwyedd.”

Prif ben-cogydd y Gove yn Arberth yw Duncan Barham, a enillodd yr AUR am y Bwyty Gorau yng Ngwobrau Bwyd a Diodydd Cymru: Y Gwir Flas 2011-12, ac yn gefnogwr i ymgyrch “Trysorwch y Twrcwn”. “Lle mae ar gael,” esbonia Duncan, “byddwn ni bob amser yn prynu'n organig ac mae gardd gegin ein hunain gynnon ni rydyn ni wrthi'n sicrhau ardystiad organig iddi. Rydyn ni'n gefnogwyr mawr i gynhyrchwyr bwyd lleol ac arbenigol ac rydym yn cael bod cynhyrchwyr organig yn dueddol o fod yn wirioneddol frwd am beth maen nhw'n ei wneud, sy'n golygu ein bod wrth ein boddau yn delio â nhw.”

“Pan ddaw'n fater o gywion ieir a thwrcïod adeg y Nadolig, wedyn Dofednod Organig Capestone yn Hwlffordd yw'r dewis cynta bob amser.”

Mae dadl wedi'i thanio o'r newydd yn y wasg ffermio ynghylch a yw trin dofednod a fegir mewn cytiau â gwrthfiotigau'n rheolaidd fel dull ataliol (ni chaniateir yr arfer hwn o dan safonau organig) yn cynyddu ymwrthedd yr 'arch-heintiau' bondigrybwyll a all fod yn niweidiol i bobl. Dengys astudiaethau diweddar fod defnyddio fflwrocwinolonau, sef teulu o gyffuriau gwrthficrobaidd a ddefnyddir i drin camplylolbacter, salmonela ac E-coli, wedi cynyddu 70% yn ystod y 10 mlynedd diwethaf, er bod ei ddefnydd wrth drin dofednod wedi'i wahardd yn UDA, Denmarc, y Ffindir ac Awstralia. MORE_DETAILS   

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.