DRAFT PAGE update

logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru

Rhestr y staff


Tanysgrifio i'n cylchlythr

Staff Canolfan Organig Cymru


Fe ddaeth y prosiect BOBL, ac felly'r cyllid i gyflogi staff penodol i'r maes yng Nghanolfan Organig Cymru, i ben 31 Awst 2015. Mae'r Ganolfan yn parhau, er yn fwy fel 'rhith-ganolfan', gyda chefnogaeth ei phartneriaid y Ganolfan Ymchwil Organig, IBERS ac ADAS gyda chyllid yn dal i ddod oddi wrth Lywodraeth Cymru. Bydd y wefan a'r llinell gymorth (01970 622100) yn dal i weithredu ac hefyd yr efwletin misol. Cliciwch fan yma i danysgrifio.

Partneriaid

Athro. Nic Lampkin
Cyfarwyddwr Gweithredol, Organic Research Centre (ORC), Elm Farm

nic.l@organicresearchcentre.com
01488 658298
Canolfan Ymchwil Organig (ORC) yw canolfan ymchwil annibynnol mwyaf blaenllaw'r DU ar gyfer datblygu cynhyrchu bwyd organig/amaeth ecolegol a thechnegau rheoli tir mewn ymateb i faterion byd-eang allweddol gan gynnwys newid yn yr hinsawdd, gwarchod pridd a bioamrywiaeth diogelwch bwyd. Cafodd ei sefydlu yn 1980 gan David Astor, mae'r Progressive Farming Trust Ltd, rhiant-elusen addysgol ORC wedi parhau i fynd ar drywydd nodau cynaliadwyedd gweledigaethol ei sylfaenwyr. Mae Nic wedi chwarae rhan allweddol yn natblygiad economaidd, polisi ac agweddau technegol systemau organig ffermio, yn enwedig: polisi ffermio organig Ewropeaidd, incwm ffermydd organig yng Nghymru a Lloegr, meincnodi amgylcheddol ac asesiad cynaliadwyedd.



Tony Little
Llawrydd

Tony@sustainablefarming.co.uk
01974 282813
Yn flaenorol roedd Tony'n Swyddog Prosiect ar gyfer Prosiect BOBL ac ar ol 13 o flynyddoedd yn y Ganolfan, mae'n wyneb cyfarwydd i lawer o fusnesau bwyd a ffermio organig Cymru. Mae'n dal i weithio i OCW yn llawrydd. Mewn bywydau blaenorol mae wedi darparu cefnogaeth dechnegol i dyfwyr a chynhyrchwyr dofednod organig yng Nghymru dryw Gyswllt Ffermio gan redeg y Gwasanaeth Gwybodaeth am Droi'n Organig am 10 mlynedd bron. Tyfu ffrwythau a llysiau yw ei gariad cyntaf, ond mae'n rhoi help llaw ar ambell fferm ddefaid rhag mynd yn rhydlyd!





Dafydd Owen
Llawrydd

odo60@hotmail.com
07772 769095
Ymunodd Dafydd gyda OCW fel Rheolwr Prosiect yn 2009. Fe oedd Cyfarwyddwr y prosiect am y cymal olaf ac ar hyn o bryd mae'n ffermio'r fferm deuluol can cyfer yn ogystal a gweithio i OCW yn llawrydd.








Pip Nicholas
Senior Research Associate IBERS

pkn@aber.ac.uk
01970 622240
Canolfan ymchwil ac addysgu arobryn o safon fyd-eang ym Mhrifysgol Aberystwyth yw Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS). Canolfan ragoriaeth a gydnabyddir yn rhyngwladol yw IBERS yn ogystal â bod yn ddewis y myfyrwyr ar gyfer astudio gwyddorau biolegol, amgylcheddol a gwledig.

Maes ymchwil: astudiaeth o gadwyni cyflenwi bwyd organig a mewnbwn isel, gan gynnwys QLIF (www.qlif.org), prosiect ar y cyd rhwng nifer fawr o sefydliadau ymchwil ar draws yr UE.





Heather McCalman
Grassland Development Centre, IBERS

hym@aber.ac.uk
01970 823026]
Nod Canolfan Datblygu Tir Glas IBERS yw darparu gwyddoniaeth a gwybodaeth i ffermwyr da byw i wella eu heffeithlonrwydd wrth gynhyrchu glaswelltiroedd ac i warchod a gwella cynefinoedd tir glas. Drwy amrywiaeth o weithgareddau mae tîm o weithwyr estyn yn annog ffermwyr i wella eu busnesau drwy ddefnyddio arferion priodol a thrwy gyflwyno a datblygu'r dechnoleg ddiweddaraf sy'n seiliedig ar ymchwil IBERS.






David Frost
ADAS Senior Organic Consultant

David.Frost@adas.co.uk
01974 282229
ADAS yw darparwr annibynnol mwyaf y DU o ran ymgynghori amgylcheddol, gwasanaethau datblygu gwledig a chyngor ar bolisi. Mae gan ymgynghorwyr ADAS gyfuniad unigryw o ddealltwriaeth a phrofiad ymarferol, wedi'i ategu gan wybodaeth gadarn sydd wedi'i seilio ar wyddoniaeth. O ganlyniad, mae gennym enw da haeddiannol o ran darparu atebion sydd o fudd i'r amgylchedd ac sy'n gwella perfformiad cleientiaid.


Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.