logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Datganiad i'r Wasg

Gwefan newydd i hybu twf busnesau organig yng Nghymru

Mae'r wefan newydd, a ddatblygwyd gan Gwell Cysylltiadau Busnesau Organig (BOBL), yn ffrwyth llafur prosiect chwe blynedd. Mae'n crynhoi mewn un lle uchafbwyntiau allweddol ac astudiaethau achos ymarferol i gefnogi busnesau ledled Cymru a gwella eu helw, eu cynaliadwyedd a'u hymgysylltu cymunedol.

Gan nodi pwysigrwydd y gwaith, dywedodd Cyfarwyddwr Prosiect BOBL, Dafydd Owen,
“Mae cymaint o wybodaeth am y sector organig yng Nghymru fel bod busnesau'n aml yn gorfod treulio tipyn o amser yn chwilio am y rhannau perthnasol. Mae hyn yn wir am y sawl sy'n mentro i'r farchnad am y tro cyntaf neu'r rheiny sydd eisiau datblygu eu cynnyrch yn y farchnad.

“Yn ystod cyfnod prosiect BOBL rydym wedi casglu gwybodaeth, deunyddiau ac astudiaethau achos gan bobl sy'n gweithio yn y sector a gobeithiwn fod y wefan hon yn grynodeb ddefnyddiol o'r hyn a ddysgwyd. Bydd y wefan yn sicrhau bod busnesau a selogion yn gallu manteisio'n hwylus ar y gorau o'n hadnoddau”.

Dros y chwe blynedd diwethaf mae BOBL, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a'r Undeb Ewropeaidd ac yn gweithio o dan adain Canolfan Organig Cymru, wedi gweithio i gyfathrebu a chyflwyno manteision amaethu organig, helpu datblygu'r gadwyn gyflenwi organig yng Nghymru a hyrwyddo ymgysylltu cymunedol. Mae wedi seilio ei ymdrechion ar ymgysyltu â'r gymuned trwy weithio gyda chynhyrchwyr organig, ysgolion a budd-ddeiliaid i lywio newidiadau yn y diwylliant bwyd a helpu addysgu pobl am amaethu organig yng Nghymru.

Pwysleisiodd swyddog prosiect BOBL, Jane Powell, a ddatblygodd y gwaith cymunedol ac addysgiadol, bwysigrwydd y gwaith hwn,
“Wrth edrych i'r dyfodol mae'n hanfodol fod gan ein plant a'n pobl ifanc ddealltwriaeth o sut mae bwyd yn cael ei dyfu a'i gynhyrchu. Yn ystod y prosiect buom yn gweithio ag ysgolion i helpu plant i wneud cysylltiadau gyda tharddiad eu bwyd, gan nad ydynt yn aml yn ei weld nes iddo lanio ar silff yr archfarchnad. Felly, gwnaethom ymdrech fwriadol i fynd â nhw allan o'r ystafell ddosbarth a dangos y byd sy'n tyfu o'u cwmpas. Mae'r gwersi gwerthfawr a ddysgwyd gennym i'w gweld yn yr astudiaethau achos sydd ar gael ar y wefan.”

Adleisiodd Tony Little, swyddog prosiect cadwyn cyflenwi BOBL, sylwadau Jane:
“Trwy ddefnyddio astudiaethau achos gweledol gallwn wneud yr holl brofiad yn fwy diddorol ac ymarferol i bobl sydd eisiau deall mwy am y broses o weithio'n organig a gwerthfawrogi ei fanteision.”

Mae'r wefan yn benllanw gwaith y prosiect ac mae'n cynnwys uchafbwyntiau allweddol, canllawiau a phwyntiau i'w hystyried ar gyfer defnyddwyr a chynhyrchwyr. Mae hefyd yn cynnig dewis helaeth o arfau a deunyddiau cyfathrebu er mwyn helpu busnesau i weithio gyda'u cwsmeriaid a marchnata eu cynnyrch.

Mae'r wefan newydd i'w gweld yn www.prosiectbobl.org.uk

Nodiadau i olygyddion:
1. Canolfan Organig Cymru yw'r adnodd cenedlaethol i ddefnyddwyr, ffermwyr a llunwyr polisi sy'n ymrwymedig i fwyd a ffermio mwy cynaliadwy yng Nghymru. Wedi'i lleoli ym Mhrifysgol Aberystwyth a'i rheoli gan bartneriaeth sy'n cynnwys ADAS, Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm a Phrifysgol Cymru. Gweler www.organiccentrewales.org.uk.

2. Un o brosiectau Canolfan Organig Cymru yw BOBL ac mae wedi derbyn cyllid trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Bwriad y prosiect yw cynorthwyo'r cynhyrchydd cynradd yng Nghymru a thyfu'r farchnad ar gyfer cynnyrch organig o Gymru mewn ffordd gynaliadwy. Mae'r prosiect yn datblygu'r marchnadoedd presennol, rhai sy'n ymddangos a rhai newydd ar gyfer cynnyrch organig wrth sbarduno arloesedd ar bob lefel ar hyd y gadwyn gyflenwi. Y nod cyffredinol yw cefnogi sector organig ffyniannus yng Nghymru fel y gall manteision buddsoddiad Llywodraeth Cymru yn y Cynllun Ffermio Organig i greu buddion amaeth-amgylcheddol, ynghyd ag yng Nghynllun Gweithredu Organig Cymru i gynorthwyo datblygu gwledig a chynhyrchu bwyd yn gynaliadwy, gael eu gwireddu yn ei gyfanrwydd.

Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.