logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Ystadegau ffermio organig Cymru: y farchnad

Er mai blwyddyn gymharol ffafriol oedd 2010 i'r sector organig yng Nghymru o ran arwynebedd y tir a niferoedd y da byw, arhosodd y farchnad organig yn ei hunfan. Methodd llawer o gynhyrchwyr da byw gael hyd i farchnadoedd organig ar gyfer eu gwartheg, gan werthu'n hytrach trwy farchnadoedd confensiynol.

Am adroddiad llawn gweler… Crynhoir y prif ganlyniadau isod.

Gwerthiant da byw

Gwerthwyd niferoedd cynyddol o wartheg a defaid organig trwy farchnadoedd confensiynol yn 2010, gan gyrraedd 18% ar gyfer cig eidion a bron i hanner yr holl ŵyn organig. Roedd y prisiau confensiynol yn uchel a'r premiwm organig yn isel.

Parhaodd cyfanswm y llaeth organig o Gymru i ostwng, a gwerthwyd rhywfaint ohono i'r farchnad gonfensiynol. Roedd oddeutu 100 o gynhyrchwyr organig ardystiedig, y rhan fwyaf ohonynt yn cyflenwi llaeth naill ai i OMSCo neu Calon Wen.

Bychan iawn yw nifer y cynhyrchwyr moch a dofednod yng Nghymru sy'n golygu ei bod yn anodd dadansoddi mân amrywiadau o ran ffigyrau gwerthiant.

Mae'r ffigyrau a gyflwynir isod i gyd yn dod o Arolwg Cynhyrchwyr Organig Cymru 2009 a Arolwg Cynhyrchwyr Organig Cymru 2010.

Tabl 6: Cyfanswm gwerthiant da byw a fagwyd yng Nghymru (amcangyfrif)

MenterGwerthiant organig 2010Gwerthiant organig 2009
Gwartheg wedi'u gorffen40004100
Gwartheg stôr35004300
Ŵyn wedi'u gorffen6400065000
Ŵyn stôr900013000
Llaeth ('000 o litrau)5700061000
Wyau ('000 o ddwsinau)2000500
Moch (pob dosbarth)500600

Ffynhonnell: Arolwg Cynhyrchwyr Organig 2010, Canolfan Organig Cymru (yn seiliedig ar 62% ymateb i'r arolwg).

Tabl 7: Cynhyrchion da byw a fagwyd yn organig ond a werthwyd yn gonfensiynol, boed oherwydd eu bod yn cael eu troi neu oherwydd methiant i gael hyd i farchnad organig (arall).
Yn troi 2010Yn troi 2009Arall 2010Arall 2009
Gwartheg wedi'u gorffen10001900900500
Gwartheg stôr1700330026001600
Ŵyn wedi'u gorffen51000900006100035000
Ŵyn stôr12000160002300016000
Llaeth ('000 o litrau)2000530012001100
Wyau ('000 o ddwsinau)000500
Moch (pob dosbarth)0200200200

Source: Organic Producer Survey 2010, Organic Centre Wales (based on 62% survey response).

Ffynhonnell: Arolwg Cynhyrchwyr Organig 2010, Canolfan Organig Cymru (yn seiliedig ar 62% yn ymateb i'r arolwg).

Garddwriaeth

Yn ôl data ardystio 2010 Defra, bresych, tatws a gwreiddlysiau oedd y cynnyrch pennaf yn y sector hwn, sy'n cynnwys ychydig dros 200 ha. Daliadau'n cynhyrchu cnydau marchnad cymysg, tatws a ffrwythau oedd y rhai mwyaf cyffredin, gyda bron tri chwarter o'r cynnyrch gardd fasnachol yn cael eu gwerthu'n uniongyrchol i'r cyhoedd. Awgrymai amcangyfrifon ar gyfer 2009 fod y farchnad yn ei chrynswth yn werth £90m gyda chynnyrch ffres yn gyfrifol am £23.5m. Arlwyo oedd yn gyfrifol am £210,000 o'r gwerthiant a marchnadoedd amaethwyr am £240,000.

Am fwy o wybodaeth gweler Adolygiad o Farchnad Arddwriaeth Organig Cymru, Tachwedd 2010 and the Bwletin Marchnad Organig Cymru.

Cnydau âr

Yn ystod 2010 roedd y rhan fwyaf o gynhyrchwyr âr organig Cymru'n tyfu haidd neu geirch, yn aml yn gymysg â chodlysiau. Dim ond eu chwarter oedd yn gwerthu unrhyw rawn ac roedd y rhan fwyaf yn cynhyrchu porthiant i'w ddefnyddio ar y fferm. Roedd yr holl geirch a gynhyrchwyd yn cael ei werthu i gynhyrchwyr eraill, ond roedd oddeutu dwy ran o dair o'r barlys yn cael eu gwerthu i gyfanwerthwyr. Ceir y prisiau diweddaraf gan Norton Organics ym Bwletin Marchnad Organig Cymru.
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.