logo Canolfan Organig Cymru
  
Darparu gwybodaeth am fwyd a ffermio organig yng Nghymru
Tanysgrifio i'n cylchlythr

Rheoliadau a safonau organig

hwrdd
Mae ffermio organig yn seiliedig ar bedair prif egwyddor iechyd, ecoleg, gofal a thegwch. Mae popeth y mae ffermwyr yn ei wneud neu beidio â'i wneud yn berthnasol i un neu ragor o'r egwyddorion hyn, a rôl y safonau organig yw eu rhoi ar waith ar lefel y fferm. Mae'r adran hon yn egluro'r system reoleiddio ac ardystio cysylltiedig â bwyd a ffermio organig gan ddarparu dolenni â rhai adnoddau pwysig.

Mae ystyr penodol iawn i'r term 'organig'. Mae wedi'i ymgorffori mewn rheoliadau'r UE. ((EC) Rhif 834/2007 a (EC) Rhif 889/2008). Y rhain i bob perwyl yw'r safonau gofynnol sy'n berthnasol ar draws yr UE cyfan. Yn ddiweddar, mae rheoliadau'r UE wedi cael eu diwygio a daeth y rheoliadau newydd i rym 1 Ionawr 2009. Darllenwch ein Taflen Ffeithiau sy'n crynhoi'r prif newidiadau ac a'r goblygiadau o ran labelu am fwy o wybodaeth

Mae'r aelod-wladwriaethau'n dehongli'r rheoli ac yn eu cymhwyso yn eu gwledydd eu hunain. Rhagosodir safonau'r DU yn DEFRA 'Guidance Document on European Organic Standards'. Yn y DU cyrff rheoli preifat (a adwaenid gynt fel cyrff ardystio) sy'n gyfrifol am roi'r safonau ar waith ar lefel y fferm, a cheir manylion cyswllt ar gyfer y prif gyrff yng Nghymru isod. Maent yn gwneud hyn yn bennaf trwy arolygu blynyddol ac yn achlysurol trwy haparolygon. Darllenwch ein Ffeithlen Cyflwyniad i ardystio organig i ffermwyr a thyfwyr am fwy o wybodaeth.

Wrth i'r sector organig dyfu a datblygu, felly hefyd y safonau, er enghraifft, i ymateb i sefyllfa sy'n newid neu er mwyn unioni systemau'n fwy â'r egwyddorion. Gall newidiadau i'r safonau gael eu gwneud ar lefel yr UE, y DU (DEFRA) neu reoli preifat, felly mae'n bwysig eich bod yn gyfarwydd â gofynion y corff rheoli o'ch dewis. Dilynwch y dolenni isod yn y tabl isod i gael diweddariadau ynglŷn â safonau a chyhoeddiadau technegol gan y prif gyrff rheoli.
Mewn partneriaeth gyda:
logo ADAS logo Prifysgol Aberystwyth logo Canolfan Ymchwil Organig Elm Farm
Canolfan Organig Cymru, IBERS, Campws Gogerddan
Prifysgol Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3EB
T:01970 622248   E: organic@aber.ac.uk
Cyrff noddi:
logo Cronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwlediglogo Llywodraeth Cynulliad Cymru
Dylunio'r wefan: mach2media a Technoleg Taliesin Cyf.