logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

Cymdeithas y Pridd yn lansio dau ddigwyddiad i arlwywyr yng Nghymru

Bydd y digwyddiadau'n cynnwys cyngor ymarferol ar sut i fynd ati gam wrth gam i ddefnyddio cynhwysion ffres, tymhorol, lleol ac organig, ac yn gweld arloeswyr y Nod Arlwyo yng Nghymru'n trafod sut gall y Nod hwn roi sicrwydd i ddefnyddwyr am y bwyd y maent yn ei fwyta. Bydd y diwrnodau'n dod i ben gyda sesiwn rwydweithio dros ginio o safon y Nod Arlwyo Aur.
Mae Nod Arlwyo Bwyd am Oes Cymdeithas y Pridd yn codi'r safonau o ran darparu bwyd yn gynaliadwy yn y diwydiant arlwyo, gan annog arlwywyr i ddefnyddio cynhwysion ecogyfeillgar i wneud bwyd ffres o'r dechrau'n deg. Mae cynllun y Nod Arlwyo'n cydnabod yr arlwywyr arloesol hynny sy'n sbarduno'r newid hwn drwy gyrraedd safonau a fodelir ar sail caffael cynaliadwy, lles anifeiliaid a bwyd ffres, gan gynnig cefnogaeth i arlwywyr i'w helpu i gyrraedd y safonau hyn.
Mae'r cynllun yn tyfu'n gryf a dyma'r cynllun arferion gorau sy'n tyfu gyflymaf yn y DU. Mae mwyfwy o gwmnïau yng Nghymru'n dewis dangos eu cymwysterau moesegol drwy gyrraedd y Nod Arlwyo, gyda thros 18,500 o brydau bwyd o safon y Nod Arlwyo'n cael eu serfio yng Nghymru bob dydd.

Yn siarad am y digwyddiadau, dywedodd Jane Powell o Ganolfan Organig Cymru: “Rydym wrth ein boddau cefnogi datblygiad parhaus y Nod Arlwyo yng Nghymru, menter sy'n gweithio tuag at fwyd da i bawb gan gefnogi'r sector organig hynod weithgar yng Nghymru.
“Mae gan Gymru enw da ers tro am fwyd gwych, ac wrth i fwy o sefydliadau ddod yn rhan o gynllun y Nod Arlwyo, byddant yn darparu marchnad iach ar gyfer bwyd lleol, organig, cynaliadwy, lle mae lles yr anifeiliaid a gynhyrchodd y bwyd yn ystyriaeth. Mae mentrau fel hyn yn ganolog wrth hybu Cymru fel gwlad bwyd cynaliadwy.”
Yn ôl Rob Sexton, Prif Swyddog Gweithredol Ardystio Cymdeithas y Pridd: “Yn barod rydym yn gweld gwaith ffantastig yn digwydd yng Nghymru ym maes arlwyo cynaliadwy ac yn siarad â mwyfwy o sefydliadau sy'n awyddus i ddangos eu hymrwymiad i fwyd ffres drwy gyrraedd y Nod Arlwyo. Rydym wrth ein boddau cydgynnal y digwyddiad hwn ac yn edrych ymlaen at adeiladu ar y cyflawniadau hyn sydd eisoes yn bodoli i normaleiddio darparu bwyd ffres, organig, o ffynonellau lleol yng Nghymru”.
Cynhelir y digwyddiadau ar:
• 10.30am – 1.30pm, ddydd Mercher 3 Gorffennaf 2013 yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru, Sir Gaerfyrddin
• 10am – 1pm, ddydd Iau 18 Gorffennaf 2013 yng Nghanolfan Bwyd Cymru Bodnant, Bae Colwyn

Bydd y diwrnod yn dod at ei gilydd awdurdodau lleol, ysbytai, prifysgolion, arlwywyr a chartrefi gofal yng Nghymru'n ogystal â sefydliadau sy'n awyddus i wella ffynonellau eu bwyd a'r ffordd y mae'n cael ei baratoi. Cynigir ymweliad ymgynghori am ddim gan Gymdeithas y Pridd i bob un sy'n mynychu'r diwrnod.
Os hoffech fynychu'r naill ddigwyddiad neu'r llall cysylltwch â Suzi ar sgammon@soilassociation.org neu ffoniwch 0117 914 2434

Am ymholiadau gan y cyfryngau cysylltwch â:
Natasha Collins-Daniel, Rheolwr Swyddfa'r Wasg – 0117 914 2448 / 07827 925380
ncollins-daniel@soilassociation.org

Holly Black, Swyddog Cyfathrebu Digidol a'r Wasg – 0117 314 5170
hblack@soilassociation.org

Nodiadau i olygyddion:
Partneriaeth yw Canolfan Organig Cymru sy'n cynnwys: ADAS, Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm a Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), Prifysgol Aberystwyth.

Ar hyn o bryd mae'r Ganolfan yn cyflenwi'r prosiect Gwell Cysylltiadau Busnes Organig (BOBL) a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Bwriad y prosiect yw cynorthwyo'r cynhyrchydd cynradd yng Nghymru a meithrin y farchnad ar gyfer cynnyrch organig Cymru mewn ffordd gynaliadwy. Mae BOBL hefyd yn gweithio tuag at gynyddu galw defnyddwyr a cheir rhagor o wybodaeth ar: http://www.facebook.com/OrganicCentreWales

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:
Mrs Jenny Mills, Swyddog Cyfathrebu, BOBL
01970 823029 Jem25@aber.ac.uk
www.organiccentrewales.org.uk.

Nod Arlwyo Bwyd am Oes
[1] Gwerthuswyd y nod yn annibynnol gan y New Economics Foundation; am bob £1 sy'n cael ei gwario ar fwydlenni Bwyd am Oes, gwelwyd bod £3 yn dod yn ôl i'r economi leol. Adroddiad llawn yma
[2] Safonau Nod Arlwyo Bwyd am Oes yw:
Efydd
• Nid yw prydau bwyd yn cynnwys unrhyw ychwanegion bwyd annymunol na frasterau hydrogenaidd
• Mae 75% o seigiau wedi'u paratoi'n ffres
• Mae'r cig yn dod o ffermydd sy'n bodloni safonau lles y DU
• Mae'r wyau'n dod o ieir di-gaets
• Mae'r bwydlenni'n dymhorol
• Darperir hyfforddiant i'r holl staff arlwyo
• Ni ddefnyddir unrhyw gynhwysion GM
• Mae dŵr yfed am ddim ar gael
• Nid yw pysgod prin yn cael eu serfio
• Mae gwybodaeth ar ddangos ynglŷn â tharddiad y bwyd
• Mae cyflenwyr yn cyrraedd safonau diogelwch bwyd
• Mae arlwywyr ysgolion yn cydymffurfio â chanllawiau bwyd a maeth y llywodraeth

Arian ac Aur
Mae Safonau Arian ac Aur y Nod Arlwyo'n gweithio ar system pwyntiau hyblyg, sy'n gwobrwyo pob ceiniog sy'n cael ei gwario ar gynhwysion lleol, moesegol ac ecogyfeillgar, gan gydnabod camau i gynnig bwydlenni iachach.
• Ar y lefel arian, mae fan leiaf 5% o'r cynhwysion yn organig ac mae detholiad o gynnyrch lleol neu o'r DU yn cael ei serfio. Cymerir nifer o gamau i wneud prydau bwyd yn iachach.
• Ar y lefel aur, mae fan leiaf 15% o'r cynhwysion yn organig; rhaid bod cyfran sylweddol o'r cynhwysion a ddefnyddir gan arlwywyr yn dod o'r DU neu'n cael ei chynhyrchu'n lleol a chymerir camau pellach i wneud bwyta'n iach yn haws.

Am fwy o wybodaeth am Nod Arlwyo Bwyd am Oes a rhestr lawn o sefydliadau sydd wedi'i gyrraedd, yn ogystal â'r nifer diweddaraf o brydau bwyd, gweler tudalennau ein gwefan: www.sacert.org/catering MORE_DETAILS   

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.